Reklama
Reklama
Warszawa
Reklama

Kogo Polacy chcieliby na premiera? Kaczyński łeb w łeb z Tuskiem

25 maja 2013, 15:18
Respondenci odpowiadali na pytanie, kogo widzieliby w fotelu premiera. Donald Tusk zdobył w tym sondażu 17 proc.
Respondenci odpowiadali na pytanie, kogo widzieliby w fotelu premiera. Donald Tusk zdobył w tym sondażu 17 proc. / Newspix / FOT. TEDINEWSPIX.PL
Czar Tuska osłabł na tyle, że jako szefa rządu widzi go tylko 17 proc. Polaków - podaje "Newsweek". Z sondażu SMG/KRC MillwardBrown wynika, że aż 16 proc. na stanowisku premiera widziałoby Jarosława Kaczyńskiego - to tylko 1 punkt procentowy mniej niż Tuska. Aż 58 proc. uważa Tuska za przywódcę wypalonego.
Reklama
Reklama
Tematy:
Jaroslaw Kaczynski premier sondaż Donald Tusk

Powiązane

Reklama

Komentarze(295)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Amber Donald
  2013-05-25 15:40:51
  Trzeba być niepełnosprawnym umysłowo by PO raz en-ty glosować na złodzieja i oszusta.
  0
 • Norma
  2013-05-25 15:47:00
  Ludzie,wy nie macie rozumu,tylko kacze łajno.Tusk przy Kaczyńskim-to LEW przy kundlu.Premier Tusk,nigdy nas nie ośmieszył,wspaniale reprezentuje kraj,jest silny,zdrowy,uprawia sport,ma rodzine i jest normalny.Kaczyński to pasozyt,żyje za miuliony z naszej kasy[zwykły poseł],odgrywa wielkiego napoleona,Nic dla Polski nie zrobił i nigdy nie zarobił normalną pracą.Won.
  0
 • ALIBABA
  2013-05-25 15:49:18
  NA TEGO FIOLA KACZORA TO GLUPTOKI GLOSUJA!!!
  0
 • Tofik
  2013-05-25 15:44:18
  Wszyscy wiedzą, że PiS to Kaczyński. PiS ma poparcie ponad 30% (oficjalne), to skąd te 16%? Czyżby znowu sondaż z Czerskiej?
  0
 • hehe
  2013-05-25 15:49:18
  oszust Tusk i uczciwy Kaczynski... ciekawe kogo wybiora POlacy?.. ciekawe...
  0
 • KLER TO ZLO
  2013-05-25 15:48:11
  PANIE, BRON NAS PRZED KACZOREM I KOSCIOLEM. PROSIMY CIE PANIE.
  0
 • BZDETY SONDA
  2013-05-25 15:41:24
  DO KOGO TA MOWA ? POLACY ZAWSZE WYBIORĄ KACZYŃSKIEGO.
  0
 • hehe
  2013-05-25 15:46:50
  he,he.. na ulicy 90 procent spotkanych ludzi nienawidzi PO i Tuska.. tak wiec uwazam ze PO w wyborach nie dostanie nawet 15 procent.
  0
 • @Norma
  2013-05-25 15:50:48
  TyPOwy prowokator, pierdo.. sie oszuscie!
  0
 • elf
  2013-05-25 15:51:00
  Stryczały stary kawaler ambasador watykanu nie ma szans !!!
  0
 • wela
  2013-05-25 15:42:50
  U mnie wszyscy na Pana Kaczyńskiego głosują. Kaczyński na premiera i Polska zaczyna dychać pełną piersią.
  0
 • Lach
  2013-05-26 09:51:41
  Tuskowszczyzna = Michnikowszczyzna
  0
 • Jobtwojumac
  2013-05-25 21:57:05
  Jak mozna porownywac Jarka do Donalda ,
  jarek wachodzi jako kaleki brat niedorozwiniety.
  0
 • Celtic
  2013-05-26 14:20:33
  Pijar i skundlone media popierają rząd mafii Tuska.
  0
 • ciocia kazia
  2013-05-25 19:36:10
  Prezes to skończony geniusz a Premier (Tusk oczywiście) ?
  0
 • lewy czerwcowy
  2013-05-26 14:21:56
  Trzeba wyzwolić kraj od złodziei i oszustów z PO i PSL.
  0
 • 007
  2013-05-25 21:50:53
  Atak na Jarka świadczy dobitnie ilu Polacy mają wrogów i jak zorganizowanie ta hałastra nas oszczekuje. Bądźmy dobrym gospodarzem Polski i przepędźmy te ujadające kundle z obcych nacji.
  0
 • max
  2013-05-25 22:41:11
  Az 18 % idiotow i kretynow w tym kraqju
  0
 • OHydny
  2013-05-25 22:41:58
  Głupota to tylko lukier na tym torcie szaleństwa (cytat z bajki dla dzieci.. na poważne cytaty TO nie zasługuje)
  0
 • max
  2013-05-25 22:44:14
  Wiesiowi nie pomogla lewatywa, trzeba go chyba wykastrowac jak zalecal jego GURU TUSK
  0
 • Zozo
  2013-05-25 20:45:35
  Zniszczyl Kraj,doprowadzil Polske do ruiny,otoczyl sie pochlebcami,zaden z nich nich nie ma pojecia o sluzbie dla Ojczyzny.Miernoty,fircyki,bezczelne typy.
  Najgorszy jednak jest Donald Tusk,oby jak najszybciej sie skonczyl.
  0
 • Prawda
  2013-05-25 18:57:27
  Re wk --- ale nie będzie złodziei i tu cie boli.
  0
 • TUSK JEST NAGI !!!
  2013-05-25 20:49:54
  Niech żyje Prezes !!!
  0
 • 007
  2013-05-25 18:57:37
  Jarek zostanie Prezydentem RP, a lemingi kupią sobie mohery tak jak dzisiaj obnoszą się z myckami. Czas na nazwanie ich PO imieniu i nie dopuścić w przyszłości tych kameleonów POnownie do Polskich Urzędów.
  0
 • Tylko pośmiać się z was teraz można
  2013-05-25 19:04:27
  Re nas Rajna pis - możesz tylko poszczekać kundelku POkrako i do budy.Buda bo hycel niebawem.Hi,hi !!!
  0
 • POprzeszczep twarzy
  2013-05-25 19:04:31
  Tusk dla chorych, Tusk na przeszczep twarzy dla rannych żołnierzy!!!
  0
 • Melania
  2013-05-25 18:47:18
  Dzisiaj otrzymałam nowy rachunek za GAZ o całe 33,04 zł wyższy aniżeli poprzedni. A jestem emerytką o śmiesznie niskiej emeryturze. / w lipcu za śmieci tez zapłacę prawie jak za "ubezpieczenie Mercedesa". No i chyba domyślacie się na kogo pójdę zagłosować. ZIELONA WYSPA WYPAROWAŁA ZUPEŁNIE JAK FORSA Z BANKU AMBER GOLDEM PŁACZ.
  0
 • "BUNT STADIONÓW" - fragment wywiadu z reżyserem
  2013-05-25 19:04:51
  Z Ma­riu­szem Pi­li­sem – re­ży­se­rem, twór­cą fil­mów „List z Pol­ski” o ka­ta­stro­fie w Smo­leń­sku i „Bunt sta­dio­nów” o śro­do­wi­skach ki­bi­cow­skich, roz­ma­wia­ Al­do­na Za­or­ska
  ("Warszawska Gazeta")
  ...

  #Mo­że jest tak, jak po­wie­dział Grze­gorz Braun, że Pol­ską rzą­dzi kon­sor­cjum służb spe­cjal­nych nie­miec­kich, ro­syj­skich i izra­el­skich…

  My­ślę, że to nie jest da­le­kie od praw­dy. To, jak my dzi­siaj funk­cjo­nu­je­my w świe­cie ja­ko teo­re­tycz­nie nie­pod­le­głe pań­stwo, jest obar­czo­ne ta­ką ilo­ścią zna­ków za­py­ta­nia, że teo­rie te­go ty­pu są do obro­ny. Do­pó­ki do­ku­men­ty na ich te­mat są w czę­ści utaj­nio­ne lub ukry­te w ma­je­sta­cie pra­wa przed spo­łe­czeń­stwem, do­pó­ty Grze­gorz Braun bę­dzie jed­nym z tych, któ­rzy ma­ją ra­cję. My­ślę, że Grze­gorz Braun chciał­by nie mieć ra­cji, ale są­dzę, że ma jej bar­dzo du­żo. Je­śli kto­kol­wiek jest in­ne­go zda­nia, to niech wyj­dzie na „ukle­pa­ną zie­mię” i po­ka­że, że on się my­li. A tym­cza­sem de­ba­ty pu­blicz­nej ja­ko ta­kiej nie ma. Jest wal­ka me­dial­na, w któ­rej wszy­scy „lu­dzie me­diów” i sa­me me­dia nie re­pre­zen­tu­ją na­ro­du ja­ko ta­kie­go. To wszyst­ko jest pro­stą kon­se­kwen­cją ko­mu­ny, to w czym my ży­je­my w tej chwi­li, to jest sys­tem post­ko­mu­ni­stycz­ny, z któ­re­go my nie po­tra­fi­my wyjść.
  [...]
  Część na­ro­du czu­je się wręcz fi­zycz­nie od­sta­wio­na na bok. My­ślę, że je­dy­ne, cze­go obec­na wła­dza mo­że się bać, to sy­tu­acja, kie­dy na­ród zo­rien­tu­je się, że ci, co w 80 ro­ku „żą­da­li uczci­wo­ści”, a dziś spra­wu­ją wła­dzę, nie róż­nią się ni­czym od tych, od któ­rych trzy­dzie­ści lat te­mu tej uczci­wo­ści żą­da­li. To jest coś, co ja od­kry­łem ro­biąc film o ki­bi­cach „Bunt sta­dio­nów”. Spo­tka­łem się wów­czas z dwie­ma opi­nia­mi. Jed­ną – czło­wie­ka, któ­ry współ­two­rzył So­li­dar­ność – był to An­drzej Gwiaz­da i dru­gą – mło­dych chło­pa­ków, któ­rzy two­rzą ruch ki­bi­cow­ski. Na mo­je py­ta­nie „o co wam do cho­le­ry cho­dzi”, oni od­po­wia­da­li tym sa­mym ję­zy­kiem, co An­drzej Gwiaz­da, że chcą uczci­wo­ści, że­by nie by­ło kłam­stwa, nie­po­sza­no­wa­nia lu­dzi itd. To są uni­wer­sal­ne war­to­ści. Je­śli ci mło­dzi lu­dzie o tym mó­wią, to zna­czy, że w dzi­siej­szej Pol­sce „coś jest nie tak”. To być mo­że bę­dzie ozna­cza­ło, że nie­dłu­go doj­dzie do wstrzą­sów spo­łecz­nych, po­dob­nych do po­wszech­nych straj­ków przed sta­nem wo­jen­nym.


  #Pa­na film od­kła­mu­je śro­do­wi­sko ki­bi­ców, czę­sto przed­sta­wia­ne ja­ko śro­do­wi­sko chu­li­ga­nów…

  …ban­dy­tów, di­le­rów nar­ko­ty­ków i gwar­dii ma­fii. Ale wca­le tak nie jest. Ta­kie kłam­stwo wo­kół ki­bi­ców ma miej­sce od wie­lu lat. A prze­cież ki­bi­ce dba­ją o po­wstań­cze gro­by, od­da­ją ho­no­ro­wo krew, or­ga­ni­zu­ją pacz­ki dla kom­ba­tan­tów na daw­nych Kre­sach Pol­ski. To śro­do­wi­sko to jest ta­ka „pi­gu­ła”, któ­ra re­pre­zen­tu­je prze­krój ca­łe­go pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa – są tam i ban­dy­ci, ale i lu­dzie pra­wi, wie­rzą­cy i nie­wie­rzą­cy, bo­ga­ci i bied­ni, za­an­ga­żo­wa­ni w po­li­ty­kę i stro­nią­cy od niej. Na­praw­dę róż­ni lu­dzie, któ­rych nie wol­no szu­flad­ko­wać i wrzu­cać do jed­ne­go wor­ka pod­pi­sa­ne­go „chu­li­ga­ni”. Ro­bie­nie z nich me­dial­nie ban­dzio­rów ma oczy­wi­ście swój cel.


  #Dla­cze­go więc ich ob­raz jest tak za­kła­my­wa­ny?

  Mam na ten te­mat wła­sną teo­rię. Otóż przez ostat­nich 20 lat w Pol­sce w de­ba­cie pu­blicz­nej wy­py­cha­ło się pew­ne tre­ści z ob­sza­ru dia­lo­gu spo­łecz­ne­go. Głów­nie by­ły to tre­ści zwią­za­ne z Żoł­nie­rza­mi Wy­klę­ty­mi, z poj­mo­wa­niem hi­sto­rii. Jed­no­cze­śnie la­ta 90 to czas rów­no­le­głe­go kształ­to­wa­nia się obok praw­dzi­we­go ru­chu ki­bi­cow­skie­go, róż­nych po­staw, gdzie moż­na wy­zna­czyć jed­ną po­waż­ną ten­den­cję – zmie­rza­nia w kie­run­ku chu­li­gań­stwa. Z chu­li­gań­stwem pań­stwo pol­skie wal­czy­ło na ty­le sku­tecz­nie, że sta­tyst­ki z 2010 ro­ku na te­mat agre­sji na sta­dio­nach, mó­wią o jej ogra­ni­cze­niu o po­nad 90 proc. W tym cza­sie, kie­dy wzię­to się za chu­li­gań­stwo, za­czę­ły ro­dzić się ini­cja­ty­wy, któ­re wy­kra­cza­ły po­za zwy­kłą ide­olo­gię ki­bi­cow­ską, któ­re mo­im zda­niem wy­ni­ka­ły z po­trze­by dys­ku­to­wa­nia o spra­wach, o któ­rych nie by­ło mo­wy w prze­strze­ni pu­blicz­nej, opa­no­wa­nej przez śro­do­wi­ska le­wi­co­we, czę­sto o wprost ko­mu­ni­stycz­nych ko­rze­niach. To, że by­ło one świa­to­po­glą­do­wo od­le­głe od te­go, czym jest ogól­na kul­tu­ra spo­łecz­na w Pol­sce, by­ło tyl­ko ka­ta­li­za­to­rem do wła­śnie ta­kiej dys­ku­sji i nada­nia ru­cho­wi ki­bi­cow­skie­mu ta­kie­go, a nie in­ne­go kie­run­ku roz­wo­ju. Kul­tu­ra spo­łecz­na, kult hi­sto­rii wy­py­cha­ne z de­ba­ty pu­blicz­nej, prze­nio­sły się tam, gdzie by­ły po­za kon­tro­lą władz – na sta­dio­ny i przez sta­dio­ny za­czę­ły wcho­dzić do ma­in­stre­amu. Na­gle oka­za­ło się, że po­ka­zu­jąc me­cze, trze­ba po­ka­zać na głów­nej try­bu­nie i ogrom­nE trans­pa­rentY: „Po­znań boj­ko­tu­je „Ga­ze­tę Wy­bor­czą” czy „Szech­ter - prze­proś za oj­ca i bra­ta”, ad­re­so­wa­ny wprost do na­czel­ne­go Wy­bor­czej – Ada­ma Mich­ni­ka, sy­na ko­mu­ni­sty i przy­rod­nie­go bra­ta sta­li­now­skie­go mor­der­cy są­do­we­go. Mam wra­że­nie, że ma­in­stre­am w znacz­nej czę­ści two­rzo­ny przez me­dia, prze­ciw­ko któ­rym wy­mie­rzo­ne by­ły te ak­cje, zo­rien­to­wał się, że utra­cił nad tym kon­tro­lę, że utra­cił i nie do­pil­no­wał ja­kie­goś ele­men­tu ży­cia pu­blicz­ne­go. Wo­bec te­go na­tych­miast po­wsta­ła stra­te­gia de­pre­cjo­no­wa­nia po­zy­tyw­nych ini­cja­tyw ki­bi­ców. I tak po­wsta­ła ca­ła li­nia pro­gra­mo­wa – mó­wie­nia o ki­bi­cach tyl­ko ja­ko o chu­li­ga­nach. I to trwa do dzi­siaj. Ow­szem, w śro­do­wi­sku ki­bi­cow­skim zda­rza­ją się rze­czy ha­nieb­ne, ale ja chciał­bym po­wie­dzieć jed­no – je­śli się po­waż­nie przy­ło­żyć do ana­li­zy te­go śro­do­wi­ska, to wi­dać od­wrot­ną ten­den­cję w sto­sun­ku do te­go, co me­dia ma­in­stre­amo­we usi­łu­ją na je­go te­mat prze­ka­zy­wać. Bar­dzo traf­nie pod­su­mo­wał to w mo­im naj­now­szym fil­mie „Bunt sta­dio­nów” wspo­mnia­ny już An­drzej Gwiaz­da, któ­ry po­wie­dział, że ki­bi­ce to prze­waż­nie chłop­cy, któ­rzy ma­ją po dzie­więt­na­ście, dwa­dzie­ścia kil­ka lat, któ­rzy pa­trzą na na­szą rze­czy­wi­stość, za­da­ją py­ta­nia i wi­dzą, że po­li­ty­cy prze­czą sa­mi so­bie. To pro­wa­dzi do te­go, o czym już tu kil­ka­krot­nie mó­wi­łem – do za­da­wa­nia fun­da­men­tal­nych py­tań. I to dzie­je się wśród mło­dych lu­dzi wszę­dzie. Dla nich obec­na sy­tu­acja to wy­nik do­ga­da­nia się czę­ści opo­zy­cji ze zbrod­ni­czą wro­gą wła­dzą przy­nie­sio­ną do Pol­ski na so­wiec­kich ba­gne­tach. Je­śli przyj­dzie ta­ki pre­mier Tusk, czy ktoś in­ny ze śro­do­wi­ska dzi­siej­szych elit, i za­cznie z ni­mi pro­stą roz­mo­wę - to ją prze­gra. Dla­te­go z ki­bi­ca­mi nikt nie roz­ma­wia. Tym­cza­sem to oni wprost wer­ba­li­zu­ją nie­za­do­wo­le­nie z te­go, co ge­ne­ral­nie dzie­je się w Pol­sce. Ki­bic to przede wszyst­kim oby­wa­tel te­go kra­ju – pro­fe­sor, ślu­sarz, le­karz. Ki­bi­ce to na­ród. Lek­ce­wa­żąc ich, lek­ce­wa­ży się spo­łe­czeń­stwo i ge­ne­ru­je co­raz więk­sze pro­ble­my dla wła­dzy.

  #Ale o tym w prze­strze­ni pu­blicz­nej nie ma mo­wy. O tra­dy­cji, hi­sto­rii, war­to­ściach. Co wię­cej – przed­sta­wia się to ja­ko wstecz­nic­two, coś prze­ciw­ne­go no­wo­cze­sne­mu pa­trio­ty­zmo­wi, wy­ra­ża­ne­mu przez or­ła w ró­żo­wych oku­la­rach i peł­ną do­wol­ność oby­cza­jo­wą. Dla­cze­go?

  Dzie­je się tak, po­nie­waż roz­mon­to­wa­nie pew­nych zdro­wych za­cho­wań spo­łecz­nych, roz­chwia­nie ich jest ko­rzyst­ne dla wła­dzy. To są dzia­ła­nia szko­dli­we, ale my­ślę, że nie uda się ich prze­pro­wa­dzić. Mo­że du­że mia­sta ma­ją z tym pro­blem, ale du­żych miast nie jest w Pol­sce aż tak wie­le. Więk­szość Po­la­ków miesz­ka w ma­łych mia­stach, mia­stecz­kach i na wsiach, tam wła­śnie jest „ko­rzeń pol­sko­ści” – ro­dzi­na, chrze­ści­jań­skie war­to­ści, tra­dy­cja, po­sza­no­wa­nie hi­sto­rii, du­ma z wła­sne­go kra­ju. Tam­tej­sze śro­do­wi­ska są nie­zmien­ne i trwa­łe. Moż­na pró­bo­wać je zmie­nić, lan­su­jąc „no­wo­cze­sność” na le­wac­ką mo­dłę, ale to do tych śro­do­wisk na szczę­ście nie do­trze. Ma­in­stre­am pró­bu­jąc na swo­ją mo­dę uno­wo­cze­śnić tych lu­dzi, idzie do­kład­nie tą sa­mą dro­gą, któ­rą szli ko­mu­ni­ści od ’45 ro­ku aż do swe­go upad­ku – pre­zen­tu­je cał­ko­wi­te ode­rwa­nie od po­trzeb spo­łecz­nych, od pro­ble­mów lu­dzi. I to skoń­czy się dla wła­dzy źle.


  #A pró­by zmian w pra­wie zgro­ma­dzeń, zwięk­sze­nie in­wi­gi­la­cji spo­łe­czeń­stwa, pró­ba kon­tro­li In­ter­ne­tu po­przez AC­TA?

  Błąd wła­dzy, któ­ra za­po­mi­na, że im bar­dziej się kij na­gnie, tym bar­dziej on od­da. Jak na­ród bę­dzie chciał, to nie po­zwo­li na ta­kie rze­czy i wszyst­kie ogra­ni­cza­ją­ce go prze­pi­sy po pro­stu po­de­pcze. My­ślę, że tak moż­na pa­trzeć na tę sy­tu­ację i tak chcę ją trak­to­wać. Obec­ne­go pra­wa, zwłasz­cza tak re­stryk­cyj­ne­go dla oby­wa­te­la, nie trak­tu­ję ja­ko nie­zmien­ne­go i sta­łe­go. My­ślę, że bę­dzie ono pod­le­gać we­ry­fi­ka­cji w mo­men­cie kie­dy dzię­ki de­mo­kra­tycz­nym wy­bo­rom na­stą­pi zmia­na wła­dzy. Co wię­cej – my­ślę, że je­ste­śmy bli­scy mo­men­tu, kie­dy spo­łe­czeń­stwo po­wie „do­syć”. Mo­że jest to kwe­stia jesz­cze te­go ro­ku. Zo­ba­czy­my.
  ...
  0
 • POmatoły są też profesorami
  2013-05-25 16:53:54
  dziś w radio Tokfm słyszałem wypowiedź jakiegoś prof.od politologii czy socjologii.Ów geniusz intelektu w programie,którego treścią była dominacja Niemiec stwierdził,że,, on tego nie zauważa.Dowodem na to jest pani Merkel i pan Tusk,którzy jak wszyscy wiedzą rozmawiają ze sobą jak równa z równym,bez dominacji nacisków ze strony niemieckiej premier,,
  0
 • @liceum
  2013-05-25 16:54:30
  POchwal sie SWYM swiadectwem maturalnym CIOSANY CHAMIE, a Panu Kaczynkiemu to mozesz JEDYNIE BUTY CZYSCIC!
  0
 • hahaha
  2013-05-25 16:54:37
  Po tym co zrobił Tusk liczenie na wygrane wybory to już głupota.
  0
 • Tofik
  2013-05-25 16:58:50
  Prawda jest taka, że ostatnio Ryżemu nawet machanie łapkami zgodnie z tym co kłamie nie wychodzi. Nadpremier Ostachowicz chyba zrezygnuje z pracy, bo z Ryżego już nic więcej nie wyciśnie. Zresztą Polacy dobrze już wiedzą, że pijar to PO POlsku zakłamanie.
  0
 • urzędnik stanu cywilnego
  2013-05-25 17:01:00
  Tuska leb na śmietniku, na Radiowie? To rozumiem.
  0
 • gość_sobotni
  2013-05-25 17:05:49
  jak Donald Tusk już przestanie być premierem
  to ja bym chciał żeby zastąpił go Mc Donald
  0
 • C
  2013-05-25 17:02:38
  Uwierzę,że tuska już nikt nie chce bo to pętak, ale w życiu nie uwierzę, że wtym kraju jest 17% skonczonych kretynów gotowych głosować na skonczonego buca, gnoja i ubecką mendę - kaczynskiego.
  0
 • xxl
  2013-05-25 18:54:48
  Zarówno w momencie powstawania Platformy Obywatelskiej w 2001 roku, jak i podczas kolejnych kampanii wyborczych liderzy tej partii obiecywali wiele dobrego: uzdrowienie finansów publicznych, obniżenie podatków, prywatyzację, deregulację gospodarki, reformy systemu socjalnego czy ograniczenie biurokracji. Co z tego spełnili w ciągu ostatnich lat, podczas których PO ma niemal pełnię władzy – zarówno ustawodawczej, jak i wykonawczej ? - NIC !!!

  Według [P]artii [O]szustów dwa wyrazy w polskim słowniku nabrały nowego znaczenia :

  KŁAMSTWO = MIJANIE SIĘ Z PRAWDĄ
  ZŁODZIEJSTWO = NIEGOSPODARNOŚĆ

  Program wyborczy [P]artii [O]szustów (2015) ??:
  1.Straszenie Polaków PiS-em i powrotem IV RP przy pomocy stronniczych mediów.
  2.Uległość Brukselskim i Moskiewskim władzom wzamian za poklepywanie po plecach.
  3.Zmniejszenie bezrobocia poprzez wyjazdy Polaków do pracy w Anglii.
  4.Utrudnienie dostępu do lekarzy oraz wydłużenie wieku emerytalnego do 90 lat, tym samym wielu Polaków zakończy swój marny, niewolniczy żywot i odciąży ZUS od wypłaty emerytur i rent.
  5.Chwilowo darmowy "szczaw i mirabelki" dla wszystkich biednych aby uniknąć głodu.
  6.Wypłacanie nieuzasadnionych nagród, premii dla wszystkich posłów i "kolesi".
  7.Zwalczanie wartości takich jak: Religia, Naród, Państwo, Rodzina, Własność prywatna, Hierarchia, Honor.
  8.Zamiatanie wszystkich afer i przekrętów pod dywan, które szkodzą jedynie słusznej partii władzy.
  9.Walka z kościołem i ustawowe wprowadzanie dewiacji i zboczenia jako normy społecznej.
  10.Zwiększenie biurokracji (czyt.urzędniczych pasożytów) aby rodziny, przyjaciele i znajomi mieli posady.
  11.Fałszowanie wyborów (czyt."Ruskie Serwery").
  12.Podporządkowanie sobie władzy wykonawczej, sądowniczej i mediów.
  13.Eliminacja przeciwników politycznych (czyt."Seryjny Samobójca"), którzy mogą bardzo zaszkodzić całej partii lub jej członkom.
  14.Nadużywanie pojęcia "Sprawiedliwość Społeczna",która nie ma nic wspólnego ze SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, w celu naginania, a nawet łamania prawa.
  15.Współpraca i legalizacja: NWO, GMO, Przymusowe Szczepienia, Chemtrails, Codex Alimentarius, Monsanto, Inwigilacja społeczeństwa, Depopulacja ...

  "BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ" ,,, ZŁODZIEJOM, OSZUSTOM I PASOŻYTOM !
  0
 • Marta
  2013-05-25 17:06:04
  Ten rudy ryj POwinien dobrowolnie POjść na przeszczep twarzy dla chorego PO wypadku.
  0
 • Irena
  2013-05-25 17:41:55
  PO wyborach wyznawców sekty PO spalimy na stosie.
  0
 • Ha,ha,ha !!!!!!!!
  2013-05-25 18:55:16
  Ale świnie POkraczne kwiczą.
  0
 • lis
  2013-05-25 21:22:57
  ale styrany chyba dziadek z wermachtu tak POniewiera
  0
 • lis
  2013-05-25 21:23:40
  mowilem strach ma wielkie oczeta
  0
 • "BUNT STADIONÓW" - fragment wywiadu z reżyserem
  2013-05-25 21:25:09
  Z Ma­riu­szem Pi­li­sem – re­ży­se­rem, twór­cą fil­mów: „Bunt sta­dio­nów” o śro­do­wi­skach ki­bi­cow­skich i „List z Pol­ski” o ka­ta­stro­fie w Smo­leń­sku, roz­ma­wia­ Al­do­na Za­or­ska...
  ("Warszawska Gazeta")
  ...

  (o) Mo­że jest tak, jak po­wie­dział Grze­gorz Braun, że Pol­ską rzą­dzi kon­sor­cjum służb spe­cjal­nych nie­miec­kich, ro­syj­skich i izra­el­skich…

  My­ślę, że to nie jest da­le­kie od praw­dy. To, jak my dzi­siaj funk­cjo­nu­je­my w świe­cie ja­ko teo­re­tycz­nie nie­pod­le­głe pań­stwo, jest obar­czo­ne ta­ką ilo­ścią zna­ków za­py­ta­nia, że teo­rie te­go ty­pu są do obro­ny. Do­pó­ki do­ku­men­ty na ich te­mat są w czę­ści utaj­nio­ne lub ukry­te w ma­je­sta­cie pra­wa przed spo­łe­czeń­stwem, do­pó­ty Grze­gorz Braun bę­dzie jed­nym z tych, któ­rzy ma­ją ra­cję. My­ślę, że Grze­gorz Braun chciał­by nie mieć ra­cji, ale są­dzę, że ma jej bar­dzo du­żo. Je­śli kto­kol­wiek jest in­ne­go zda­nia, to niech wyj­dzie na „ukle­pa­ną zie­mię” i po­ka­że, że on się my­li. A tym­cza­sem de­ba­ty pu­blicz­nej ja­ko ta­kiej nie ma. Jest wal­ka me­dial­na, w któ­rej wszy­scy „lu­dzie me­diów” i sa­me me­dia nie re­pre­zen­tu­ją na­ro­du ja­ko ta­kie­go. To wszyst­ko jest pro­stą kon­se­kwen­cją ko­mu­ny, to w czym my ży­je­my w tej chwi­li, to jest sys­tem post­ko­mu­ni­stycz­ny, z któ­re­go my nie po­tra­fi­my wyjść.
  [...]
  Część na­ro­du czu­je się wręcz fi­zycz­nie od­sta­wio­na na bok. My­ślę, że je­dy­ne, cze­go obec­na wła­dza mo­że się bać, to sy­tu­acja, kie­dy na­ród zo­rien­tu­je się, że ci, co w 80 ro­ku „żą­da­li uczci­wo­ści”, a dziś spra­wu­ją wła­dzę, nie róż­nią się ni­czym od tych, od któ­rych trzy­dzie­ści lat te­mu tej uczci­wo­ści żą­da­li. To jest coś, co ja od­kry­łem ro­biąc film o ki­bi­cach „Bunt sta­dio­nów”. Spo­tka­łem się wów­czas z dwie­ma opi­nia­mi. Jed­ną – czło­wie­ka, któ­ry współ­two­rzył So­li­dar­ność – był to An­drzej Gwiaz­da i dru­gą – mło­dych chło­pa­ków, któ­rzy two­rzą ruch ki­bi­cow­ski. Na mo­je py­ta­nie „o co wam do cho­le­ry cho­dzi”, oni od­po­wia­da­li tym sa­mym ję­zy­kiem, co An­drzej Gwiaz­da, że chcą uczci­wo­ści, że­by nie by­ło kłam­stwa, nie­po­sza­no­wa­nia lu­dzi itd. To są uni­wer­sal­ne war­to­ści. Je­śli ci mło­dzi lu­dzie o tym mó­wią, to zna­czy, że w dzi­siej­szej Pol­sce „coś jest nie tak”. To być mo­że bę­dzie ozna­cza­ło, że nie­dłu­go doj­dzie do wstrzą­sów spo­łecz­nych, po­dob­nych do po­wszech­nych straj­ków przed sta­nem wo­jen­nym.


  (o) Pa­na film od­kła­mu­je śro­do­wi­sko ki­bi­ców, czę­sto przed­sta­wia­ne ja­ko śro­do­wi­sko chu­li­ga­nów…

  …ban­dy­tów, di­le­rów nar­ko­ty­ków i gwar­dii ma­fii. Ale wca­le tak nie jest. Ta­kie kłam­stwo wo­kół ki­bi­ców ma miej­sce od wie­lu lat. A prze­cież ki­bi­ce dba­ją o po­wstań­cze gro­by, od­da­ją ho­no­ro­wo krew, or­ga­ni­zu­ją pacz­ki dla kom­ba­tan­tów na daw­nych Kre­sach Pol­ski. To śro­do­wi­sko to jest ta­ka „pi­gu­ła”, któ­ra re­pre­zen­tu­je prze­krój ca­łe­go pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa – są tam i ban­dy­ci, ale i lu­dzie pra­wi, wie­rzą­cy i nie­wie­rzą­cy, bo­ga­ci i bied­ni, za­an­ga­żo­wa­ni w po­li­ty­kę i stro­nią­cy od niej. Na­praw­dę róż­ni lu­dzie, któ­rych nie wol­no szu­flad­ko­wać i wrzu­cać do jed­ne­go wor­ka pod­pi­sa­ne­go „chu­li­ga­ni”. Ro­bie­nie z nich me­dial­nie ban­dzio­rów ma oczy­wi­ście swój cel.


  (o) Dla­cze­go więc ich ob­raz jest tak za­kła­my­wa­ny?

  Mam na ten te­mat wła­sną teo­rię. Otóż przez ostat­nich 20 lat w Pol­sce w de­ba­cie pu­blicz­nej wy­py­cha­ło się pew­ne tre­ści z ob­sza­ru dia­lo­gu spo­łecz­ne­go. Głów­nie by­ły to tre­ści zwią­za­ne z Żoł­nie­rza­mi Wy­klę­ty­mi, z poj­mo­wa­niem hi­sto­rii. Jed­no­cze­śnie la­ta 90 to czas rów­no­le­głe­go kształ­to­wa­nia się obok praw­dzi­we­go ru­chu ki­bi­cow­skie­go, róż­nych po­staw, gdzie moż­na wy­zna­czyć jed­ną po­waż­ną ten­den­cję – zmie­rza­nia w kie­run­ku chu­li­gań­stwa. Z chu­li­gań­stwem pań­stwo pol­skie wal­czy­ło na ty­le sku­tecz­nie, że sta­tyst­ki z 2010 ro­ku na te­mat agre­sji na sta­dio­nach, mó­wią o jej ogra­ni­cze­niu o po­nad 90 proc. W tym cza­sie, kie­dy wzię­to się za chu­li­gań­stwo, za­czę­ły ro­dzić się ini­cja­ty­wy, któ­re wy­kra­cza­ły po­za zwy­kłą ide­olo­gię ki­bi­cow­ską, któ­re mo­im zda­niem wy­ni­ka­ły z po­trze­by dys­ku­to­wa­nia o spra­wach, o któ­rych nie by­ło mo­wy w prze­strze­ni pu­blicz­nej, opa­no­wa­nej przez śro­do­wi­ska le­wi­co­we, czę­sto o wprost ko­mu­ni­stycz­nych ko­rze­niach. To, że by­ło one świa­to­po­glą­do­wo od­le­głe od te­go, czym jest ogól­na kul­tu­ra spo­łecz­na w Pol­sce, by­ło tyl­ko ka­ta­li­za­to­rem do wła­śnie ta­kiej dys­ku­sji i nada­nia ru­cho­wi ki­bi­cow­skie­mu ta­kie­go, a nie in­ne­go kie­run­ku roz­wo­ju. Kul­tu­ra spo­łecz­na, kult hi­sto­rii wy­py­cha­ne z de­ba­ty pu­blicz­nej, prze­nio­sły się tam, gdzie by­ły po­za kon­tro­lą władz – na sta­dio­ny i przez sta­dio­ny za­czę­ły wcho­dzić do ma­in­stre­amu. Na­gle oka­za­ło się, że po­ka­zu­jąc me­cze, trze­ba po­ka­zać na głów­nej try­bu­nie i ogrom­nE trans­pa­rentY: „Po­znań boj­ko­tu­je „Ga­ze­tę Wy­bor­czą” czy „Szech­ter - prze­proś za oj­ca i bra­ta”, ad­re­so­wa­ny wprost do na­czel­ne­go Wy­bor­czej – Ada­ma Mich­ni­ka, sy­na ko­mu­ni­sty i przy­rod­nie­go bra­ta sta­li­now­skie­go mor­der­cy są­do­we­go. Mam wra­że­nie, że ma­in­stre­am w znacz­nej czę­ści two­rzo­ny przez me­dia, prze­ciw­ko któ­rym wy­mie­rzo­ne by­ły te ak­cje, zo­rien­to­wał się, że utra­cił nad tym kon­tro­lę, że utra­cił i nie do­pil­no­wał ja­kie­goś ele­men­tu ży­cia pu­blicz­ne­go. Wo­bec te­go na­tych­miast po­wsta­ła stra­te­gia de­pre­cjo­no­wa­nia po­zy­tyw­nych ini­cja­tyw ki­bi­ców. I tak po­wsta­ła ca­ła li­nia pro­gra­mo­wa – mó­wie­nia o ki­bi­cach tyl­ko ja­ko o chu­li­ga­nach. I to trwa do dzi­siaj. Ow­szem, w śro­do­wi­sku ki­bi­cow­skim zda­rza­ją się rze­czy ha­nieb­ne, ale ja chciał­bym po­wie­dzieć jed­no – je­śli się po­waż­nie przy­ło­żyć do ana­li­zy te­go śro­do­wi­ska, to wi­dać od­wrot­ną ten­den­cję w sto­sun­ku do te­go, co me­dia ma­in­stre­amo­we usi­łu­ją na je­go te­mat prze­ka­zy­wać. Bar­dzo traf­nie pod­su­mo­wał to w mo­im naj­now­szym fil­mie „Bunt sta­dio­nów” wspo­mnia­ny już An­drzej Gwiaz­da, któ­ry po­wie­dział, że ki­bi­ce to prze­waż­nie chłop­cy, któ­rzy ma­ją po dzie­więt­na­ście, dwa­dzie­ścia kil­ka lat, któ­rzy pa­trzą na na­szą rze­czy­wi­stość, za­da­ją py­ta­nia i wi­dzą, że po­li­ty­cy prze­czą sa­mi so­bie. To pro­wa­dzi do te­go, o czym już tu kil­ka­krot­nie mó­wi­łem – do za­da­wa­nia fun­da­men­tal­nych py­tań. I to dzie­je się wśród mło­dych lu­dzi wszę­dzie. Dla nich obec­na sy­tu­acja to wy­nik do­ga­da­nia się czę­ści opo­zy­cji ze zbrod­ni­czą wro­gą wła­dzą przy­nie­sio­ną do Pol­ski na so­wiec­kich ba­gne­tach. Je­śli przyj­dzie ta­ki pre­mier Tusk, czy ktoś in­ny ze śro­do­wi­ska dzi­siej­szych elit, i za­cznie z ni­mi pro­stą roz­mo­wę - to ją prze­gra. Dla­te­go z ki­bi­ca­mi nikt nie roz­ma­wia. Tym­cza­sem to oni wprost wer­ba­li­zu­ją nie­za­do­wo­le­nie z te­go, co ge­ne­ral­nie dzie­je się w Pol­sce. Ki­bic to przede wszyst­kim oby­wa­tel te­go kra­ju – pro­fe­sor, ślu­sarz, le­karz. Ki­bi­ce to na­ród. Lek­ce­wa­żąc ich, lek­ce­wa­ży się spo­łe­czeń­stwo i ge­ne­ru­je co­raz więk­sze pro­ble­my dla wła­dzy.

  (o) Ale o tym w prze­strze­ni pu­blicz­nej nie ma mo­wy. O tra­dy­cji, hi­sto­rii, war­to­ściach. Co wię­cej – przed­sta­wia się to ja­ko wstecz­nic­two, coś prze­ciw­ne­go no­wo­cze­sne­mu pa­trio­ty­zmo­wi, wy­ra­ża­ne­mu przez or­ła w ró­żo­wych oku­la­rach i peł­ną do­wol­ność oby­cza­jo­wą. Dla­cze­go?

  Dzie­je się tak, po­nie­waż roz­mon­to­wa­nie pew­nych zdro­wych za­cho­wań spo­łecz­nych, roz­chwia­nie ich jest ko­rzyst­ne dla wła­dzy. To są dzia­ła­nia szko­dli­we, ale my­ślę, że nie uda się ich prze­pro­wa­dzić. Mo­że du­że mia­sta ma­ją z tym pro­blem, ale du­żych miast nie jest w Pol­sce aż tak wie­le. Więk­szość Po­la­ków miesz­ka w ma­łych mia­stach, mia­stecz­kach i na wsiach, tam wła­śnie jest „ko­rzeń pol­sko­ści” – ro­dzi­na, chrze­ści­jań­skie war­to­ści, tra­dy­cja, po­sza­no­wa­nie hi­sto­rii, du­ma z wła­sne­go kra­ju. Tam­tej­sze śro­do­wi­ska są nie­zmien­ne i trwa­łe. Moż­na pró­bo­wać je zmie­nić, lan­su­jąc „no­wo­cze­sność” na le­wac­ką mo­dłę, ale to do tych śro­do­wisk na szczę­ście nie do­trze. Ma­in­stre­am pró­bu­jąc na swo­ją mo­dę uno­wo­cze­śnić tych lu­dzi, idzie do­kład­nie tą sa­mą dro­gą, któ­rą szli ko­mu­ni­ści od ’45 ro­ku aż do swe­go upad­ku – pre­zen­tu­je cał­ko­wi­te ode­rwa­nie od po­trzeb spo­łecz­nych, od pro­ble­mów lu­dzi. I to skoń­czy się dla wła­dzy źle.


  (o) A pró­by zmian w pra­wie zgro­ma­dzeń, zwięk­sze­nie in­wi­gi­la­cji spo­łe­czeń­stwa, pró­ba kon­tro­li In­ter­ne­tu po­przez AC­TA?

  Błąd wła­dzy, któ­ra za­po­mi­na, że im bar­dziej się kij na­gnie, tym bar­dziej on od­da. Jak na­ród bę­dzie chciał, to nie po­zwo­li na ta­kie rze­czy i wszyst­kie ogra­ni­cza­ją­ce go prze­pi­sy po pro­stu po­de­pcze. My­ślę, że tak moż­na pa­trzeć na tę sy­tu­ację i tak chcę ją trak­to­wać. Obec­ne­go pra­wa, zwłasz­cza tak re­stryk­cyj­ne­go dla oby­wa­te­la, nie trak­tu­ję ja­ko nie­zmien­ne­go i sta­łe­go. My­ślę, że bę­dzie ono pod­le­gać we­ry­fi­ka­cji w mo­men­cie kie­dy dzię­ki de­mo­kra­tycz­nym wy­bo­rom na­stą­pi zmia­na wła­dzy. Co wię­cej – my­ślę, że je­ste­śmy bli­scy mo­men­tu, kie­dy spo­łe­czeń­stwo po­wie „do­syć”. Mo­że jest to kwe­stia jesz­cze te­go ro­ku. Zo­ba­czy­my.
  ...wydrukuj i podaj dalej)...
  0
 • adolf już w ziemi teraz donald
  2013-05-25 17:10:22
  Rudy pajac POwinien być sPOżytkowany na przeszczep twarzy.
  0
 • lis
  2013-05-25 21:26:44
  no i wiesio 13 juz nuie bedem cie tytulowal ,bo jestes taki sam fenomen jak ekspert glowacki moze mi bys POwiedzial czy moze sie odbyc sex w biegu>POwiem ci jak sie odezwiesz
  0
 • aert
  2013-05-25 17:12:07
  Moi znajomi i znajomi znajomych nie widzieliby ani jarka ani donalda na fotelu premiera, a sondaże i tak swoje, gdzie oni zbierają te informacje? PO partiach?
  0
 • uhahahahaha
  2013-05-26 08:28:19
  Tusk kto ci garniturki szyje? Krawiec Angeli?
  a Józiowi Bąkowi??
  0
 • konus
  2013-05-25 21:31:08
  Polacy nie chcą premiera Kłamczyńskiego vel Kaina, zdziadziałego hipokryty
  0
 • radek
  2013-05-25 21:32:39
  haahaa jeden glupszy od drugiego tzn.dwoch matolow
  0
 • karla
  2013-05-26 07:41:08
  jarku czy ciebie nie obraża, że idziesz łeb w łeb, ale i osiągnięcia masz wielkości tego co w rozporku
  0
 • gdańszczanin
  2013-05-26 20:17:43
  Na wysypisko śmieci z tym rudym oszustem.
  0
 • Tusk to wtyka Angeli
  2013-05-26 08:22:33
  Tusk dostał łapówkę od Axer Springer którą odebrał w Szwajcarii!!!
  0
 • to je to
  2013-05-25 20:44:02
  T.eraz U.slyszycie S.tek K.lamstw
  0
 • janmil
  2013-05-25 23:03:56
  czekamy na Jarka... reszta to ściema...
  0
 • motek
  2013-05-26 11:29:27
  Tuskowi rozum z oczu patrzy, Kaczyńskiemu złość - zobaczymy co wygra.
  0
 • Wiesio13 bicz na PISmatołki
  2013-05-25 23:06:45
  Szkoda tej PO ,było się z czego POśmiać .
  0
 • Tofik
  2013-05-25 17:13:11
  re~tow. Kaczysław2013-05-25 17:02
  Nie POsądzaj innych, że robią to co ty, czyli piszą na zlecenie. Mógłbym cię kupić, stać mnie na to, ale GWna nie kupuję.
  0
 • konus
  2013-05-25 21:33:04
  Na zdjeciu Kaczyński wygląda jakby zwiał z Wawelu
  0
 • Margo ThuSSke
  2013-05-25 16:42:50
  Tusk to POlityczny impotent. On nic nie może POza ochroną własnego konta.
  0
 • Hamlet
  2013-05-25 16:42:50
  Boze!!!

  To az 17% DURNIOW POmatolskich w mej OJCZYZNIE?
  0
 • Liceum
  2013-05-25 16:42:51
  Jarosław Kaczyński nigdy nie zdawał egzaminów maturalnych,
  NIE MA Świadectwa Dojrzałości
  Ten oszust nigdy nie przystępował do egzaminów maturalnych i NIEPRAWNIE STUDIOWAŁ na Uniwersytecie Warszawskim kierunek Prawo Administracyjne.
  0
 • Komora i Gomora
  2013-05-25 19:39:20
  Premier jest niepotrzebny, nic nie robi, Tusk to wielokrotnie udowodnił. ,,Nic nie mogę i nic nie wiem''.
  0
 • DODA
  2013-05-25 19:51:56
  CI DWAJ BARANY JUŻ SKOŃCZYLI TERAZ JANUSZ JANUSZ JANUSZ
  0
 • Ślązak - Nie Polak
  2013-05-25 19:05:35
  Kaczyński łeb w łeb z Tuskiem, czyli dalej POPiS - normalka w kraju ludzi szczególnej troski
  0
 • Spływaj
  2013-05-25 19:09:22
  Re nas Rajna pis - spływaj, nie mąć wody POlszewiku POje...y.
  0
 • vp
  2013-05-25 19:11:53
  Do Mupet Show wybieram tylko i wyłącznie Kaczyńskiego Jarosława . Łoj bedzie bal !!!
  0
 • robal
  2013-05-25 19:13:11
  To jasne kto na premiera. Ojciec Rydzyk!
  0
 • elf
  2013-05-25 19:16:01
  Stryczaly stary uspiony gej ma być Premierem RP, czemu nie RFN ma geja min.spraw zagranicznych.Tylko nasz gej nic nie potrafi oprócz obiecanek macanek !!!
  0
 • I te 17% to jest poparcie dla Platformy Odmózdzon
  2013-05-25 16:52:53
  ych tuskowych lemingów. Ostatni leming do mnie mówi. Kaczyński to faszystka. Ja do niego, żeby powiedział mi kto to jest faszysta, nie musi podawac definicji encyklopedycznej, że może swoimi słowami powiedzieć. Zaległa cisza..Odpowiedzi już nie usłyszałem. Zrobił się czerwony jak burak i koniec rozmowy. Leming ma magisterkę i dwie podyplomówki. Niestety wszystkie te szkółki to tajne komplety.
  0
 • Polak
  2013-05-25 19:17:19
  Gdzie się dwóch bije,tam trzeci korzysta.RZĄDZIĆ BĘDĄ POLACY-NARODOWCY.
  0
 • poloczki a co wy na to??
  2013-05-25 21:43:56
  kaczor stara sie przedluzyc zido komune, ci to mozliwe u polaczkow
  modlacych sie do rydzusia i jezu-sia, kaczorek to zacny bolszewik lenina
  a moze sie uda??
  0
 • ciocia kazia
  2013-05-25 20:01:18
  prezesie kocham cie.
  0
 • sam
  2013-05-25 20:10:43
  Rudy Kaszub już nigdy nikogo nie oszuka i wykiwa.
  0
 • mentalista
  2013-05-25 16:44:04
  Karmienie Polaków padliną, solą wypadową, radosne rozmieszcanie odpadów szpitalnych itd. itp. trwało w Polsce od kilkunastu lat, więc miarkujcie się trochę w swoich sądach.
  0
 • rudy pajac z PO na śmietnik
  2013-05-25 16:45:21
  Jak można chcieć za premiera oszusta kombinatora, rudego ściemniacza, złodzieja ??
  0
 • POgięty POkraka
  2013-05-25 16:47:23
  Tusk to POlityczny trup. Jego dni na tym POlitycznym rynku są POliczone.
  0
 • w52
  2013-05-25 18:33:54
  w ciągu 6-ciu lat wzrost PKB z 7% doprowadził do 0,7%
  0
 • lolo
  2013-05-25 20:15:44
  Re DODA - janusz,janusz sie doigrał,pozostał mu szczaw z niesiołem.
  0
 • WIDAĆ
  2013-05-25 18:34:14
  WSZYSTKO JUŻ SIĘ ZMIENIA
  0
 • Tofik
  2013-05-25 16:46:52
  re~Liceum2013-05-25 16:42
  Zajmij się lepiej "profesurą" Bartoszewskiego, Wajdy, Mazowieckiego oraz "magisterką" Kwacha.
  0
 • cenzor
  2013-05-25 16:52:46
  Ten komentarz nie zawierał treści wulgarnych.Blokowanie go to zamach na wolność słowa i przykład totalitaryzmu.
  0
 • sąsiad putiny makrel
  2013-05-25 16:50:34
  Ciekawe kto zetnie POlitycznie łeb tuska POlityczną maczetą?
  0
 • "BUNT STADIONÓW" - fragment wywiadu z reżyserem
  2013-05-26 03:42:58
  Z Ma­riu­szem Pi­li­sem – re­ży­se­rem, twór­cą fil­mów: „Bunt sta­dio­nów” o śro­do­wi­skach ki­bi­cow­skich i „List z Pol­ski” o ka­ta­stro­fie w Smo­leń­sku, roz­ma­wia­ Al­do­na Za­or­ska...
  ("Warszawska Gazeta")
  ...

  (o) Mo­że jest tak, jak po­wie­dział Grze­gorz Braun, że Pol­ską rzą­dzi kon­sor­cjum służb spe­cjal­nych nie­miec­kich, ro­syj­skich i izra­el­skich…

  My­ślę, że to nie jest da­le­kie od praw­dy. To, jak my dzi­siaj funk­cjo­nu­je­my w świe­cie ja­ko teo­re­tycz­nie nie­pod­le­głe pań­stwo, jest obar­czo­ne ta­ką ilo­ścią zna­ków za­py­ta­nia, że teo­rie te­go ty­pu są do obro­ny. Do­pó­ki do­ku­men­ty na ich te­mat są w czę­ści utaj­nio­ne lub ukry­te w ma­je­sta­cie pra­wa przed spo­łe­czeń­stwem, do­pó­ty Grze­gorz Braun bę­dzie jed­nym z tych, któ­rzy ma­ją ra­cję. My­ślę, że Grze­gorz Braun chciał­by nie mieć ra­cji, ale są­dzę, że ma jej bar­dzo du­żo. Je­śli kto­kol­wiek jest in­ne­go zda­nia, to niech wyj­dzie na „ukle­pa­ną zie­mię” i po­ka­że, że on się my­li. A tym­cza­sem de­ba­ty pu­blicz­nej ja­ko ta­kiej nie ma. Jest wal­ka me­dial­na, w któ­rej wszy­scy „lu­dzie me­diów” i sa­me me­dia nie re­pre­zen­tu­ją na­ro­du ja­ko ta­kie­go. To wszyst­ko jest pro­stą kon­se­kwen­cją ko­mu­ny, to w czym my ży­je­my w tej chwi­li, to jest sys­tem post­ko­mu­ni­stycz­ny, z któ­re­go my nie po­tra­fi­my wyjść.
  [...]
  Część na­ro­du czu­je się wręcz fi­zycz­nie od­sta­wio­na na bok. My­ślę, że je­dy­ne, cze­go obec­na wła­dza mo­że się bać, to sy­tu­acja, kie­dy na­ród zo­rien­tu­je się, że ci, co w 80 ro­ku „żą­da­li uczci­wo­ści”, a dziś spra­wu­ją wła­dzę, nie róż­nią się ni­czym od tych, od któ­rych trzy­dzie­ści lat te­mu tej uczci­wo­ści żą­da­li. To jest coś, co ja od­kry­łem ro­biąc film o ki­bi­cach „Bunt sta­dio­nów”. Spo­tka­łem się wów­czas z dwie­ma opi­nia­mi. Jed­ną – czło­wie­ka, któ­ry współ­two­rzył So­li­dar­ność – był to An­drzej Gwiaz­da i dru­gą – mło­dych chło­pa­ków, któ­rzy two­rzą ruch ki­bi­cow­ski. Na mo­je py­ta­nie „o co wam do cho­le­ry cho­dzi”, oni od­po­wia­da­li tym sa­mym ję­zy­kiem, co An­drzej Gwiaz­da, że chcą uczci­wo­ści, że­by nie by­ło kłam­stwa, nie­po­sza­no­wa­nia lu­dzi itd. To są uni­wer­sal­ne war­to­ści. Je­śli ci mło­dzi lu­dzie o tym mó­wią, to zna­czy, że w dzi­siej­szej Pol­sce „coś jest nie tak”. To być mo­że bę­dzie ozna­cza­ło, że nie­dłu­go doj­dzie do wstrzą­sów spo­łecz­nych, po­dob­nych do po­wszech­nych straj­ków przed sta­nem wo­jen­nym.


  (o) Pa­na film od­kła­mu­je śro­do­wi­sko ki­bi­ców, czę­sto przed­sta­wia­ne ja­ko śro­do­wi­sko chu­li­ga­nów…

  …ban­dy­tów, di­le­rów nar­ko­ty­ków i gwar­dii ma­fii. Ale wca­le tak nie jest. Ta­kie kłam­stwo wo­kół ki­bi­ców ma miej­sce od wie­lu lat. A prze­cież ki­bi­ce dba­ją o po­wstań­cze gro­by, od­da­ją ho­no­ro­wo krew, or­ga­ni­zu­ją pacz­ki dla kom­ba­tan­tów na daw­nych Kre­sach Pol­ski. To śro­do­wi­sko to jest ta­ka „pi­gu­ła”, któ­ra re­pre­zen­tu­je prze­krój ca­łe­go pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa – są tam i ban­dy­ci, ale i lu­dzie pra­wi, wie­rzą­cy i nie­wie­rzą­cy, bo­ga­ci i bied­ni, za­an­ga­żo­wa­ni w po­li­ty­kę i stro­nią­cy od niej. Na­praw­dę róż­ni lu­dzie, któ­rych nie wol­no szu­flad­ko­wać i wrzu­cać do jed­ne­go wor­ka pod­pi­sa­ne­go „chu­li­ga­ni”. Ro­bie­nie z nich me­dial­nie ban­dzio­rów ma oczy­wi­ście swój cel.


  (o) Dla­cze­go więc ich ob­raz jest tak za­kła­my­wa­ny?

  Mam na ten te­mat wła­sną teo­rię. Otóż przez ostat­nich 20 lat w Pol­sce w de­ba­cie pu­blicz­nej wy­py­cha­ło się pew­ne tre­ści z ob­sza­ru dia­lo­gu spo­łecz­ne­go. Głów­nie by­ły to tre­ści zwią­za­ne z Żoł­nie­rza­mi Wy­klę­ty­mi, z poj­mo­wa­niem hi­sto­rii. Jed­no­cze­śnie la­ta 90 to czas rów­no­le­głe­go kształ­to­wa­nia się obok praw­dzi­we­go ru­chu ki­bi­cow­skie­go, róż­nych po­staw, gdzie moż­na wy­zna­czyć jed­ną po­waż­ną ten­den­cję – zmie­rza­nia w kie­run­ku chu­li­gań­stwa. Z chu­li­gań­stwem pań­stwo pol­skie wal­czy­ło na ty­le sku­tecz­nie, że sta­tyst­ki z 2010 ro­ku na te­mat agre­sji na sta­dio­nach, mó­wią o jej ogra­ni­cze­niu o po­nad 90 proc. W tym cza­sie, kie­dy wzię­to się za chu­li­gań­stwo, za­czę­ły ro­dzić się ini­cja­ty­wy, któ­re wy­kra­cza­ły po­za zwy­kłą ide­olo­gię ki­bi­cow­ską, któ­re mo­im zda­niem wy­ni­ka­ły z po­trze­by dys­ku­to­wa­nia o spra­wach, o któ­rych nie by­ło mo­wy w prze­strze­ni pu­blicz­nej, opa­no­wa­nej przez śro­do­wi­ska le­wi­co­we, czę­sto o wprost ko­mu­ni­stycz­nych ko­rze­niach. To, że by­ło one świa­to­po­glą­do­wo od­le­głe od te­go, czym jest ogól­na kul­tu­ra spo­łecz­na w Pol­sce, by­ło tyl­ko ka­ta­li­za­to­rem do wła­śnie ta­kiej dys­ku­sji i nada­nia ru­cho­wi ki­bi­cow­skie­mu ta­kie­go, a nie in­ne­go kie­run­ku roz­wo­ju. Kul­tu­ra spo­łecz­na, kult hi­sto­rii wy­py­cha­ne z de­ba­ty pu­blicz­nej, prze­nio­sły się tam, gdzie by­ły po­za kon­tro­lą władz – na sta­dio­ny i przez sta­dio­ny za­czę­ły wcho­dzić do ma­in­stre­amu. Na­gle oka­za­ło się, że po­ka­zu­jąc me­cze, trze­ba po­ka­zać na głów­nej try­bu­nie i ogrom­nE trans­pa­rentY: „Po­znań boj­ko­tu­je „Ga­ze­tę Wy­bor­czą” czy „Szech­ter - prze­proś za oj­ca i bra­ta”, ad­re­so­wa­ny wprost do na­czel­ne­go Wy­bor­czej – Ada­ma Mich­ni­ka, sy­na ko­mu­ni­sty i przy­rod­nie­go bra­ta sta­li­now­skie­go mor­der­cy są­do­we­go. Mam wra­że­nie, że ma­in­stre­am w znacz­nej czę­ści two­rzo­ny przez me­dia, prze­ciw­ko któ­rym wy­mie­rzo­ne by­ły te ak­cje, zo­rien­to­wał się, że utra­cił nad tym kon­tro­lę, że utra­cił i nie do­pil­no­wał ja­kie­goś ele­men­tu ży­cia pu­blicz­ne­go. Wo­bec te­go na­tych­miast po­wsta­ła stra­te­gia de­pre­cjo­no­wa­nia po­zy­tyw­nych ini­cja­tyw ki­bi­ców. I tak po­wsta­ła ca­ła li­nia pro­gra­mo­wa – mó­wie­nia o ki­bi­cach tyl­ko ja­ko o chu­li­ga­nach. I to trwa do dzi­siaj. Ow­szem, w śro­do­wi­sku ki­bi­cow­skim zda­rza­ją się rze­czy ha­nieb­ne, ale ja chciał­bym po­wie­dzieć jed­no – je­śli się po­waż­nie przy­ło­żyć do ana­li­zy te­go śro­do­wi­ska, to wi­dać od­wrot­ną ten­den­cję w sto­sun­ku do te­go, co me­dia ma­in­stre­amo­we usi­łu­ją na je­go te­mat prze­ka­zy­wać. Bar­dzo traf­nie pod­su­mo­wał to w mo­im naj­now­szym fil­mie „Bunt sta­dio­nów” wspo­mnia­ny już An­drzej Gwiaz­da, któ­ry po­wie­dział, że ki­bi­ce to prze­waż­nie chłop­cy, któ­rzy ma­ją po dzie­więt­na­ście, dwa­dzie­ścia kil­ka lat, któ­rzy pa­trzą na na­szą rze­czy­wi­stość, za­da­ją py­ta­nia i wi­dzą, że po­li­ty­cy prze­czą sa­mi so­bie. To pro­wa­dzi do te­go, o czym już tu kil­ka­krot­nie mó­wi­łem – do za­da­wa­nia fun­da­men­tal­nych py­tań. I to dzie­je się wśród mło­dych lu­dzi wszę­dzie. Dla nich obec­na sy­tu­acja to wy­nik do­ga­da­nia się czę­ści opo­zy­cji ze zbrod­ni­czą wro­gą wła­dzą przy­nie­sio­ną do Pol­ski na so­wiec­kich ba­gne­tach. Je­śli przyj­dzie ta­ki pre­mier Tusk, czy ktoś in­ny ze śro­do­wi­ska dzi­siej­szych elit, i za­cznie z ni­mi pro­stą roz­mo­wę - to ją prze­gra. Dla­te­go z ki­bi­ca­mi nikt nie roz­ma­wia. Tym­cza­sem to oni wprost wer­ba­li­zu­ją nie­za­do­wo­le­nie z te­go, co ge­ne­ral­nie dzie­je się w Pol­sce. Ki­bic to przede wszyst­kim oby­wa­tel te­go kra­ju – pro­fe­sor, ślu­sarz, le­karz. Ki­bi­ce to na­ród. Lek­ce­wa­żąc ich, lek­ce­wa­ży się spo­łe­czeń­stwo i ge­ne­ru­je co­raz więk­sze pro­ble­my dla wła­dzy.

  (o) Ale o tym w prze­strze­ni pu­blicz­nej nie ma mo­wy. O tra­dy­cji, hi­sto­rii, war­to­ściach. Co wię­cej – przed­sta­wia się to ja­ko wstecz­nic­two, coś prze­ciw­ne­go no­wo­cze­sne­mu pa­trio­ty­zmo­wi, wy­ra­ża­ne­mu przez or­ła w ró­żo­wych oku­la­rach i peł­ną do­wol­ność oby­cza­jo­wą. Dla­cze­go?

  Dzie­je się tak, po­nie­waż roz­mon­to­wa­nie pew­nych zdro­wych za­cho­wań spo­łecz­nych, roz­chwia­nie ich jest ko­rzyst­ne dla wła­dzy. To są dzia­ła­nia szko­dli­we, ale my­ślę, że nie uda się ich prze­pro­wa­dzić. Mo­że du­że mia­sta ma­ją z tym pro­blem, ale du­żych miast nie jest w Pol­sce aż tak wie­le. Więk­szość Po­la­ków miesz­ka w ma­łych mia­stach, mia­stecz­kach i na wsiach, tam wła­śnie jest „ko­rzeń pol­sko­ści” – ro­dzi­na, chrze­ści­jań­skie war­to­ści, tra­dy­cja, po­sza­no­wa­nie hi­sto­rii, du­ma z wła­sne­go kra­ju. Tam­tej­sze śro­do­wi­ska są nie­zmien­ne i trwa­łe. Moż­na pró­bo­wać je zmie­nić, lan­su­jąc „no­wo­cze­sność” na le­wac­ką mo­dłę, ale to do tych śro­do­wisk na szczę­ście nie do­trze. Ma­in­stre­am pró­bu­jąc na swo­ją mo­dę uno­wo­cze­śnić tych lu­dzi, idzie do­kład­nie tą sa­mą dro­gą, któ­rą szli ko­mu­ni­ści od ’45 ro­ku aż do swe­go upad­ku – pre­zen­tu­je cał­ko­wi­te ode­rwa­nie od po­trzeb spo­łecz­nych, od pro­ble­mów lu­dzi. I to skoń­czy się dla wła­dzy źle.


  (o) A pró­by zmian w pra­wie zgro­ma­dzeń, zwięk­sze­nie in­wi­gi­la­cji spo­łe­czeń­stwa, pró­ba kon­tro­li In­ter­ne­tu po­przez AC­TA?

  Błąd wła­dzy, któ­ra za­po­mi­na, że im bar­dziej się kij na­gnie, tym bar­dziej on od­da. Jak na­ród bę­dzie chciał, to nie po­zwo­li na ta­kie rze­czy i wszyst­kie ogra­ni­cza­ją­ce go prze­pi­sy po pro­stu po­de­pcze. My­ślę, że tak moż­na pa­trzeć na tę sy­tu­ację i tak chcę ją trak­to­wać. Obec­ne­go pra­wa, zwłasz­cza tak re­stryk­cyj­ne­go dla oby­wa­te­la, nie trak­tu­ję ja­ko nie­zmien­ne­go i sta­łe­go. My­ślę, że bę­dzie ono pod­le­gać we­ry­fi­ka­cji w mo­men­cie kie­dy dzię­ki de­mo­kra­tycz­nym wy­bo­rom na­stą­pi zmia­na wła­dzy. Co wię­cej – my­ślę, że je­ste­śmy bli­scy mo­men­tu, kie­dy spo­łe­czeń­stwo po­wie „do­syć”. Mo­że jest to kwe­stia jesz­cze te­go ro­ku. Zo­ba­czy­my.
  ...wydrukuj i podaj dalej)...
  0
 • gość
  2013-05-25 18:44:42
  Dziwne. Na innych portalach piszą odwrotnie: Kaczyński 17 a tusk 16.
  0
 • J.Bąk
  2013-05-25 18:47:00
  uczciwszego
  0
 • wk
  2013-05-25 18:45:23
  Kaczyński na premiera ? To w Polsce w każdym mieście stał by pomnik kartofla .Rewolucja.
  0
 • ,,
  2013-05-25 23:29:08
  jj
  0
 • ania
  2013-05-25 17:30:56
  Ile jest wart sam łeb tuska?
  0
 • zigi
  2013-05-25 17:35:01
  Jak peo przegra wybory to podpali kraj...to gangsterzy i złodzieje... nie mają nic do stracenia
  0
 • C
  2013-05-25 17:35:12
  ~obserwer_1
  Nazywanie panem tej ubeckiej mendy kaczynskiego swiadczy o tym ze masz ***** zamiast mózgu
  0
 • werdykt
  2013-05-26 16:36:56
  PO = 00,000 %
  0
 • C
  2013-05-25 17:38:17
  ~tow. Kaczysław
  W pełni się zgadzam, a o trafności Twojego tekstu swiadczy najlepiej reakcja rozwytego, toczącego pianę bydła pisiorskiego
  0
 • najlepiepszy azyl w Jerozolimie
  2013-05-25 17:42:06
  rudy zmiataj, bo będziemy musieli cię wywieść na taczkach !!
  0
 • Aaaddaaam M.
  2013-05-25 17:44:32
  raz zdobytej wadzy nigdy nie oddamy !!!
  0
 • tow. Kaczysław
  2013-05-25 16:06:48
  Przypominam program naszego lidera Jarosława Kaczyńskiego na miarę naszych aspiracji w XXI wieku:

  1. Wsadzic Leppera do kicia
  2. Przejac jego posłów
  3. Uzyskac pełnie władzy
  4. Wprowadzic w zycie wielki program rozbudowy wiezien i obozów pracy.
  5. Wsadzic Niesiołowskiego i Palikota do kicia.
  6. Znalezc układ na lewicy
  7. Wsadzic wszystkich liderów lewicy do kicia
  8. Znalezc układ w PO
  9. Wsadzic wszystkich liderów PO do kicia
  10. Skonfiskowac majatki wszystkich liderów partyjnych, którzy uczestniczyli w układzie.
  11. Niedobitki z tych partii wcielic do PiS
  12. W partii PiS szukac wrogów partii.
  13. Zdemaskowanych wrogów partii wyrzucać z partii i pozbawiać prawa do pracy
  14. Co piatemu zdemaskowanemu wrogowi partii PiS postawic zarzuty kryminalne i wsadzic go do kicia lub obozu pracy.
  15. Liczyć głosy we wszystkich wyborach tak aby wynik był zgodny z polską racja stanu i oczekiwaniami PiS
  16. Obsadzić wszystkie stanowiska państwowe działaczami PiS.
  17. Przydzielić każdemu pełnoletniemu obywatelowi Polski osobistego agenta Tomka.
  18. Zrównać ilość pomników Lecha Kaczyńskiego z ilościa pomników JP II w Polsce.
  19. Wprowadzić w szkołach nowy przedmiot obowiązkowy: Jarosław Kaczyński – życie, twórczość i czyny polityka tysiąclecia.
  20. Utworzyć nowa komisje panstwową i udowodnić zamach Tusko-Ruski w Smoleńsku
  21. Wszystkich winnych zamachu Tusko-Ruskiego osądzić i przykładnie ukarać
  22. Zerwać stosunki dyplomatyczne i gospodarcze z Rosja, odciąć Rosje od Europy gospodarczo i kulturalnie.
  23. Rządzić dozywotnio Polska.
  24. Przekazac testamentem władze nad Polska prezydentowi USA.

  Z pisowskim pozdrowieniem
  tow. Kaczysław
  0
 • januszjanusz
  2013-05-25 16:07:35
  Na kazdym skwerze samolot, zamiast lasow mieszanych - lasy brzozowe, a na kazdym placu pomnik - smolic taka wizje.
  0
 • Maja
  2013-05-25 16:07:40
  Na cholere nam Kaczynski?! Do psychiatryka!!
  0
 • az
  2013-05-25 17:45:43
  ". 43 proc. boi się powrotu do władzy partii Kaczyńskiego" Pytam tych 43 procent - co jest w stanie złego zrobić wam , uczciwym obywatelom premier Kaczyński ?
  0
 • PL
  2013-05-25 17:47:54
  Pora się zmobilizować i poprzeć Tuska.
  0
 • nas Rajna pis
  2013-05-25 17:47:04
  Jak widać poniżej - 17.39pisowska prymitywna tępota nie potrafi sama sklecić poprawnie jednego zdania i MUSI MAŁPOWAĆ MĄDRZEJSZYCH od siebie .
  No - ale to u pisowskich trepów standard !
  0
 • C
  2013-05-25 17:50:46
  ~dość mafii tuskiej
  Widzę ani odrobiny inwencji w przezartych rydzykową spermą durnych ubeckich łbach z mocheru
  0
 • olek
  2013-05-25 17:57:27
  Tusk wystarczy już twoich rządów dal nam żyć.
  0
 • Ordyrdyrdumfixum
  2013-05-26 13:08:31
  Niech wygra szwagier czrownicy?!.
  0
 • Kopulujący ArcyBiskup
  2013-05-25 17:52:24
  Chodzi menda po kominie
  pewnie Tuska ma w rodzinie
  po kominie chodzi wsza
  pewnie w domu tuska ma
  0
 • olo
  2013-05-25 17:55:13
  prymitywy z PO won !
  0
 • lis
  2013-05-25 18:00:02
  wyglonda jak by sie nacpal ,oczy ma takie jak ryba ikre
  0
 • RELISTA
  2013-05-26 12:43:54
  PO WRAZ Z TUSKIEM JUZ JEST NA SMIETNIKU HISTORII
  0
 • lis
  2013-05-25 18:01:58
  nie ma mu kton POdkladac slomke ,choc lepiej nic nie mowic bo jak sie dowiedzom to my przyniosom caly snopek
  0
 • młodzież
  2013-05-26 09:52:24
  ~zbigniew2013-05-26 09:2
  Ty to sam z siebie jesteś taki głupi ,czy słuchasz radia maryja?
  0
 • wer
  2013-05-26 09:56:15
  Życzę sobie by PREMIEREM został PAN KACZYŃSKI
  0
 • JAsne, proste
  2013-05-26 18:44:41
  TUSK MA PRZESRANE!!!
  0
 • lunk
  2013-05-26 18:54:45
  Pustka się nie wypala!
  0
 • FRONTMAN
  2013-05-26 09:57:42
  Kaczyński premierem - hahahahahahahaha dobre , kto wymyśla takie dowcipy ?
  0
 • @Alibaba
  2013-05-25 16:09:18
  SPADAJ DZIADU PRZY ZLEWOZMYWAKU - pas kangury
  0
 • zz
  2013-05-26 10:22:00
  szykuj Krzysia Kwiatkowskiego..
  0
 • z reichu
  2013-05-26 00:56:00
  dlatego jestem ateista nie tylko z tego powodu.
  0
 • Wyborca
  2013-05-25 16:15:07
  Na Tuska co sie sciskal z Putinem w Smolensku , poowinno dozywotnie miejsce w kamienolomach i kopalni siarki i uranu odstapic.
  0
 • Dama Pik
  2013-05-25 16:15:46
  no to obaj mają oszałamiające wyniki .
  A co z resztą procentów?
  ps To nie wszyscy wyborcy PiSu głosują na prezesa
  0
 • Re tow kaczyslaw
  2013-05-25 16:16:01
  Z Tworek to 'tworzysz'. POmatolska SZMATO DO POdlogi?'
  0
 • Harpo
  2013-05-26 10:22:09
  Miłośnicy pana premiera juz plują ostro na Kaczora = jest dobrze, jest strach...
  0
 • Zbee
  2013-05-25 16:19:03
  Do zwolenników PO na tym forum - Po co się wysilacie. I tak nikt nie czyta waszych wypocin.
  0
 • krzywy kaczy dziób
  2013-05-25 16:38:28
  Ha,ha,ha - Rydzyk już czeka, już wita się z "kaczką", już liczy mamonę, już się ślini... Alleluja i do do kasy !!!
  0
 • Wiesio13 bicz na PISmatołki
  2013-05-25 15:28:28
  na rudego ***** nikt glosu nie odda
  0
 • naród POgoni złodzieja i oszusta
  2013-05-26 12:57:27
  To już jest POlityczna śmierć Tuska...
  0
 • śmieciarz z wysypiska
  2013-05-25 15:32:22
  łeb Tuska ?
  0
 • LEKARZ
  2013-05-26 10:22:13
  A JA I CALA POLONIA SYDNEYOWSKA BENDE GLOSOWALI NA DONALDA TUSKA
  0
 • bufetowa
  2013-05-26 17:37:31
  hahaha tam nie bylo nic do wypalenia moze sieczka w tej rudej czeremycy
  0
 • ciasny wiesiek15
  2013-05-25 15:39:56
  ale się porobiło a rudy się cieszy bo z Polski i tak niedługo ucieknie oby na zawsze
  0
 • Polak
  2013-05-26 12:57:46
  Ten typ nigdy nie był kimś.To zwykły karierowicz i złodziej.
  0
 • SOHO
  2013-05-25 16:39:15
  tusk = POlityczny imPOtent = ''nic nie mogę''
  0
 • Wiesio13 bicz na PISmatołki
  2013-05-25 21:10:46
  Wyzej sraja niz dupy maja ..PISiury
  ...Oto do czego prowadzi przenoszone dziewictwo w kombinacji z klimakterium.
  Toczka w toczke Jarusiem Konusem
  koltunka...
  0
 • Wiesio13 bicz na PISmatołki
  2013-05-25 22:20:25
  Chcesz PIS...stocznia gdanska poszla w PIS-doo?
  Znowu związkowe wąsate, upasione pisowskie ryjki wyjdą strajkować?
  Nie rozumiem o co ten krzyk:) Zwolnieni stoczniowcy mogą zawsze pomodlić się o nową pracę i chleb w "dziele Rydzykowym" wybudowanym za ich cegiełki "na stocznię":)

  Dla opornych- Jak PIS stocznie ratował:

  PIS zaczął rządzić 31 października 2005

  2006-02-10 - Prezes Prezesa ARP S.A składa do Ministerstwa Gospodarki i Skarbu ofertę kupna z deklaracją dodatkowego zainwestowania 220 mln zł w akcje Stoczni Gdynia S.A. i od 70 - 80 mln zł w Stocznie Gdańsk -
  BRAK DZIAŁAŃ
  Ministerstwa Skarbu i Gospodarki ignorują ofertę inwestora

  2006-02-22 - PODJĘCIE ZOBOWIĄZANIA
  Zobowiązanie Rządu RP:
  a)w kwietniu 2006 r. przekazać strategię Rządu RP wobec sektora stoczniowego,
  b)do końca czerwca 2006 r. przekazanie Komisji Europejskiej zmodyfikowanych, zaktualizowanych, indywidualnych programów restrukturyzacji dla stoczni, uwzględniających prywatyzację

  a następnie:

  2006-03-14 OSTRZEŻENIE
  KOMISJI EUROPEJSKIEJ - zignorowane

  2006-04-12 OSTRZEŻENIE
  KOMISJI EUROPEJSKIEJ
  zignorowane

  2006-04-28 OSTRZEŻENIE
  KOMISJI EUROPEJSKIEJ
  `Zaparkowanie' Stoczni Gdańsk - jest niezgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej. - zignorowane

  2006-06-07 OSTRZEŻENIE
  KOMISJI EUROPEJSKIEJ o niezgodności programu PiS z prawem UE - bez odpowiedzi

  2006-07-17 Pismo Pani Neelie Kroes, Komisarz ds. Konkurencyjności Komisji Europejskiej do Pana Wojciecha Jasińskiego Ministra Skarbu Państwa W piśmie stwierdzono, że wobec opóźnień po stronie polskiej, Komisja Europejska nie może dłużej zagwarantować podjęcia decyzji do końca listopada 2006 r., zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w lutym 2006 r. - ZIGNOROWANE !!! Nie podjęto jakichkolwiek negocjacji z Komisją Europejską w tej sprawie.

  2006-08-31 OPÓŹNIONA I NIEPRAWIDŁOWA DECYZJA
  Rząd J. Kaczyńskiego przyjmuje i przekazuje Komisji Europejskiej z pięciomiesięcznym opóźnieniem `Strategię dla sektora stoczniowego ', ignorując jednoznaczny i kilkukrotny sprzeciw Komisji Europejskiej wobec postępowania niezgodnego z prawem Uni.

  2006-09-04 OPÓŹNIONA I WADLIWA DECYZJA
  Rząd Jarosława Kaczyńskiego przekazuje z trzymiesięcznym opóźnieniem, niezgodne z warunkami Komisji programy restrukturyzacyjne trzech stoczni. dodatkowo NIEZREALIZOWANE ZOBOWIĄZANIE prywatyzacji Stoczni Gdynia i SSN do 30 czerwca 2007.

  2007-01-25 nowa deklaracja ZOBOWIĄZANIE RZĄDU J.KACZYŃSKIEGO:
  do prywatyzacji Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowej Sp. z o.o. do 30 czerwca 2007 r.

  2007-01-29 OSTRZEŻENIE
  KOMISJI EUROPEJSKIEJ

  2007-03-15 NIEZREALIZOWANE ZOBOWIĄZANIE
  Zmiana stanowiska rządu J. Kaczyńskiego - w zakładanych wcześniej terminach prywatyzacji stoczni (Stoczni Gdynia i SSN do 30.06.2007 r. oraz Stoczni Gdańsk do 31.12.2007 r.) NIEPODJĘCIE DZIAŁAŃ
  Nie została uruchomiona procedura prywatyzacji wszystkich stoczni, nie wystosowano do potencjalnych inwestorów zaproszeń do rokowań.

  2007-04-18 OSTRZEŻENIE
  KOMISJI EUROPEJSKIEJ

  2007-05-01 BRAK DZIAŁANIA
  01.05.2007 r. upłynął 3 letni termin, w którym można było wykorzystać możliwości jakie daje Art.37 ust.1 Aktu dotyczącego przystąpienia do UE (zezwolenie na wprowadzenie środków ochronnych).
  Rząd J.Kaczyńskiego ostatecznie zaprzepaścił możliwość skorzystania z tego rozwiązania.

  2007-06-06 OSTRZEŻENIE
  KOMISJI EUROPEJSKIEJ - skoro minister nie odpowiada to tym razem wysłane do Poncyliusza Sekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki

  2007-06-22 NIEZREALIZOWANE ZOBOWIĄZANIE
  Rząd J.Kaczyńskiego przesuwa termin prywatyzacji stoczni do końca grudnia

  2007-06-26 BRAK DZIAŁANIA
  Zlekceważenie przez Ministra Skarbu Państwa oferty łącznego zakupu wszystkich stoczni, zgodnej z oczekiwaniami Komisji Europejskiej. (Fortis)

  2007-07-19 - PiSmo Pani Neelie Kroes, Komisarz ds. Konkurencyjności tym razem do Pani Anny Fotygi, Ministra Spraw Zagranicznych bo ministerstwo gospodarki dalej milczy

  2007-07-31 OSTRZEŻENIE
  KOMISJI EUROPEJSKIEJ

  2007-09-17 Odpowiedź Pana Wojciecha Jasińskiego, Ministra Skarbu Państwa, skierowana do banku FORTIS Intertrust (Netherlands) B.V. ( po 3 miesiącach) informująca, że oferta nie będzie rozpatrywana

  2007-10-01 OSTRZEŻENIE
  KOMISJI EUROPEJSKIEJ

  2007-10-03 OSTRZEŻENIE
  KOMISJI EUROPEJSKIEJ

  2007-10-23 Dwa dni po wyborach rząd J.Kaczyńskiego przedstawia nowy, nierealistyczny harmonogram prywatyzacji stoczni - Stoczni Szczecińskiej oraz Stoczni Gdynia S.A.

  a następnie bez porozumienia z UE sprzedaje bez przetargu stocznię Gdańsk proputinowskim oligarchom z Donbasu. W związku z czym Unia żąda zwrotu pomocy. Gdynia i Szczecin na lodzie.
  0
 • slazak
  2013-05-25 17:15:31
  To swiadczy tylko o glupocie polskiego wyborcy.
  0
 • do tow, Kaczysław
  2013-05-25 17:14:50
  ŚMIERDZISZ PLATFUSEM, AŻ RZYGAĆ SIĘ CHCE, A ICH PRZEKAZ DNIA OPANOWANY DO PERFEKCJI, A ILE CI ZA TE BREDNIE PŁACĄ CHŁOPCZYKU O BARDZO MAŁYM ROZUMKU?
  0
 • Fkt
  2013-05-25 16:07:00
  RYZEMU HOOOOOJOWI NIKT JUZ NIE WIERZY
  0
 • Patrze i widze ,
  2013-05-25 17:34:41
  Powiem krotko - taki rzad jak 10 kwietnia !
  0
 • @tow kaczyslaw
  2013-05-25 17:18:10
  POmatol na ostrym dyzurze???

  TRAGEDIA - JEDNO I TO SAMO GOOOOWNO ROZRZUCASZ!
  0
 • logik
  2013-05-25 15:51:46
  To jest bezsensowne, prowokacyjne i populistyczne pytanie, zadawane setce może wiecej, osób i to tych których wskaże ankieter. A kogo wskaże ankieter? Oczywiście takich którzy są potrzebni temu kto płaci. Nie wolno posługiwać się ogółem społeczeństwa, bo nas jest około 38 milionów. W tytule należy napisać, że ankieta obejmowała określona ilość osób. Inaczej, to zwykłe kłamstwo wymyślane na potrzeby tych którzy ubiegaja sie o "poklask". Prymitywne i mało inteligentne.
  0
 • dziś pytanie, dziś odpowiedź
  2013-05-25 22:29:06
  Kogo Polacy chcieliby na premiera?

  Odpowiadam: kogoś, kto będzie skutecznie walczył z lodziarstwem i rujnowaniem Polski !
  0
 • adams
  2013-05-25 17:23:52
  o pisiory ***** w wentylator rzucają ,środkowy paluszek dla was,do władzy już nie dojdziecie
  0
 • bubu
  2013-05-25 15:54:33
  Same zdjęcia juz mówią o wszystkim i tych którzy organizuja taką ankietę. Proszę spojrzeć na zdjęcie Premiera i druga osobe z tytułu pana Kaczyńskiego schowanego w tłumie. No i kogo chca Polacy?
  0
 • Poldek
  2013-05-25 15:56:07
  Tusk na śmietnik historii to daremny premier kłamca o oszust .
  0
 • do tuska
  2013-05-25 15:55:25
  Chłopie cała machina państwa jest nastawiona na zwalczanie opozycji. Media państwowe i prywatne, sondażownie opłacone z podatków... tv trwam do likwidacji Rzepa zlikwidowana. Szesc lat kit wciskasz i sterujesz emocjami... precyzyjnie mówiąc szczujesz i napuszczasz na opozycję. Mając taką machinę, większość parlamentarną, prezydenta, opozycję palikocią... jesteś wydmuszką medialną przykrojoną na styl tefałenowy. Gdybyś został odcięty od tych klakierskich mediów wypadasz z gry następnego dnia. Mizdrzysz się do elektoratu a gdy gnoju narobisz to znikasz po angielsku. Jesteś pozerem i babskim bokserem. Przejedź się w dolomity i sprawdź czy czapki peruwiańskiej nie zgubiłeś. Bo szacunek (jego resztki) już dawno zginęły za horyzontem kłamstw i obłudy. Stałeś się cwaniakiem który się chowa za aparat państwa a służby służą do zwalczania wszelkimi metodami opozycji. Jak za "dobrych esbeckich czasów".
  0
 • byly wyborca PO
  2013-05-25 15:59:17
  Panie Tusk spieprzyl pan wszystko co bylo do spieprzenia. Nie boi sie pan ze w nastepnych wyborach wyborcy zaje... pana SMIECHEM?
  0
 • POVoter
  2013-05-25 15:57:10
  Panie Premierze. Stali wyborcy PO są z Panem niech pan nie czyta komentarzy chorych ludzi. Musi Pan wywalić Gowina i Schetynę inaczej bedą jatrzyc. Ma Pan pewne 0.0001 % stałych fanów PO. I wygra Pan spokojnie.Gowin i Schetyna oraz ich poplecznicy to wrzody ktore trzeba wypalić.Jeden to przekręciarz grzechu a drugi radiomaryjny oszołom. Ostatnia szansa na spokój wPO. Trzymamy za Pana Kciuki.
  0
 • xx
  2013-05-25 22:37:59
  okrągły stół wiecznie żywy, Boże miej w opiece Polskę
  0
 • mamusia
  2013-05-26 09:16:01
  pooglądajcie sobie w telewizji Republika film o Orbanie i komisji europejskiej, naprawdę ciekawe
  0
 • xyz
  2013-05-25 22:39:26
  RE wiesio PO tys sie POmatole szczawiu i mirabelek nazarl
  0
 • lopedro
  2013-05-25 16:00:03
  SP babcia zawsze mówiła rude to fałszywe, nie zadaj się z takimi ludźmi. A tu masz ci los co Polakom młodzi zasłuchani w media polskojęzyczne zgotowali?
  0
 • hehe
  2013-05-25 16:22:03
  Ja tam bym widział kogoś takiego, żeby było jeszcze śmieszniej, niż teraz. I żeby miał całą paczkę równie śmiesznych kolegów - do rządu. Śmiesznych posłów, to sobie sami wybierzemy - mamy doświadczenie.
  0
 • Tusk na POlityczny nawóz dla świń
  2013-05-25 16:37:01
  Tusk jest skończony POwinien skończyć na POlitycznym wysypisku śmieci i tam zostać publicznie, POlitycznie spalony i zamieniony na POlityczny nawóz dla niemieckich świń.
  0
 • Życzę zdrowia psychicznego
  2013-05-25 16:22:27
  Re oko jara.Nie to 17% jest idiotów w Polsce .Dobrze że tylko tyle a największym debilem jesteśTY.NA IDIOTĘ JESTEŚ ZA DEBILNY.
  0
 • polak
  2013-05-25 16:22:51
  Kaczyński czy Tusk? jeden drugiego warty
  0
 • januszjanusz
  2013-05-25 16:04:48
  POlacy tylko Kaczynski na premiera ... a potem sie posracie z wrazenia.
  0
 • Gloria Perdenia
  2013-05-25 16:05:14
  Do tej roboty nadaja sie tylko Miller i Palikot. A Kaczyński ? Znacie ? Znamy ! To czytajcie...
  Dozywotni wlasciciel PiS, Dr Jarosław Kaczyński, finansowal panstwowymi pieniedzmi Kosciol i ojca Rydzyka, propaguje rusofobie, germanofobie i w istocie jest amerykanskim agentem wplywu. Duza przyjemnosc sprawia mu niszczenie ludzi.
  Dr Jarek zmontowal prowokacje w Min. Rolnictwa z uzyciem CBA /policji politycznej PiS/ celem wsadzenia do wiezienia koalicjanta i wicepremiera wlasnego (!) rzadu A. Leppera oraz przejecia jego poslow przez PiS celem osiagniecia pelni wladzy. Nikt na serio nie zajal się jej wyjasnieniem bo to dotyczylo Leppera, ktorego cala warszawka chciala się pozbyc . W aferze gruntowej Lepper miał status pokrzywdzonego a wyrok PISowskiej sedziny na Rybe i Kryszynskiego w 1 instancji zostal w całości uchylony. Ryba w ciagu 1,5 roku aresztu wydobywczego był uporczywie nagabywany o obciązenie zeznaniami Leppera w zamian za zwolnienie, czego nie uczynił. Zarzuty prokuratorskie w tej sprawie ma obecnie w tej sprawie Mariusz Kaminski, były szef CBA, teraz zwany Mariuszem K.
  Również b. dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego CBA Grzegorz P. oraz jego b. zastępca Krzysztof B. usłyszeli w rzeszowskiej prokuraturze okręgowej zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy operacji związanej z tzw. aferą gruntową.
  Obaj są podejrzani m.in. o nadużycie uprawnień, posłużenie się podrobionymi dokumentami oraz usiłowanie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w oparciu o te dokumenty podczas akcji /prowokacji!/ CBA w Ministerstwie Rolnictwa.
  Wszyscy oni kandydowali potem do sejmu z list PiS.
  Dr Jarek wyslal Lipinskiego do Beger z korupcyjnymi propozycjami celem przejecia poslow Samoobrony /nagranie w TVN widziala cala Polska/. Lipinski obiecywal stanowiska, umorzenie procesow i obarczenia skarbu panstwa kosztami. Don Jaroslaw dal pozwolenie ministrowi Ziobro zaszczucia Barbary Blidy i doprowadzil ja do samobojstwa. Moment zatrzymania Blidy mial być transmitowany na cala Polske. Ten pan i jego kompania wyludzili ze skarbu panstwa po 300 zl oddajac marszalkowi sejmu fikcyjne usprawiedliwienia za nieobecnosc w sali sejmowej. Gdy Grupa Trzymajaca CBA stracila swoja ulubiona zabawke, wpadla w histerie. Don Jaroslaw jest niebezpieczny, wyzbyty zasad i po trupach dazy do pelni wladzy.
  Wypada dodac ze po smierci czolowki PiS w samolocie TU-154 dowodzonym przez Lecha Kaczynskiego nie majacego pojecia o lataniu a zwlaszcza o zagrozeniach podczas ladowania, PiS utracil urzedy prezydenta RP, RPO, IPN a także NBP.
  Po katastrofie Dr Jarek uzywa wszelkich wpływow aby narzucic opinii publicznej kłamliwą wersje o spisku Tuska z Putinem i meczenskiej smierci prezydenta. To wszystko wbrew prostym faktom, jak podjecie ladowania na lotnisku polowym w gestej mgle wbrew procedurom i zdrowemu rozsądkowi przez pilota bedacego pod presja gen. Błasika wysłanego do kokpitu przez prezydenta.
  Obecnie, analogicznie jak najwiekszy Gruzin w historii, syn szewca z Gori, Józef Wissarionowicz Dżugaszwili, Don Jaroslaw wyznaje teorie o zaostrzajacej się walce klas w miare postepow demokracji /u Józefa chodziło o komunizm/ i odstrzeliwuje /na szczescie w sposób bezkrwawy – nie te czasy/ kolejne zastepy swoich wspolpracownikow.
  Apeluje do wyborcow aby dokonczyli dziela samolikwidacji PiS nie glosujac na Don Jaroslawa ani na te partie w kolejnych wyborach.
  Dla dobra Polski.
  Uwaga: nie strzelac do Dr Jarka i Mr Hyde’a !

  Uwaga ogólna: PiS musi zniknąć ze sceny politycznej.
  0
 • z ukosa
  2013-05-25 16:24:54
  Nie chce mi sie dalej wierzyc, ze szczerbaty kartofel jest brany pod uwage
  0
 • J.Bąk
  2013-05-26 15:47:57
  dla Polski lepszy uczciwszy
  0
 • ślązak
  2013-05-25 16:28:11
  Nie nadają się ani,TUSK,ani Kaczyński powinien bydz Ziobro lub Gowin
  0
 • do~Gloria Perdenia
  2013-05-25 16:29:10
  glosuje na PISa tusk mi zwisa
  0
 • op
  2013-05-25 16:33:20
  co ryże to wredne
  0
 • śmiać się z POdebili,śmiać
  2013-05-25 16:33:59
  czyli mamy 17% debili w Tuskolandzie.
  0
 • brzozowy Lasek
  2013-05-25 16:34:19
  Ja glosuje na Tuska, bo jak Tusk przepadnie to ja strace 8 tys m-cznie..
  0
 • @konrad wallenrod - HIPOKRYTA!
  2013-05-25 16:05:58
  GLUPOLU - RUSKA MENDO NA BANICJI, CHORY Z NIENAWISCI HIPOKRYTO BIBLIJNY!

  NIE KLEP DUPERLI - CIEBIE NIKT POWAZNIE NIE BIERZE!

  PRZESTAN TEN DALEKOBIEZNY BELKOT! SPIEPRAJ Z FORUM - IDZ SPAC DURNIU!
  0
 • antyPO
  2013-05-25 16:25:44
  tylko kaczor. znowu będzie normalnie .ludzie uczciwi nie mają się czego obawiać .szubrawców, złodziei swołocz z PO i całą tę zakłamaną bandę" hiennikarzy "wsadzimy do pierdla .będą sprzątac i zamiatać ,odśnierzać ulicę kopać rowy i POkutować za grzechy
  0
 • zukosa
  2013-05-25 16:28:10
  do ~z ukosa2013-05-25 16:24
  Nie chce mi sie dalej wierzyc, ze szczerbaty kartofel jest brany pod uwage

  == ty PO-zlodzieju odpie.. sie od mojej ksywki
  0
 • hehe
  2013-05-25 16:30:23
  Chyzy Rój tonie. Mafia tonie ale tak jak Ceausescu bedą wciskali kit ze to demokracja tonie...he,he
  0
 • kok
  2013-05-25 16:34:59
  tylko Kaczynski moze przywrocic normalnosc w tym panstwie ---by znow odrozniac prawidlowo dobro od zla by czcic ludzi szlachetnych a drani odsylac w niebyt---
  0
 • Oko Jara
  2013-05-25 16:06:07
  Aż 16% idiotów w tym pięknym kraju. Przerażające.

  Boże chroń Polskę przed pis-dzielstwem!!!
  0
 • mehr
  2013-05-26 00:59:45
  Skandale in der kirche
  Niederlande Tausende Mädchen von Priestern missbraucht

  Missbrauchs-Bilanz in den Niederlanden: Seit 1945 haben katholische Geistliche Tausende Mädchen missbraucht. mehr
  0
 • wyborca.
  2013-05-25 16:52:52
  Sondaże są zaniżone. Większość Polaków widzi J. Kaczyńskiego na czele rządu. Ale nawet tez sondaż to sukces Kaczyńskiego, na którego wylano tyle kubłów pomyj, tyle kłamstw napisali sprzedajni dziennikarze, starali się pokazać go w nieprawdziwym, spaczonym, złym świetle. A mimo to jest coraz bliższy sercom Polaków.
  Brawo Panie Kaczyński!!! Ludzie zaczynają odróżniać kłamstwo, propagandę, nagonkę od prawdy.
  Czas na IV Rzeczpospolitą.
  0
 • obserwer_1
  2013-05-25 17:28:44
  chamstwo dziennikarzyny jest oburzające. dziennikarski baranie łeb to ma rudy zbir a pan Kaczyński to ma głowę i w dodatku na karku
  0
 • nas Rajna pis
  2013-05-25 17:33:57
  Znalezione w sieci - cytuję po drobnej modyfikacji ; ; Lepiej boso wejść w psie g...
  Pod sufitem mieć nierówno
  Pod kościołem być staruszką
  Ze nieboszczykiem dzielić łóżko
  Mieć skrofuły pod ogonem
  Alzheimera z Parkinsonem
  Z krematorium dostać paczkę
  Nic nie jedząc miewać sr….ę.
  Budzić śmiech wyrazem gęby
  Stracić na raz wszystkie zęby
  Lepiej wieszać się już teraz
  Niż mieć z Jarka za premiera ." koniec cytatu
  0
 • dość mafii tuskiej
  2013-05-25 17:39:45
  re: ~nas Rajna pis
  Lepiej boso wejść w psie g...
  Pod sufitem mieć nierówno
  Pod kościołem być staruszką
  Ze nieboszczykiem dzielić łóżko
  Mieć skrofuły pod ogonem
  Alzheimera z Parkinsonem
  Z krematorium dostać paczkę
  Nic nie jedząc miewać sr….ę.
  Budzić śmiech wyrazem gęby
  Stracić na raz wszystkie zęby
  Lepiej wieszać się już teraz
  Niż mieć matoła mieć premierem!!!
  0
 • sb
  2013-05-25 18:09:40
  gl
  0
 • JKa
  2013-05-26 10:26:45
  Uwazam ze w Konserwatywnej Polsce nie powinno wybierac sie ukrytych Gejow na Prezydenta czy Premiera.
  0
 • nas Rajna pis
  2013-05-25 18:58:59
  A ja chyba mimo wszystko wolał bym żyć ponownie w tej "starej wstrętnej" komunie niż znów oglądać dyktatorskie rządy i wredne ryła Kaczyńskich , Rydzyków , MaciOrewiczów , Hofmanów , Czarneckich , Bredzińskich , Klemp , Pawłowiczek czy Sobeckich i t.p. dewiantów , oraz patrzeć na rozbestwione i bezkarne hordy kuriewnych opasów i ich kundelków uczące nasze dzieci średniowiecznych kato- kretynizmów oraz zagarniające resztki majątku narodowego i innych wartości całkiem nie-chrześcijańskich !!
  0
 • nas Rajna pis
  2013-05-25 19:02:49
  A ja chyba mimo wszystko wolał bym żyć ponownie w tej "wstrętnej" komunie niż znów oglądać dyktatorskie rządy i wredne ryła Kaczyńskich , Rydzyków , MaciOrewiczów , Hofmanów , Czarneckich , Bredzińskich , Klemp , Pawłowiczek czy Sobeckich i t.p. dewiantów , oraz patrzeć na rozbestwione i bezkarne hordy kuriewnych opasów i ich kundelków uczące nasze dzieci średniowiecznych kato- kretynizmów oraz zagarniające resztki majątku narodowego i innych wartości całkiem nie-chrześcijańskich !!
  0
 • Rzeczypospolita
  2013-05-25 19:24:38
  Wolałbym króla w Rzeczypospolitej Trojga narodów,dzisiejsi Politycy za to co
  nam zrobili za ostatnie 35 lat.
  Nigdy w Sejmie nie powinni być,oni walczą za partie
  a nie za Polskę i naród polski,do bani z nimi.kiedy wreście zrozumiecie
  że każda partia równa się szkodą dla korony?
  Obudzicie się z letargu i nie dajcie się poniewierać jak ostatnie ?
  Drugi Popiełuszko Wam poczeby,teraz i przed wojną partie mordowały
  prezydentów Rzeczypospolitej to rak na żywym organizmie narodu
  0
 • Wiesio 13 bicz na PISmatołki
  2013-05-25 21:17:08
  Wszystkim fałszerzom mówię - walcie się! Dawno przeszedłem na stronę Jarosława i jestem jego ochroniarzem. Będę głosował wyłącznie na PIS. Błądziłem, ale przejrzałem na oczy.
  0
 • nas Rajna pis
  2013-05-25 19:25:02
  Zaprawdę - powiadam Wam , ze porażająca jest głupota połączona z bufonadą tej kaczej wyjącej zgrai. Czy oni naprawdę są tacy tępi , żeby wierzyć w choćby cień szansy na powrót pisdanctwa i tego swojego nadętego , ograniczonego , rozpieranego przez wybujałe ambicje , o mentalności proboszczowskiego lokaja ,a żałosnego w swej miernocie - Jarka -do koryta ?
  A cóż on może wygrać ( bo nie wybory) ? Najwyżej marsza ;" parada karzełków" , sam jako 1-a fujara , z akompaniamentem trąb , bębnów i cymbałów , z jakich składa się jego sztab i fani w kościołach oraz na forach !
  0
 • nowy
  2013-05-26 18:24:17
  jestem za j korwin-nikke na premiera
  0
 • Wiesio13 bicz na PISmatołki
  2013-05-25 21:04:36
  Wy durne PISiury,...falszujecie posty bo to macie we krwi !
  wasze interesy , stocznia gdanska oddana ukrainskim kombinatorom za bezcen za PIS
  Totalne pudlo...
  PiSiory które za 2,5 mld $ kupily rafinerie w Mozejkach. .
  Kupil President Tysiaclecia i co dalej? Rurociag z ropa sie zatkal, KGB podpalilo rafinerie, 2,5 mld $ trzeba bedzie odpisac w starty. .
  Wszystko poszlo w PIS-du.!
  0
 • Wiesio13 bicz na PISmatołki
  2013-05-25 21:09:43
  Pamietajcie...!!!
  To PIS sprzedal Ukraincom bez przetargu pod stolem Stocznie Gdanska z rozleglymi terenami w centrum Gdanska !!!

  Lody , lody...przetargu nie bylo i skad ci Ukraincy ???
  NO I POSZLO W PIS-du juz od dawna wyprzedaja dzialki , czesci stoczni... prezes dal ok kasa wplynela boczkiem do PIS koryta !
  0
 • nas Rajna PO
  2013-05-25 21:12:17
  Znalezione w sieci - cytuję po drobnej modyfikacji ; ; Lepiej boso wejść w psie g... 
Pod sufitem mieć nierówno
  
Pod kościołem być staruszką
  
Z nieboszczykiem dzielić łóżko
  
Mieć skrofuły pod ogonem
  
Alzheimera z Parkinsonem 

  Z krematorium dostać paczkę 

  Nic nie jedząc miewać sr….ę. 

  Budzić śmiech wyrazem gęby
  
Stracić na raz wszystkie zęby
  
Lepiej wieszać się już teraz 

  Niż mieć Tuska za premiera ." koniec cytatu
  0
 • Wiesio13 bicz na PISmatołki
  2013-05-25 21:13:50
  Chcecie rydzyka...)))) wyscie z was resztki...
  A kolejny pisgłup swoje...
  Czy premier Tusk zbierał jakieś fundusze na ratowanie stoczni?
  oddal stocznie pod stolem kombinatorom ukrainskim ? ---> PIS
  A Rydzyk? Tak! Jasne!!!
  0
 • Wiesio 13 bicz na PISmatołki
  2013-05-25 21:14:04
  Co za dzień, strasznie mnie boli głowa, znowu zabrakło tabletek. A Paweł dał nam dzisiaj kolejne 30 groszy podwyżki. Mamy tylko pluc, szczekac i gryźc Jarosława i PIS - czyli to co zawsze.

  A co 30 gr piechotą nie chodzi, a nie po to wypuścili mnie ze szpitala co bym wracał
  0
 • lis
  2013-05-25 21:22:02
  a ja widze czajkowskom i fenomena glowackiego zajrzyjcie i POwiedzcie kim ta para jest ,jednej soboty slyszy kim som k u r w a ruskie a dzisiaj prezentuje glowackiego ktory mowi o kaczynskim ,a moze by tak OPOchylil sie nad bronkiem wyploczynop i kaczorem donaldem PANIE FENOMEN
  0
 • Dobrze ci radzę.
  2013-05-25 23:46:30
  Wiesiu 13 - Wróciłeś,szukasz rozrywki ??? Kup sobie granat.
  0
 • Halo
  2013-05-26 00:32:09
  jESTEM TU NOWY HAJLO; KTO JEST LEPSZY TUSK BYL I JEST TROCHE SLABY ALE TAK NA PRAWDE; JESLI MAM WYBIERAC TO LEPSZY WROBEL W REKU NIZ GOLAB NA DACHU.
  0
 • hanka
  2013-05-25 22:18:01
  Ten kraj chyba nie jest az tak glupi aby wybierac pseudo-faszyste Kaczynskiego, czlowieka, ktory bylby posmiewiskiem na swiecie. Wogole nie rozumiem jak ktos taki jak ten chory stary kawaler moze znajdywac tyle poparcia, chyba tylko u ludzi do siebie podobnych.
  0
 • Wiesio13 bicz na PISmatołki
  2013-05-25 23:52:45
  Przebrała się miarka, głosuję na Jarka.
  0
 • z sieci do sieci
  2013-05-25 23:02:00
  PO to GANGRENA ktora toczy ten kraj. 
Mieliscie okazje miec demokratyczny kraj, oparty na zdrowych uczciwych zasadach. Trzeba bylo glosowac na PIS. Ale wybraliscie Bezprawie, Lajdactwo.. widzialy galy co braly, teraz gamonie ani wy ani wasze dzieci ani dzieci waszych dzieci nie macie szans na GODNE zycie. Tusk wam je zniszczyl. 
Popelniliscie zbrodnie wybierajac PO a teraz jest kara. Na pokolenia!
  0
 • Wiesio13 bicz na PISmatołki
  2013-05-25 23:08:09
  Pewnego dnia caly budzet stanie przed Prezesem Panem otworem trzeba tylko wygrac wybory.
  .i mozna futrowac Rydzyka setkami milionow i siebie i swoich zausznikow
  To jest PIS...cel koryto ! Za to Prezes-Zbaw obieca wszystko wszystkim na swoich spotkaniach- tylko nigdy nie mowi jak to zrobi ! ( 3 000 000 mieszkan tez debiol obiecal )
  ---
  Prezes nie po to zalozyl partie o zartobliwej nazwie, zeby przestrzegac prawa!
  0
 • Konrad Wallenrod
  2013-05-25 15:57:00
  Kogo jest wiecej ludzi rozumnych czy glupoli ?.Wiadomo ,ze absolwentow szkol podstawowych i zawodowych jest wiecej od technikow,inzynierow i naukowcow.Mnie jest obojetne kto w Polsce rzadzi ,ale napewno J.Kaczynski na stanowisko premiera nadaje sie jak wol do karety.Sprawa ekonomii i finansow w skali swiata jest dla ogolu Polakow nieznana.Do nich nie dociera to ,ze swiat jest w coraz glebszym kryzysie i ,ze Polska nie moze sie od tego odciac.J.Kaczynski moze wam poklapac duperele w ,ktore wy swiecie wierzycie,a te z kolei tym co trzymaja portfel swiata wisi kolo czterechj liter.Swiatem rzadzi kasa i nie ma tu sentymentow i litosci.Calosc jeszcze pogarsza zla polityka wschodnia rzadu,ktory nie moze nic zrobic w kierunku korzystnych dla nas zmian .Rzad jest pod presja fanatykow religijnych,smolenskiej sekty i rusofobow.Historia ma to do siebie ,ze jeszcze nikogo nic nie nauczyla.Madry narod pomaga przywodcy ,a nie podrzuca mu klody pod nogi.Dzisiaj problemy ma juz Francja a takze G.B ,a Niemcy robia bokami.Calosc tragedii ma swoje zrodlo w globalizacji,dokladna powtorka i to w szerszym wachlarzu jak to mialo miejsce w historii z A.Hitlerem .Gdzie i za co J.Kaczynski uruchomi obiecane miejsca pracy,gdzie znajdzie nowe rynki zbytu ?.TU-154 M nie zastapi problemu z ,ktorym boryka sie Polska.
  0
 • Wiesio13 bicz na PISmatołki
  2013-05-25 23:23:48
  PISsss wygrywa wybory...

  Nowa mapa Warszawy...

  - Panie, jak dojechac do Bulwaru Lecha Kaczynskiego?
  - Do Bulwaru Lecha Kaczynskiego?
  Pojedzie pan ulica Ofiar Katastrofy Smolenskiej, skreci w prawo
  w ulice Braci Kaczynskich, potem przez Meczenników 10 Kwietnia, dalej prosto przez Prezydenta Tysiaclecia i skreci pan w lewo,
  w Bojowników o Prawo i Sprawiedliwosc...
  . Potem juz prosto do Placu Braci Blizniaków z pomnikiem Jaroslawa ,
  ... a tuz za nim jest Bulwar Lecha Kaczyñskiego...

  Tego chcesz ???
  ---
  ( PISiury w rozpaczy zaczynakja falszowac posty i podpisywac Wiesio ))) pewnie sa na prochach prezesa )
  0
 • Ali
  2013-05-25 23:40:41
  Staram się myśleć samodzielnie., jeżeli przez 20 lat oglądam tych samych polityków którzy obiecują mi lepszą przyszłość i nadal pomimo wysiłku stać mnie na niewiele to nie mam już chęci na ich zabawę pt wybory.Gdyby wszyscy niezadowoleni myśleli by podobnie to już dawno pozbylibyśmy się okrągłostołowych oszustów
  0
 • taka prawda
  2013-05-25 23:56:17
  Na tuska tylko beda glosowac tak jak poprzednio mundurowi (zastraszeni) i recydywa.
  0
 • ha,ha,ha !!!!!
  2013-05-26 00:05:25
  Do wiesia 13 biczowanego --- pakuj walizek i na szczaw ze stefkiem,nic innego wam nie pozostało.Bezcenne będzie popatrzeć jak się za wami zakurzy.
  0
 • płemieł bez kwalifikacji
  2013-05-26 00:11:04
  Jak mozna porównywać kaczora Donalda wielkim Jarosławem,który jest przeciwieństwem pierwszego .Ryży doprowadzil kraj do ruiny,skłócił naród,pozbawił pracy rzesze ludzi,którzy muszą grzebac PO śmietnikach i mieszkać na ulicy,On jest odpowiedzialny za ten 19 wieczny kapitalizm,wyzysk człowieka przez człowieka.
  0
 • uzek
  2013-05-26 00:39:28
  Premier Tusk jest sympatyczniejszym czlowiekiem niz ten zakwasnialy zurek Kaczynski,
  watpie zeby czlowiek ktory juz raz rozczarowal Polakow mogl gospodarke na nogi postawic to nie jest w jego zasiegu.
  kto moglby jemu pomoc,?
  jedynie kler czy moze Rydzyk
  ale raczej oni oczekuja wsparcia od jego rzadu
  no to wole dalej Tuska wybierac a nie ludzi ktorzy juz nas raz zawiedli,
  zycze internautom dalszego dialogu kto jest najlepsy dla naszego kraju.
  0
 • gerry5
  2013-05-26 01:03:06
  SMG KRC Millward Brown
  Millward Brown SMG/KRC dla TVN24 pracuje dla PO dyrektor generalny Krzysztof B. Kruszewski Millward Brown wywiad:
  W 1989 r. zostalem zrekrutowany do grupy badawczej, ktora pracowala dla zespolu Jeffreya Sachsa i Leszka Balcerowicza.
  Zajmowalismy sie badaniami politycznymi, ktore mialy pomoc w przeprowadzeniu transformacji ustrojowej Polski.
  Wspierali nas konsultanci z waszyngtonskiego centrum badawczego Sawyer Miller Group oraz nowojorskiego osrodka analiz jakosciowych Kennan Research Consulting.
  Rok pozniej za namowa naszych amerykaskich kolegow załozylismy instytutu badan spolecznych SMG/KRC Poland.
  Wkrotce zmienilismy profil działalnosci i porzuciwszy analizy natury politycznej zajelismy się badaniami marketingowymi.
  Czy ktos wprowadzil Was w tajniki tego biznesu? Zaprzyjaznilismy się z prezesem KRC Nadavem Kennanem.
  To niezwykly czlowiek. Byly oficer armii Izraela, absolwent wydzialu filozofii w Bielefeld, wziety psychiatra.
  Wspoluczestniczyl w procesie selekcji pracownikow SMG/KRC, prowadzil pierwsze szkolenia. Po zakonczeniu projektu uczył nas metod i ducha badań rynku."
  Syjonistyczne sondażownia

  PIS i PO partie sterowane z Izraela i Watykanu
  0
 • user1
  2013-05-26 01:14:21
  Głosujcie ludzie na Janusza Korwina Mikke - gość tyle lat mówi o tym co się dzieje i jakie będą konsekwencje lecz prawdy każdy się bał i głosował na "jakoś to będzie" , a prawda jest taka ,że już nie ma "jakoś to będzie" i tylko radykalne rozwiązania mogą coś tu dać . Budżet , ZUS , stabilność Polski finansowa i wojskowa są teraz zagrożone jak nigdy dotąd , a szczury uciekają już z tonącego okrętu . Nie ma możliwości utrzymania istniejącej bańki . Wybory to nie konkurs piękności na najfajniejszego celebrytę tym razem lecz walka o przyszłość naszego kraju,której efekty będą długofalowe na całe lata naprzód . Politycy ,którzy obiecują niosą tylko zło o którego zniszczenie walczyły rzesze naszych rodaków , działają na szkodę RP i jej obywateli . Tworzą państwo coraz bardziej policyjne ograniczając wolność obywateli w imię integracji z UE i dopasowywania standardów do jej wymogów .Policja poluje w większości dużych miast nocą na przejeżdżające samochody , dokonując przeszukań pojazdów nie mając do tego żadnych podstaw . Przestępcy gospodarczy działają bezkarnie w myśl układów z politykami lokalnymi i krajowymi . To nie są warunki do wychowywania dzieci , stabilnego życia i rozwoju osobistego .
  0
 • zojka
  2013-05-26 06:00:28
  Niektórzy wpadli w jakiś przedziwny amok i uwierzyli że można powierzyć swój los w ręce starego kawalera bez rodziny, wyalienowanego człowieka który nie ma bladego pojęcia o budżecie domowym, a co dopiero o finansach państwa. Człowieka, dla którego głównym bodźcem jest chęć wyniesienia swojego braciszka na pomniki i który zrobiłby z Polski totalne pośmiewisko. Skąd się biorą takie durne sieroty które wierzą, że tym człowiekiem powoduje coś innego niż bezgraniczna pycha. Jak trzeba być zaślepionym żeby nie widzieć u niego pogardy dla tych którym wmawia kretynizmy o zamachach, mgłach, helach, waleniu się Polski w gruzy itp koszmarnych durnotach.
  LUDZIE OCKNIJCIE SIĘ. On wami manipuluje.
  0
 • Sławek
  2013-05-26 06:19:41
  re: ~"BUNT STADIONÓW" - fragment wywiadu z reżyserem2013-05-26 03:42

  A kto to jest jakiś tam Pils? Słyszałem o paru prawdziwych autorytetach, którzy maja prawdziwe osiągnięcia. Dla czubków miejsce jest w odpowiednich zakładach - bez klamek.
  0
 • Wiesio13 bicz na PISmatołki
  2013-05-26 06:39:08
  Oblesny stary gnom otoczony ochroniarzami..Jakie on ma pojecie o wspolczesnym swiecie?
  Jak on smie pchac sie do wladzy nie majac pojecia o codziennym zyciu!!

  Drodzy kaczysci, powiedzcie jakie wartosci rodzinne pielegnuje ten wasz
  bezzebny idol, który nigdy nie kochal kobiety
  ( z wyjatkiem mamusi), nie ma dzieci i jedynym jego zmartwieniem jest
  kuweta Alika?
  0
 • Wiesio13 bicz na PISmatołki
  2013-05-26 06:42:42
  Jak PiS doszedlby do wladzy,
  to wiara w zamach smolenski stanie sie obowiazujacym prawem,
  a niewierzacy beda mieli szanse rehabilitacji jako skazani
  przy budowie niezliczonych pomnikow Wielkich Braci.
  Problem wyborow zostanie tez na dlugo rozwiazany.

  Ja nie mam ochoty co dwa kroki wpadac na pomnik kaczynskich !!!
  0
 • LOKOKOMOTYWA
  2013-05-26 06:56:57
  NIE MA CO UKRYWAĆ- TYLKO DONALD TUSK, TO POLITYK NA MIARĘ XXI WIEKU. RESZTA, TO POGROBOWCY DAWNEGO, KOMUNISTYCZNEGO SYSTEMU, NA CZELE Z KACZYŃSKIM
  0
 • emeryt
  2013-05-26 07:23:11
  dla mnie len tusk juz oszukal na tyle emerytow ze go nienawidze za ponizenie przy waloryzacji podnoszenie cen lekow kaczynski tez mi nie lezy mysle ze schetyna roztropny czlowiek tylko jak zrobic aby on byl premierem a lenia tuska do lopaty aby pokazal jak zyje sie za 1600 brutto.
  0
 • @LOKOMOTYWA
  2013-05-26 07:45:33
  Odjezdzaj TLUSTA! OGROMNA I PRZE-PO-CONA. CIUCHCIO wra ze SWOIM 'POlitykiem'=ZJODZIEJEM tuskiem- KIERUNEK wschod!
  0
 • lis
  2013-05-26 07:58:27
  balcerowicz nie mysl tak bo k u r w a mysliwym zostaniesz i zaczniesz tak POlowac jak bronek wyploczyna ,zresztom juz raz doprowadziles ludzi do bankructwa
  0
 • lis
  2013-05-26 08:01:35
  emerycik ,cos ci POwiem schetino juz mial swoj udzial w akcj POdarsenalem ,probowal zrobic noc dlugich nozy ,czyzbys o tym zaPOmnial ,najlepiejidzdo bronislawa wyploczyny on bedzie wiedzial jaka to akcja byla
  0
 • michal1
  2013-05-26 08:02:31
  Ja nie wiem co chca sobie udowodnic zwolennicy PO i PIS na tym forum obrzucajac sie wzajemnie blotem? Zarowno Tusk jak i Kaczynski to zwykle miernoty. 16% poparcia. Co to za liczba?
  Spojrzcie na Niemcy. Merkel na urzedzie kanclerskim chce ponad polowa badanych. Rowniez czesc tych, ktorzy glosuja na SPD czy Zielonych tez chca aby ona pozostala ona po wyborach kanclerzem.
  0
 • lis
  2013-05-26 08:06:02
  LOKOKOMOTYWA najlepiej bylo by bys sobie klepnol sobie na glebe i raz PIO raz siedzialem se POd plotkiem i klepalem GLOWNO mlotkiem a glownojak to GLOWNo nie chce sie klepac rowno ,a co ja mam ci k o r w a POwiedziec
  0
 • kasienka
  2013-05-26 08:21:48
  Tuske razem z "platforma OBYWATELSKA" = kartellewych bisnesow, POwinien dostac takiego kopa w zad, ze nawet biegania za gala by mu sie odechcialo...za demolke POanstwa Polskiego i pauperyzacje Polakow.
  Tuscke PRECZ!! WYNOCHA!!! Won!!! Kapujesz rudy pajacu?!
  0
 • XXX
  2013-05-26 16:47:52
  TUSK GLUCHY I SLEPO ZAKOCHANY W MERKEL!!!
  0
 • zbigniew
  2013-05-26 09:26:42
  TUSKU!- odejdz.JEDYNY prawdziwy patriota na scenie politycznej to KACZYNSKI !!! Jeżeli coś spieprzy to jestem pewien że to zrobił POLAK !!!
  0
 • wyb
  2013-05-26 08:54:33
  Powinien zostać ktoś jak kiedyś Jaroszyński, nieznany bliżej wyborcą i polityką z bożej łaski którzy ogólnie nie mają już nic do powiedzenia, są wypaleni, skłóceni i praktycznie niezdolni do wniesienia nic nowego i pozytywnego dla kraju.
  0
 • jezry
  2013-05-26 09:02:49
  Czy naprawdę musimy wybierać , pomiędzy Tuskiem i Prezesem ? Premierem powinien zostać ktoś WYKSZTAŁCONY I KULTURALNY ! Nie może też być oszustem wyborczym !!! Czy w naszym Kraju nie ma już Takich Ludzi ?
  0
 • o take polskie walczyem - L. W.
  2013-05-26 09:08:55
  Po wielu latach rządów Tuska i PO w Polsce, bieda, wysokie bezrobocie i tysiące głodujących dzieci. Nagrody i przywileje dla rządzących. Na ich usługach media
  i wymiar sprawiedliwości. Zniszczony przemysł, wzrost podatków , okradanie
  społeczeństwa. Posłowie z koalicji rządzącej zabijają dzieci na drogach i nawet nie są przesłuchiwani. Kościół katolicki drapieżny na pieniądze od najbiedniejszych.
  Wszystko dzięki Solidarności.
  0
 • zbigniew
  2013-05-26 09:54:28
  ~o take polskie walczyem - L. W.2013-05-26 09:08

  Analfabeto -rydzyk ci w głowie poprzewracał , jesteś debil to wynika z twojego wpisu
  0
 • uhahahahaha
  2013-05-26 09:56:30
  Jedyną alternatywą dla Polski jest PO
  Kaczyński w tym kryzysie doprowadził by Polskę do wojny
  PO jedyną nadzieją dla Polski
  0
 • Doić frajerów
  2013-05-26 10:01:14
  Wystraszeni PIS dupcy boją się wystawić kontrkandydata jarusiowi ---demokratyczne wybory w pis jednego kandydata , jaja sobie robią z Polaków .Ten tytan walki z komunizmem nie robiłby błazna z siebie
  0
 • gimnazjaliśći
  2013-05-26 10:02:57
  ~wer2013-05-26 09:56
  To nie jest koncert życzeń , tylko demokracja ---wyznawcy kaczyńskiego zachowują się jak ludzie Trockiego--- Nigdy nie będzie u władzy Kaczyński
  0
 • haha
  2013-05-26 10:11:35
  gimnazjaliśći2013-05-26 10:02

  ~wer2013-05-26 09:56
  To nie jest koncert życzeń , tylko demokracja ---wyznawcy kaczyńskiego zachowują się jak ludzie Trockiego--- Nigdy nie będzie u władzy Kaczyński
  ...

  inaczej mówiłeś jak Kaczyński był premierem... gdzie wtedy była ta twoja demokracja
  0
 • POLAK
  2013-05-26 10:13:19
  KURDUPEL - CZEKAMY NA 3 MLN MIESZKAN I WAKACJE W EGIPCIE!

  MIESZKANIE MOZE POCZEKAC, ALE IDA WAKACJE, WIEC CHCEMY POJECHAC DO EGIPTU. W JAKIEJ MIEJSCOWOSCI ZAREZERWOWALES DLA NAS HOTEL??

  WIDZISZ KURDUPEL, GADAC KAZDY KRETYN MOZE - GORZEJ JAK PRZYJDZIE DO REALIZACJI...
  0
 • Max
  2013-05-26 10:15:39
  ~wer2013-05-26 09:56

  Życzę sobie by PREMIEREM został PAN KACZYŃSKI
  ---

  TO NIE JEST KONCERT ŻYCZEŃ, A NA TO 'COŚ' ZWANE KACZYŃSKIM ZAGŁOSUJĄ TYLKO WYZNAWCY JEGO SEKTY - WOLACY, BO ŻADEN POLAK DRUGI RAZ GO JUŻ NIE WYBIERZE!
  0
 • Polon
  2013-05-26 10:34:26
  Klamczynski ju zraz premierem byl.

  Krotko bo krotko ale byl.

  Nigdy wiecej kurdupla u wladzy!
  0
 • gig
  2013-05-26 10:15:58
  Tylko Kaczynski, uczciwy do bolu, Polski nie rozkradna pod jego przywodztwem. Nie ma rodziny, nie musi jej ustawiac na cale zycie. Jest sam, zycie poswieci dla Polski. Tylko J. Kaczynski!!!
  0
 • Tofik
  2013-05-26 10:39:43
  re~JKa2013-05-26 10:26
  Uważam, że taki ukryty gej jak ty nie powinien pisać na forum Dziennika, macie swoje portale dla zboczków.

  re~POLAK2013-05-26 10:13,~Max2013-05-26 10:15 (GAG, WAW, OBYWATEL POLSKI i 100 innych nicków)
  Znowu wpadłeś robić tłok na portalu? Spieprzaj dziadu do tatusia Aarona.
  0
 • POradnik PO-lityczny Wiesia 13 bicza na PISiory
  2013-05-26 10:41:39
  Czy wy tu obecni komentatorzy widzicie że obecnie jest jeszcze jakaś Polska albo Polski Rząd Tusokolandię czy PO-landię nie nazywajcie Polską
  0
 • @LEKARZ and co.
  2013-05-26 12:22:11
  WON Z FORUM POmatolska MENDO NA ZLEWOZMYWAKU!

  GET LOST YOU MORON!!!
  0
 • koniec pisdowskiej swoloczy blisko
  2013-05-26 12:29:07
  ~motek2013-05-26 11:29 - JAK ZWYKLE, MADROSC POLAKOW WYGRA !! A durnota kolejny raz dostanie kopa... swoja droga ten motloch ma wytrzymale doppy ze dostaje kopniak za kopniakiem a parszywe prymitywy twierdza ze to seksowne glaskanie... jak sprzedajna dziwka jak jej pluja w gebe ze deszcz pada... coz "godnosc" kanali godna tylko kanalii...
  0
 • Newer
  2013-05-26 13:00:36
  Chcecie Kaczyńskiego na premiera?,może rydzyka chociaż rydzyk będzie z "tylnego siedzenia" rzadził,niech tam,ale wprowadzą pisowscy dobrobyt???(sobie napewnoi ,tak już go mają),chociaż z Dudą nazywają się sami "obrońcami" ucieśnionego przez PO ludu,dobrze niech już mówią co zrobią i kiedy to wprowadzą,bo narazie się tylko dowiaduję od PISu, że jest katastrofa,a oni są tylko ratunkiem dla Polski,pewnie chciałby premierem zrobić tego Garlickiego czy jak mu tam,aby samemu uniknąć odpowiedzialności za kłamstwa, przecież już byli i jeszcze gorzej było,musieli w połowie kadencji odejść a PO jest już drugą,oczywiście nie jest dobrze.
  0
 • Hołd Tuski
  2013-05-26 11:01:37
  Polecam zdjęcie, które jest więcej warte niż 1000 słów

  1. WyGoogluj: Hołd Tuski.
  2. Wybierz Obrazy dla Hołd Tuski
  3. Na stronie 6 kliknij drugą fotkę (Tusk i Putin), oznaczonej numerem: 2b1455d5ca3c5f5d39e964b3250d5dc5.jpg

  Zdjęcie wykonane w Katyniu 07 kwietnia 2010 r. Putin i Tusk wizytują kompleks Katyńskiego Memoriału. Autor zdjęcia: Shemetov Maxim, źródło: ITAR-TASS/PAP.
  0
 • Janusz Walikoń
  2013-05-26 13:07:29
  Szkoda tego Donalda , zawsze było się z czego pośmiać przy piwku .
  0
 • -
  2013-05-26 13:16:38
  Teraz PO będzie w koalicji z SLD .Miller będzie premierem , a Donald wicemillerem . I tak historia zatoczy koło i wszystko wróci na swoje miejsce . Przewodnia siłą narodu ( PZPR ) POd wodzą Leszka i Donka odzyska władzę . O takie Polskie walczylim .
  0
 • Tofik
  2013-05-26 13:33:40
  re~Agnostyk2013-05-26 13:24
  Sam starozakonny, a innych wyzywa od Semitów, stara UBecka metoda.
  0
 • Agnostyk
  2013-05-26 13:24:20
  A może premierem zostałby ten, co się w kościelne szaty ubiera, ma tłusty gejowski zad i fałszywą starą mordę semicką każe się jakimś ojcem czegoś tam nazywać???przecież taki mądry i samych profesorów za doradców ma,ale on zdaje się wie tylko jak pieniądze brać od ludu,a nie jak ludowi dać.
  0
 • haahaha a moze po prostu FUJ
  2013-05-26 13:25:19
  pomarzyc pisdowskie prymitywy dobra rzecz a szczegolnie jak wam to zajmuje cale podle, nikczemne zycie ... a Polacy i tak nie wybiora waszego doopka kaczego
  0
 • observer
  2013-05-26 13:30:39
  No widać klientela już swoje wyciągnęła z tego rządu i zacznie trąbić kolejny zwrot a na obecnych czynowników teczki i taśmy są w pogotowiu. Albo nie oddali fantów za władzę albo kasa świeci pustkami i potrzeba "nowego otwarcia" i dobrania się do z góry upatrzonych łupów z górami gotówki. Dlatego, bo tak to chodzi, że ci wyznaczeni do reprezentacji muszą oddawać fanty a jak nie ma z czego to ci sami mówią im niesprawdziliście się i są wyznaczani inni, którzy tez do pewnego czasu będą oddawać fanty i zawsze najlepiej z kasy państwowej przy czym każda nastepna ekipa ma coraz gorzej bo klientela się rozbestwiła i ma coraz to wyższe wymagania POnowie.
  0
 • Tofik
  2013-05-26 13:30:41
  re~haahaha a moze po prostu FUJ2013-05-26 13:25
  Masz swojego kaczego dupka i to do tego animowanego. Ciekawe kto nim steruje, bo na pewno nie Disney, raczej Makrela z RasPutinem..
  0
 • christ
  2013-05-26 13:39:08
  do Tofik,
  a moze by tak pania Pawlowicz na premiera, co ?. widze, ze juz narobiles w gacie !!!
  0
 • Tofik
  2013-05-26 13:48:06
  re~christ2013-05-26 13:39
  Jeszcze się taki nie urodził, żebym narobił przed nim w gacie. Nie POdawaj swojego przykładu w osądach innych. Co zaś do Pawłowicz, to i ona była by sto razy lepszym premierem od kaczora Donalda.
  0
 • kongA
  2013-05-26 14:37:53
  Panie 'Tofik

  SZKODA czasu na polemike z POmatolskim SCIERWEM!! ONO SAMO W SOBIE ZGNIJE!

  Uklony
  0
 • @christ
  2013-05-26 14:40:26
  NIE UZYWAJ SWIETEGO IMIENIA NA DAREMNIE POmatolskie SCIERWO w Australii!!!

  Jak tam kangury IMBECYLU ' Kondziu???
  0
 • wojtek
  2013-05-26 15:16:46
  To marne pijarowe porównanie, szkodzi tylko jednemu - Kaczyńskiemu.. Polacy odzyskują powoli instynkt samozachowawczy, pomimo nagonki chroniącej tę powską mafię
  0
 • wojtek
  2013-05-26 15:30:10
  JEST NA TO RADA, ABY DONALD MIAŁ JUŻ ZAWSZE JAK TOW> PUTIN WYSOKIE NOTOWANIA - otóż jak POdaje RMF polska delegacja Państwowej Komisji Wyborczej pojechała na szkolenie do...MOSKWY:)) a wybiórcza tak się martwi o POlską demokrację, jest dobrze i będzie jeszcze lepiej dla...garski swoich...
  0
 • Bolek
  2013-05-26 15:50:07
  podłączyć obydwu panów pod wykrywacz kłamstw i już będzie wiadomo jakie maja intencję, co dla każdego z nich najważniejsze. Czy interesy, kolesie, czy kraj?
  0
 • irek_s
  2013-05-26 16:07:48
  Będziemy mieli wybory jak w Rosji? Członkowie PKW zostali przeszkoleni w... Moskwie przez W.Czurowa!

  Czy kolejne wybory w Polsce będą przypominać pod względem jakości demokracji te z Rosji? RMF FM, dopiero co ujawniła że członkowie Państwowej Komisji Wyborczej – instytucji odpowiedzialnej za przebieg wyborów – pojechali na szkolenia... do Moskwy.
  To już drugie tego typu spotkanie z rosyjskimi przedstawicielami; poprzednie odbyło się w 2012 roku w Warszawie. Tym razem, jak informuje rmf, 12-osobowa delegacja z Polski wymieniała doświadczenia z rosyjskimi kolegami w tym z szefem Centralnej Komisji Wyborczej Władimirem Czurowem, którego antyputinowska opozycja nazywa "czarodziejem" dlatego, że zawsze potrafi doprowadzić do odpowiedniego (właściwego dla sprawujących władzę) wyniku wyborów. Szkolenie trwało dwa dni.

  RMF FM podało również listę nazwisk 12 członków PKW, którzy wzięli udział w szkoleniu w Moskwie. Z pewnością warto zapamiętać (do następnych wyborów) przeszkolonych przez Czurowa członków PKW: Stefan Jan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Stanisław Kosmal, Maria Grzelka, Bogusław Dauter, Janusz Niemcewicz, Andrzej Mączyński, Antoni Ryms, Stanisław Zabłocki, Kazimierz Czaplicki, Agnieszka Gałązka, Zygmunt Drapiński.
  0
 • HAHAHA !!!
  2013-05-26 16:14:12
  Nie wystarczyły ruskie serwery do liczenia głosów - CZŁONKOWIE PKW POjechali na szkolenie do...MOSKWY !!! Brawo demokraci z " wiodącej siły " - wasza europejskość i dbałość o standardy jest POrażająca !!!
  0
 • irek_s
  2013-05-26 16:49:40
  Członkowie PKW uczą się "demokracji" od Rosjan!

  /W nawiązaniu do wpisu ~irek_s2013-05-26 16:07/
  OBWE i Rada Europy od lat krytykują sposób liczenia głosów podczas wyborów w Rosji. Tamtejsza opozycja mówi wprost, że dochodzi do fałszerstw. Podkreśla, że w niektórych regionach Rosji frekwencja wyborcza ma przekraczać 100 procent, a w ostatnich wyborach prezydenckich Władimir Putin zdobył w Czeczeni ponad 99 procent głosów. Niewiele gorszy wynik miał mieć w Dagestanie czy Inguszetii.

  Informacja o szkoleniu, spotkaniu polskiej i rosyjskiej komisji wyborczej w Moskwie nie została podana do mediów. Jak sądzicie – dlaczego?
  0
 • XXX
  2013-05-26 16:46:09
  TUSK GLUCHY I SLEPY !!! ;;;ZAKOCHANY W MERKEL;;;
  0
 • Rb.
  2013-05-26 17:33:36
  Donek to narobil tyle zla ,ze nie widomo czy jedno pokolenie potrafi to odbudowac.Bo ludzie tylko przez niego zostali z kloceni.
  0
 • ~~pis-anka
  2013-05-26 17:40:37
  nawet nie umiem sobie wyobrazić Polski pod rządem Kaczyńskiego - to lęk przed szaleńcem
  0
 • Rozalia
  2013-05-26 19:19:22
  Komorowskiemu krzyczeli w Piekarach śląskich precz z komuną
  0
 • parasolka
  2013-05-26 18:39:43
  Panie Bąk wynocha z Polski razem z pomiotem swym!
  0
 • Czesiek Hydraulik
  2013-05-26 18:53:13
  Wypalic to się może ktoś, kto ustawicznie haruje. Jak się może wypalic gośc, którego cała aktywnośc sprowadza się do haratania w gałę i dłubania w nosie?
  0
 • kapi
  2013-05-26 17:34:57
  Zarówno w momencie powstawania Platformy Obywatelskiej w 2001 roku, jak i podczas kolejnych kampanii wyborczych liderzy tej partii obiecywali wiele dobrego: uzdrowienie finansów publicznych, obniżenie podatków, prywatyzację, deregulację gospodarki, reformy systemu socjalnego czy ograniczenie biurokracji. Co z tego spełnili w ciągu ostatnich lat, podczas których PO ma niemal pełnię władzy – zarówno ustawodawczej, jak i wykonawczej ? - NIC !!!

  Według [P]artii [O]szustów dwa wyrazy w polskim słowniku nabrały nowego znaczenia :

  KŁAMSTWO = MIJANIE SIĘ Z PRAWDĄ
  ZŁODZIEJSTWO = NIEGOSPODARNOŚĆ

  Program wyborczy [P]artii [O]szustów (2015) ??:
  1.Straszenie Polaków PiS-em i powrotem IV RP przy pomocy stronniczych mediów.
  2.Uległość Brukselskim i Moskiewskim władzom wzamian za poklepywanie po plecach.
  3.Zmniejszenie bezrobocia poprzez wyjazdy Polaków do pracy w Anglii.
  4.Utrudnienie dostępu do lekarzy oraz wydłużenie wieku emerytalnego do 90 lat, tym samym wielu Polaków zakończy swój marny, niewolniczy żywot i odciąży ZUS od wypłaty emerytur i rent.
  5.Chwilowo darmowy "szczaw i mirabelki" dla wszystkich biednych aby uniknąć głodu.
  6.Wypłacanie nieuzasadnionych nagród, premii dla wszystkich posłów i "kolesi".
  7.Zwalczanie wartości takich jak: Religia, Naród, Państwo, Rodzina, Własność prywatna, Hierarchia, Honor.
  8.Zamiatanie wszystkich afer i przekrętów pod dywan, które szkodzą jedynie słusznej partii władzy.
  9.Walka z kościołem i ustawowe wprowadzanie dewiacji i zboczenia jako normy społecznej.
  10.Zwiększenie biurokracji (czyt.urzędniczych pasożytów) aby rodziny, przyjaciele i znajomi mieli posady.
  11.Fałszowanie wyborów (czyt."Ruskie Serwery").
  12.Podporządkowanie sobie władzy wykonawczej, sądowniczej i mediów.
  13.Eliminacja przeciwników politycznych (czyt."Seryjny Samobójca"), którzy mogą bardzo zaszkodzić całej partii lub jej członkom.
  14.Nadużywanie pojęcia "Sprawiedliwość Społeczna",która nie ma nic wspólnego ze SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, w celu naginania, a nawet łamania prawa.
  15.Współpraca i legalizacja: NWO, GMO, Przymusowe Szczepienia, Chemtrails, Codex Alimentarius, Monsanto, Inwigilacja społeczeństwa, Depopulacja ...

  "BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ" ,,, ZŁODZIEJOM, OSZUSTOM I PASOŻYTOM !
  0
 • Konrad Wallendorow
  2013-05-26 19:14:37
  POdczerwieni mamy dość jak świnskiego ryja
  0
 • reality show
  2013-05-26 19:27:06
  Dla mnie istotny jest fakt ze nie tyle premier rzadzi Polska i zwycieska partia "zmienia" panstwo ile to obecnie prowadzone jest z Brukselki! Tego PiS i nikt inny nie zmieni! Wiec jesli bedzie lepiej dla narodu pod PiS-em,prosze bardzo ale oni sami niczego nie osiagna bez pomocy finansowe z UE i b.glebokiej reformy sluzby zdrowia oraz systemu emerytalnego...Wiec nie da sie tanczyc inaczej niz graja w Brukseli. Tyle na ten temat-bez populizmu i "Rydzyk propagandy".
  0
 • odeon
  2013-05-26 23:33:30
  do studentów psychologii i przyszłych lekarzy psychiatrów:
  wiem, że dużo czylaiście o tym ale - OBSERWUJCIE BACZNIE PISIORÓW - to przypadek schizofrenii paranoidalnej z napadami manii wielkości w czystej klinicznej postaci na żywo ! - korzystajcie z okazji bo to już pewno długo nie potrwa...

  jak się sprężycie, to pewno kilka doktoratów z tego będzie..
  swiat sie smieje;
  0
 • riki
  2013-05-26 23:28:29
  Kaczynski premierem?!?!?!

  -sluzy interesom Rosji
  - tchorz ktory przezyl stan wojenny pod spodnica mamy
  - wie ale nie powie
  - wzrost gora 160 cm w kapeluszu
  - staruch, 66 lat
  - finanse zalatwia mamusia
  - nigdy w zyciu nie pracowal
  - nie uprawia sportów
  - nie robi zakupow
  - nie ma prawa jazdy
  - nie ma żony
  - ale ma braki w uzebieniu przednim
  - nie wie co znaczy prawdziwa rodzina
  - pozostaje w zwiazku jedynie z kotem
  - nie zna zadnego obcego jezyka
  - nie ma konta
  - nie uznaje demokracji I chce ja zniszczyc
  - nie uznaje instytucji panstwowych
  - nie uznaje praw wyborczych Polakow
  - im gorzej dla POLSKI tym lepiej
  - jest oszustem wyborczym
  - przy komputerze I pianinie tylko sie fotografuje
  - ma chorobliwa fobie dotyczaca podrozy nie tylko zagranicznych, do Krakowa tez
  - nie uznaje struktur państwowych
  - zagranica byl tylko raz
  - nie podaje ręki Prezydentowi
  - lamie z upodobanjiem prawo I konstytucje I nie chodzi do sejmu, CO JEST OBOWIAZKIEM POSLA bo ma ważniejsze sprawy.
  - lekcewazy bezpieczenstwo narodowe, odmawia obecnosci w tych waznych sprawach
  - ma poglady narodowo-socjalistyczne (NAZI)
  - nie ma dumy I godnosci, bo nadal kocha Rydzyka mimo ze nazwal jego blizniaka oszustem, jego bratowa czarownica a ich dom szambem
  - manipuluje smiercia brata I po trumnach chce isc do celu
  - PARANOIK PODEJRZEWAJACY WSZEDZIE SPISKI NAWET ZAGRANICA
  - ZADLUZYL POLSKE O 100 MILIARDOW ZL.W CZASIE PROSPERITY
  - chce wystawic na ministra finansow z-ce komendanta powiatowej strazy pozarnej pania Szydlo

  I ON CHCE RZADZIC POLSKA EKONOMIA I FINANSAMI???

  I on chce nam mówić jak ma wyglądać "nowoczesna polska"??? Z czym do czego??

  PRZECIEZ Z TAKIMI KWALIFIKACJAMI, NIE NADAJE SIE NAWET NA NOCNEGO CIECIA W PODRZEDNYM BURDELIKU.
  0
 • HIHIHIHIhihihihahaha
  2013-05-26 23:30:50
  kaczynski premierem

  maciorawicz ministrem sprawiedliwosci

  pawlowicz ministrem kultury

  itd itp

  ZALOSNY CYRK NA KACZYCH LAPACH,

  POSMIEWISKO W CALEJ UNII EUROPEJSKIEJ
  0
 • Olek
  2013-05-26 23:36:04
  Apel...

  Drogi sedzio Tulejo

  Bardzo Cie prosimy , zajmij sie ta torunska kanalia pseudoksiedzem Rydzykiemi ...ikladem z PIS ..i jego hakami na klamczynskiego - zbawa

  Kim ty jestes, bydlaku trotylowy...ze dzieci oceniasz przez pryzmat rodziców... Mozesz spojrzec sobie w twarz?

  wyluzuj gamoniu bo zawalu dostaniesz,hahahahahahahahahhaha

  ... Gmyz posluguje sie stalinowskimi metodami, które pozwalaly oceniac ludzi przez pryzmat ich rodziców.

  Czy cos nie tak PIS-dactwo ?
  0
 • klub slugusow ruskiego agenta z gazetyANTYpolskiej
  2013-05-26 23:36:48
  10 każdego miesiąca --- ZAPRASZAMY NA IMPREZĘ ROZRYWKOWĄ
  przy pałacu namiestnikowskim

  sztuka BALWOCHWALSTWA - instruktor - Kaczyński ,
  pokazy ucieczek w sztucznej mgle-instruktor Macierewicz ,
  mówienie głupot –instruktor- Hofmann
  uczenie KLAMSTW I OSZUSTW instruktor -- Kaczyński ,
  darmowe piwo Zimny Lech ,
  karuzela z samolocikami
  damski boks z KIBOLAMI
  spiewy godzinkowe dewotek
  tance meneli z pochodniami

  na koniec całowanie prezesa po rękach i ucałowanie dupe---ń-ki Rydzyka I ZBIERANIE NA TACE MINimum STOWA dla rydza - NEDZARZA!!!

  ---ZAPRASZAMY serdecznie
  0
 • czacza
  2013-05-26 23:37:31
  .Rajmund Kaczyński był MATRIOSZKA wtyczką stalinowską w powstaniu.Drugi dzień powstania skaleczył sobie paluszek otwierając konserwę TUSZONKA.Ten bohater nigdy nie utrzymywał żadnych kontaktów z AKOWCAMI,w tym oddziale nikt takiego nie znał.Przyszła żona Kaczyńskiego przed powstaniem została wywieziona za Warszawę do leśniczówki w okolicach Starachowic.To jest cała prawda o tych prawdziwych Polakach.

  . A mamusia Kaczynska (kalkstein) jest na liscie Wildsteina i w IBL istnieja
  uzasadnione podejrzenia (np. sprawa Najdera), ze to mogla byc istotnie "ta"
  Jadwiga Kaczynska:)))
  IPN BU 00945/548 KACZYŃSKA JADWIGA
  0
 • ikka
  2013-05-26 23:43:02
  GLUPOTA NIEKTORYCH POLACZKOW PORAZA, DLATEGO ZYCZE IM

  kaczke na premiera

  BEDZIE CYRK NA KACZYCH LAPACH 'SWIAT SIE SMIEJE"
  0
 • LEKARZ
  2013-05-27 01:07:45
  JEDYNE CO KALKSTEIN SIE NADAJE TO NA MYDLO !!
  0
 • a Tusk to jej wtyka
  2013-05-26 08:26:00
  Angela rozwala ekonomie całej Europy ta lapowkara.
  0
 • MJCP
  2013-05-27 04:54:07
  no coz, najwiekszym nieszczesciem Polski bedac w UE jest sciezka nacjonalizmu, do ktorego nam POLSCE ! bylo zawsze blisko.
  J.Kaczynski dla mnie jest "przedluzeniem" Dmowskiego.
  Boze : ocal moj kraj od 2-ch "szalonych": o.Rydzyka, ktory nie reprezentuje " normalnosci wiary" i od J.Kaczynskiego, ktory czujac sie nawiedzony w polityce,
  ... kupuje zainteresowanie niezadowolonych w Polsce...
  Szkoda Cie Polsko, oddaj wladze Kaczynskiemu i po kilku miesiacach "Bedziesz PLAKAC !".
  PiS to zespol POPULISTOW nie ekspertow...
  Wiec - popatrzmy...
  J.C.
  0
 • AK
  2013-05-27 07:41:05
  Uwaga ! Uwaga ! nachodzi ! Koma 5
  Uwaga ! uwaga !
  Platformersi atakują !
  0
 • zuza
  2013-05-27 11:55:42
  należy zająć się przekrętami oj Rydzyka i jego poplecznikami i wyznawcami kaczyńskimniech nie prowadzą Polski na dno i wojnę domową PO do roboty najwyższy czas...
  0
 • Gość
  2013-05-29 20:07:15
  !7 % idiotów to i tak niezły wynik. Inne państwa mają więcej. Niestety to żadna pociecha dla nas. Czytając tutaj niektóre wpisy mam wrażenie jednak, że te 17 % idiotów to jakieś wyjątkowe kanalie do tego. Tak ich natura wyposażyła: nie dość, że dureń, to jeszcze padalec. Taka karma.
  0
 • lis
  2013-06-14 16:37:22
  strach ma wielkie oczka ze swatygowanom nuzkom
  0
 • PO potrafią tylko kraść
  2013-05-26 08:24:00
  Platforma to skompromitowana aferalna banda jak komuchy
  0
 • Jolka
  2013-06-07 19:04:43
  Plusk nigdy nie był przywódcą, lecz pluskiem w latrynie,
  pluskiem w latrynie,
  pluskiem w latrynie...

  Ale jaja, echo się odezwało.
  0
 • odeon
  2013-06-07 19:10:56
  Jeste ***** zagłosuję na TuSSka i jego mfię też
  0
 • tak a proposs
  2013-05-25 16:14:00
  Tusk spieprzy do Brukseli na jakies dobrze platne stanowisko... Tusek nie ma wyjścia - jako zdrajca jest w polsce skończony i cala ta dyskusja nie ma sensu
  0
 • olo
  2013-05-26 15:15:00
  Polacy to twierdzą że to zdrajca a żydy mają problem bo zdrajca stał się mało przekonywujący.
  0
 • volks
  2013-06-13 22:54:11
  Nigdy więcej pożal się rządow PO decyzje same niszczące polakow zwykłych robotnikow wydłużenie wieku emerytalnego =zejsce delikwenta przed czasem radosc dla rzadu udało sie wiekszy zysk nie trzeba PŁACIC DLUGO EMERYTURY mieszanie w kodeksie pracy , samo zło żadnych korzysci dla pracujacych =zysk dla pracodawcow i wiele innych nietrafionych ustaw i bubli legistlacyjnych ,ale juz niedlugo wybory ja mam czas ja poczekam do parlamentu europejskiego : nie PSL,nie PO ,ani koalicje Siwcow Palikotow i Kaliszow do lamusa panowie do lamusa nie do polityki baj ,baj inaczej mowiac jestescie niewybieralni :))))
  0
 • a la gare
  2013-06-15 23:48:29
  Tusk ZŁODZIEJ, OSZUST, KŁAMCA, ANTY polski typek.
  0
 • wkurzony
  2013-06-18 10:32:45
  widzę, że POLACY to durny naród - dalej idą za donkiem, tym który rozwalił całą POlską gospodarkę, który się sprzedał i sprzeniewierzył POLSKĘ dla Wschodu,zlekceważył miliony POlaków,zlekceważył wolę narodu w referendach, rozplenił korupcję na wszystkich szczeblach, afery zamiata pod dywan - i jeszcze ludzie oddają na niego głos.Skandal. Kaczyński doprowadził by do tego, że POLSKA na arenie międzynarodowej zaczęła by się wreszcie liczyć i wreszcie rozliczył by PO za grabierczą godpodarkę i rozwalanie naszych,publicznych pieniędzy. Wszyscy POlitycy rządzącej partii powinni zostać podniesieni do odpowiedzialności karnej łącznie z zabraniem ich majątków zdobytych przez lata oszukańczej polityki - zostawić im tylko to, czego się dorobili zanim weszli do rząfdu - to by było sprawiedliwe !!!
  0
 • wkurzony
  2013-06-18 10:38:49
  wybory były sfałszowane - to nie ulega żadnej wątpliwości. Wszyscy moi znajomi głosowali na Pana Kaczyńskiego, więc skąd wygrana tuska liska - ja wam powiem - przy poparciu wschodu i szwindlu z obliczaniem głosów - nie na darmo POplecznicy wschodu jeżdzili na szkolenia do rosjan w sprawie głosowań - oni już ich tam przeszkolili jak oszukać naród. Nie dajmy sobą manipulować - tusek powinien stanąć przed Trybunałem Stanu - już wiecie dlaczego tusek był tak uległy w sprawie Smoleńska - coś za coś - gdyby postapił inaczej - wydało by się , że wybory zostały sfałszowane - oni w końcu mają w tym wprawę !!!
  0
 • zyczliwy
  2013-06-20 10:10:57
  Bardzo dobrze polaczki ze chcecie psychopatow PIS wreszcie pojdziecie na dno znikniecie z mapy Europy czego wam serdrcznie zycze i to jak najszybciej
  0
 • dz
  2013-06-23 09:47:40
  tak Tusk jest wypalony a ten drugi <głupi>
  0
 • vxz
  2013-08-16 12:36:08
  dawq
  0
 • A.T. Łódź
  2013-07-02 12:06:21
  Morze nie jest tu partykułą i nie świadczy o grzeczności lub uprzejmości piszącego a jedynie może.
  0
 • A.T. Łódź
  2013-07-02 10:51:52
  Cieszy fakt spadku poparcia dla obecnego premiera smuci zaś wzrost dla poprzedniego z takim trudem usuniętego, narodowego socjalisty,oby nasze dzieci nie maszerowały na Moskwę.Morze by tak poszukać jakiegoś normalnego z rodziną i głową na karku?.
  0
 • rozsadna
  2013-07-14 18:08:38
  Radze niektorym opetanym aby skorzystali z pomocy egzorcysty zanim dolozy
  grosik do dopuszczenia do wladzy PIS i niedorobionego jej przewodcy.Juz
  widac jakie wychowal okropne dzieci jak Hofman i wiele innych.Duzo z nich
  jest juz na wygnaniu jako marnotrawne dzieci.Ostatnio widac,ze chce ich powrotu
  bo czuje,ze druzyna sie zmiejszyla.
  0
 • fenix
  2013-08-16 12:33:38
  kogos kto niedaje przyzwolwnia na przekrenty ponoc tysk jest katolikem od 8 lat
  0
 • CHRABIA MONTE CHRISTO
  2013-08-16 14:13:09
  CHYBA KOGOS TUTAJ ZDROWO *******************
  0
 • student
  2013-08-16 21:32:57
  Tylko Kaczyński może byc polskim Orbanem i to jest jedyny ratunek dla Polski
  0
 • Zeb
  2013-09-04 13:37:49
  Kaczynski leb w leb z Tuskiem ? Co to za bzdura, kto jeszcze chce glosowac na Tuska trampkarza.
  0
 • ludz
  2013-09-05 03:31:28
  norma lec do skepu jeszcze kawalek muzgu lerzalo ,,dziadzius standar wyprowadzal
  0
 • polak
  2013-10-21 17:25:47
  Tusk który spzedał stocznie i Polskę do lamusa
  0
 • hahahaha
  2013-12-04 17:23:58
  kacze barany niech sobie wybieraja scierwo, ktore jak juz wybiora pieknie im "podziekuje". tepe, bezrozumne czlekopodobne durne malpy jak juz sie obudza z reka w nocniku pelnym kaczego goowna to sami go skroca o ten podly, nadety pusty czerep a my spokojnie pozbieramy smieci i wyrzucimy, spuscimy wode i bedzie po pisranskich "zawodach". Z mafia sie tak wlasnie postepuje, czeka az sie sami wyrzna a potem tylko splucze "krew" i po SMRODZIE. Nikt niewinny i uczciwy nie musi narazac sie dla scierwa, scierwo samo sie zarznie
  0
Reklama

Zobacz więcej

Reklama