Dwa z tych postępowań były już skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE, natomiast trzecie zamknięto na etapie przedsądowym.

Reklama

Sprawy wycofane z Trybunału dotyczyły niezgodności polskiego ustawodawstwa z przepisami UE zabraniającymi dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz braku zgłoszenia ustawodawstwa krajowego, zapewniającego dostosowanie unijnych przepisów w dziedzinie dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie dostępu do towarów i usług. KE zakończyła także postępowanie w sprawie unijnych przepisów dotyczących równości w dziedzinie zatrudnienia.

Prawodawstwo UE w dziedzinie równości składa się z szeregu dyrektyw. Zabraniają one stosowania dyskryminacji z różnych powodów, w tym ze względu na rasę i płeć, w takich obszarach jak zatrudnienie, kształcenie oraz dostęp do towarów i usług. Zawierają one także wymóg, aby państwa ustanowiły organizację - w postaci rzecznika praw obywatelskich lub innego podmiotu - która wspierałaby równe traktowanie oraz udzielała pomocy ewentualnym ofiarom dyskryminacji.