Podobny apel warszawskie SDP wystosowało do władz Polskiego Radia i Radia dla Ciebie. "Klauzula etyczna" miałaby zostać dodana do wykazu obowiązków dziennikarzy mediów publicznych zawartego w ich umowach o pracę i zobowiązywać (także pracodawcę) do stosowania w codziennej pracy zasad pluralizmu, bezstronności, rzetelności i niezależności.

Reklama

W ocenie prezesa warszawskiego oddziału SDP Grzegorza Cydejki - autora pisma - wpisanie takiego zobowiązania do umów o pracę potwierdziłoby niezależność polityczną dziennikarzy.

"Zbliżające się wybory parlamentarne wystawią przestrzeganie tych zasad na kolejną próbę. W ostatnich latach zbyt często słyszeliśmy o politycznych naciskach zmierzających do tego, by dziennikarze mediów publicznych faworyzowali taki, a nie inny temat lub punkt widzenia czy o braku zwykłej bezstronności tych dziennikarzy. Tego rodzaju praktyki odbierają im w oczach odbiorców bezcenny walor wiarygodności" - napisał Cydejko.

"Czas najwyższy, aby dziennikarzom Telewizji Polskiej, którymi Pan, Panie Prezesie, kieruje, przypomnieć zasady, zawarte w Ustawie o Radiofonii i Telewizji oraz w dziennikarskich kodeksach etycznych, ustanawiających standardy również dla mediów publicznych (...) Media te są zobowiązane do przedstawiania całego bogactwa opinii i postaw obecnych w naszym społeczeństwie, które łoży na nie w formie abonamentu" - dodał.

W myśl ustawy o rtv członkowie zarządów i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji kierują się w swojej pracy oraz w ocenie dziennikarzy i innych twórców im podległych zasadami profesjonalizmu, uczciwości i rzetelności. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, należy zaś m.in. umożliwianie obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej.

Rzeczniczka TVP Joanna Stempień-Rogalińska powiedziała PAP, że list prawdopodobnie nie dotarł jeszcze do prezesa TVP. Obecnie przebywa on poza Warszawą.Według obowiązujących w TVP "Zasad Etyki Dziennikarskiej", zadaniem i rolą dziennikarza jest realizacja prawa każdego człowieka do informacji oraz do udziału w debacie publicznej znajdującej swój wyraz w programie telewizyjnym. Informacje należy oddzielać od opinii. Dokument stanowi też m.in., że informacje powinny być bezstronne, rzetelne i dokładne, zweryfikowane w odrębnych źródłach, a opinie powinny być uczciwe, nie mogą przeinaczać faktów, nie mogą też być formułowane wskutek ingerencji czy to osób prywatnych, czy instytucji.

Prezenterzy, reporterzy i publicyści TVP nie powinni wykonywać zajęć podważających niezależność dziennikarską: pełnić funkcji w partiach politycznych, uczestniczyć w kampaniach wyborczych, zasiadać w organach przedstawicielskich. Nie powinni także podejmować pracy podważającej dziennikarską niezależność, np. w biurach prasowych, w reklamie i w firmach public relations.

Reklama

W październiku 2010 r. zarząd TVP przyjął też uchwałę dotyczącą zasad postępowania swoich dziennikarzy w czasie kampanii wyborczej i wyborów. Zgodnie z nią dziennikarzowi nie wolno ulegać naciskom politycznym, a o każdej takiej próbie ma on informować swojego dyrektora.