CBOS wraz z partnerami z Węgier, Czech i Słowacji przeprowadził badanie porównawcze wśród mieszkańców państw Grupy Wyszehradzkiej na temat m.in. oceny sytuacji ekonomicznej kraju i gospodarstw domowych. Swoje wyniki zaprezentował w poniedziałek.

Reklama

U naszych południowych sąsiadów, a także na Węgrzech, dominuje niezadowolenie ze stanu gospodarki kraju. 63 proc. Czechów ocenia sytuację gospodarczą w swoim kraju jako złą, tak samo sądzi o swojej gospodarce 69 proc. Słowaków, a na Węgrzech uznało tak 74 proc. badanych. Jako dobrą oceniło sytuację gospodarki 10 proc. Czechów, 5 proc. Słowaków oraz 2 proc. Węgrów. W opinii 26 proc. Czechów i Słowaków oraz 23 proc. Węgrów, sytuacja gospodarek w ich krajach nie jest ani dobra, ani zła.

Ponad połowa Polaków - 54 proc. - przewiduje, że w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w kraju się nie zmieni; 18 proc. uznało, że się poprawi, 17 proc. - że się pogorszy, a 11 proc. uznało, że trudno ocenić. CBOS zwraca uwagę, że na tle wypowiedzi mieszkańców pozostałych państw, prognoza Polaków jest "dość optymistyczna".

41 proc. Słowaków, 39 proc. Węgrów i 35 proc. Czechów przewiduje, że w ciągu roku w gospodarkach ich krajów nic się nie zmieni. Pogorszenia stanu gospodarki obawia się 40 proc. Słowaków, 36 proc. Węgrów i 51 proc. Czechów. Poprawy spodziewa się 12 proc. Słowaków, 20 proc. Węgrów i 10 proc. Czechów.

Na pytanie o ocenę warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego, mieszkańcy Polski, Czech i Słowacji najczęściej odpowiadali, że są one przeciętne (45 proc. Polaków, 44 proc. Czechów, 50 proc. Słowaków i 42 proc. Węgrów). 39 proc. Polaków, 34 proc. Czechów, 17 proc. Słowaków i 10 proc. Węgrów uważa, że warunki materialne ich gospodarstwa są dobre, a jako złe ocenia je 33 proc. Słowaków, 48 proc. Węgrów, 16 proc. Polaków i 22 proc. Czechów.

Polacy w większości zakładają, że w ciągu najbliższego roku ich sytuacja materialna się nie zmieni (67 proc.). Takie opinie wyraża również nieco ponad połowa Słowaków oraz prawie połowa Węgrów i Czechów.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w tym roku od 30 czerwca do 6 lipca na liczącej 1080 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Sondaż na Słowacji realizowano w dniach 5-12 lipca na próbie 1026 osób, na Węgrzech od 15 do 20 lipca i przebadano 1011 respondentów, a w Czechach w dniach 6-13 czerwca i przebadano 967 osób.