Można jedynie zauważyć, że w porównaniu z latami 2004-2005 obecnie więcej osób odnotowuje szczęśliwe zdarzenia w swoim życiu.

Reklama

Ponad siedmiu na dziesięciu badanych urządziło w minionym roku przyjęcie dla przyjaciół lub znajomych, a połowa Polaków była z rodziną w restauracji. Niespełna dwie piąte ankietowanych wyjechało z bliskimi na wypoczynek.

Z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową korzystało w minionym roku niemal dwie trzecie dorosłych, przy czym większość robiła to regularnie.Trzy piąte dorosłych Polaków przeczytało w 2013 roku książkę dla przyjemności, przy czym przeważająca część przeczytała więcej niż jedną. Niemal połowa badanych była w tym okresie w kinie, a co trzeci był w kinie kilkakrotnie.

Czterech na dziesięciu badanych było w minionym roku na imprezie sportowej. Niemal dwie piąte było na koncercie, a ponad jedna czwarta na wystawie w muzeum lub w galerii. Osoby, które były w teatrze, stanowią jedną piątą badanych. Jest to najwyższy odsetek w ciągu ostatnich 26 lat.

Większość Polaków angażowała się w 2013 roku w jakąś formę działalności dobroczynnej: najczęściej przekazując pieniądze (64%), a nieco rzadziej - udzielając pomocy rzeczowej (57%). Coraz więcej Polaków wspiera materialnie różnego rodzaju organizacje lub osoby, szczególnie w zakresie pomocy rzeczowej. Wciąż jednak stosunkowo rzadko poświęcamy innym swój czas. Niespełna jedna piąta badanych (17%) poświęciła na cele charytatywne własną pracę, a co dwudziesty (5%) pracował jako wolontariusz.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-15 stycznia 2014 roku na liczącej 1067 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.