W sumie 42 procent badanych ma pozytywny stosunek do ustaleń zawartych 25 lat temu. Natomiast 37 procent ankietowanych jest obojętnych lub nie wyraża zainteresowania oceną Okrągłego Stołu. Negatywnie o porozumieniu obozu "Solidarności" z komunistami wyraża się 10 procent Polaków. Podobny odsetek respondentów (11 proc.) nie chciał lub nie umiał odpowiedzieć na to pytanie.

Reklama

Według badanych przez CBOS, sens Okrągłego Stołu najtrafniej odzwierciedla określenie: porozumienie elit. Zdaniem 37 procent Polaków, przy Okrągłym Stole komuniści i "Solidarność" zawarli zadowalający wszystkich kompromis. O połowę mniejszy odsetek respondentów (17 proc.) uważa, że nie byłoby tego porozumienia bez społecznego nacisku na władze. Okrągły Stół jako zmowę elit definiuje 15 procent badanych.

W obecnych opiniach na temat porozumienia sprzed 25 lat przeważa umiarkowany krytycyzm. Odpowiadając na pytanie o ocenę postanowień Okrągłego Stołu z perspektywy czasu, ponad dwie piąte ankietowanych (41 proc.) przyznaje, że przyjęty wówczas sposób transformacji miał swoje dobre strony. Zwracają jednak uwagę, że ustępstwa wobec ówczesnej władzy były zbyt duże, a kompromis za daleko posunięty. Nieco ponad jedna czwarta badanych (27%) sądzi, że był to najlepszy sposób postępowania w ówczesnej sytuacji.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 9-15 stycznia tego roku metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo. W sondażu przepytano 1067 dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama