W sumie 42 procent badanych ma pozytywny stosunek do ustaleń zawartych 25 lat temu. Natomiast 37 procent ankietowanych jest obojętnych lub nie wyraża zainteresowania oceną Okrągłego Stołu. Negatywnie o porozumieniu obozu "Solidarności" z komunistami wyraża się 10 procent Polaków. Podobny odsetek respondentów (11 proc.) nie chciał lub nie umiał odpowiedzieć na to pytanie.

Według badanych przez CBOS, sens Okrągłego Stołu najtrafniej odzwierciedla określenie: porozumienie elit. Zdaniem 37 procent Polaków, przy Okrągłym Stole komuniści i "Solidarność" zawarli zadowalający wszystkich kompromis. O połowę mniejszy odsetek respondentów (17 proc.) uważa, że nie byłoby tego porozumienia bez społecznego nacisku na władze. Okrągły Stół jako zmowę elit definiuje 15 procent badanych.

W obecnych opiniach na temat porozumienia sprzed 25 lat przeważa umiarkowany krytycyzm. Odpowiadając na pytanie o ocenę postanowień Okrągłego Stołu z perspektywy czasu, ponad dwie piąte ankietowanych (41 proc.) przyznaje, że przyjęty wówczas sposób transformacji miał swoje dobre strony. Zwracają jednak uwagę, że ustępstwa wobec ówczesnej władzy były zbyt duże, a kompromis za daleko posunięty. Nieco ponad jedna czwarta badanych (27%) sądzi, że był to najlepszy sposób postępowania w ówczesnej sytuacji.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 9-15 stycznia tego roku metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo. W sondażu przepytano 1067 dorosłych mieszkańców Polski.

Jak oceniasz porozumienia zawarte w czasie obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku?