Federacja rozpoczyna kampanię pod hasłem "Kochamy każde dziecko"; podpisy pod apelem do parlamentarzystów będzie zbierać do końca sierpnia.

Polskie prawo generalnie chroni życie od momentu poczęcia, ale jest w tej ochronie niekonsekwentne, wyklucza spod tej ochrony dzieci chore prenatalnie i dzieci poczęte w wyniki tzw. czynu zabronionego. To, co stało się parę dni temu w Warszawie na Madalińskiego, tym bardziej unaocznia nam, jak bardzo są potrzebne zmiany prawne, by takie dramaty się nie wydarzały - powiedział prezes federacji Paweł Wosicki podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Reklama

Jak dodał, federacja zdaje sobie sprawę, że "ciąża specjalnej troski" nie jest sprawą łatwą i dlatego proponuje szereg rozwiązań, które wzmocnią ochronę macierzyństwa, by żadna matka nie poczuła się opuszczona. Wśród postulatów obrońców życia jest np. objęcie matek w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej programem świadczeń rodzicielskich - po 1 tys. zł miesięcznie - już od chwili zarejestrowania ciąży. Ta propozycja dotyczy jednak tych matek, którym nie przysługuje urlop macierzyński czy rodzicielski.

Kolejnym pomysłem jest utworzenie na poziomie województwa komórki ds. "ciąży specjalnej troski", która - w przypadku zdiagnozowania u dziecka poczętego choroby genetycznej albo ciąży powstałej w wyniku czynu zabronionego - dbałaby o zapewnienie rodzinie wsparcia medycznego, psychologicznego i informacyjnego, a w sytuacji zrzeczenia się przez matkę praw rodzicielskich, znajdowałaby we współpracy z ośrodkami adopcyjnymi miejsce dla dziecka.

Reklama

Federacja proponuje też, by rodzinę z takim dzieckiem wspierał asystent rodziny, miałby m.in. pomagać w znalezieniu optymalnych form rehabilitacji.

Obecna na konferencji ginekolog Ewa Ślizień-Kuczapska mówiła o konieczności szkolenia lekarzy, uwrażliwianiu ich na pomoc w cierpieniu, także poczętym dzieciom. Podkreślała konieczność rozwoju diagnostyki prenatalnej i powstania prenatalnych hospicjów. Mówiła, że wiele rodzin po narodzinach chorego dziecka nie wie teraz, gdzie uzyskać pomoc.

Obrońcy życia podkreślali, że chcą współpracować z parlamentarzystami w wypracowaniu dobrego prawa i programu chroniącego i wspierającego macierzyństwo. Federacja opowiada się za utrzymaniem obecnie obowiązującej niekaralności matek w przypadku dokonania przez nie aborcji. Jak wskazywano, kobieta podejmuje decyzję o przerwaniu ciąży w trudnej sytuacji życiowej i psychicznej, bywa poddawana presji i nakłaniana do zabiegu; potem cierpi, zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

W ubiegłym tygodniu do marszałka Sejmu wpłynęło zawiadomienie o zawiązaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop aborcji", która będzie zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy całkowicie zakazującej aborcji. W inicjatywę zaangażowanych jest szereg organizacji, m.in. Fundacja Pro - Prawo do życia, Instytut Ordo Iuris, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Instytut im. Ks. Piotra Skargi, Fundacja Życie.

W projekcie znajdują się zapisy uchylające dotychczasowe, prawne możliwości przerwania ciąży a także nakładające na organa administracji rządowej i samorządowej pomoc materialną i opiekę dla rodzin wychowujących dzieci upośledzone oraz matkom i ich dzieciom poczętym w wyniku czynu zabronionego.

Obecnie w myśl ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży, aborcję można przeprowadzić, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, np. gwałtu.

Wtorkowa konferencja związana była z obchodzonym w tym tygodniu Narodowym Dniem Życia.

25 marca Kościół katolicki obchodzi Dzień Świętości Życia. W tym dniu w sposób szczególny zwraca uwagę na dar ludzkiego życia. Wzywa rodziny i osoby samotne, a także organizacje rodzinne i wspólnoty katolickie, by zbierały się na modlitwie i dziękowały Bogu za dar życia. Zachęca też do niesienia pomocy potrzebującym, zwłaszcza matkom samotnie wychowującym dzieci i rodzinom wielodzietnym. Z intencją obrony życia, w wigilię Dnia Świętości Życia obchodzony jest też Narodowy Dzień Życia, ustanowiony przez Sejm w 2004 r.