W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) napisano, że dodatkowo wyborcy będą mogli tak jak dotąd skorzystać z odbioru koperty zwrotnej przez operatora wyznaczonego w placówce tego operatora; z zachowaniem określonych terminów.

Reklama

Dodano, że projektowane rozporządzenie określa tryb postępowania z pakietami wyborczymi, jeśli ich dostarczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe oraz z kopertami zwrotnymi niedoręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

“Szczegółowe uregulowania tych kwestii umożliwią wyborcom niepełnosprawnym, wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, wyborcom podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych korzystanie z głosowania korespondencyjnego, jak też zapewnią bezpieczne postępowanie z pakietami wyborczymi i kopertami zwrotnymi” - napisano w OSR.

Proponuje się, aby operator wyznaczony dokonywał odbioru koperty zwrotnej od wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Operator wyznaczony dokonuje odbioru koperty zwrotnej z pakietem wyborczym, jeżeli wyborca w momencie odbioru pakietu wyborczego zgłosił potrzebę odbioru koperty zwrotnej pod wskazanym przez siebie adresem.

Ponadto przedstawiciel operatora wyznaczonego będzie dokonywać odbioru kopert zwrotnych od wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych pod adresem doręczenia przesyłki wyborczej z pakietem wyborczym.

Reklama

W uzasadnieniu do projektu napisano, że w związku z rozprzestrzenianiem wirusa SARS CoV-2, ogłoszonym na obszarze Polski, stanem epidemii, a wcześniej stanem zagrożenia epidemicznego, zaistniała pilna potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań i modyfikacji niektórych przepisów ustawy - Kodeks wyborczy, celem stworzenia odpowiednich mechanizmów uwzględniających panujące warunki pandemii. W rezultacie upowszechniono stosowany już uprzednio dla wybranych kategorii wyborców tryb głosowania korespondencyjnego, tak aby w nowym stanie prawnym każdy z wyborców mógł zagłosować nie będąc zmuszonym do osobistego stawiennictwa przy urnie wyborczej, przy zachowaniu odpowiednich wymogów formalnych.