Dziemianowicz-Bąk została zapytana o plan prac nad zmianą formuły Funduszu Kościelnego, którą zapowiadał premier Donald Tusk. Szefowa MRPiPS jest członkiem niedawno powołanego Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego.

Reklama

Dziemianowicz-Bąk o Funduszu Kościelnym

Plany są kierunkowo takie, żeby zmierzać w stronę przejęcia odpowiedzialności za finansowanie związków wyznaniowych przez jego wiernych, uczestników tej wspólnoty - powiedziała ministra. Jeżeli chodzi o sam Fundusz Kościelny to zdecydowana część środków jest przeznaczana na ubezpieczenia społeczne, na emerytury, renty osób duchownych, stąd zaangażowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ponieważ - niezależnie od tego, czy osoba jest duchowna, czy nie - musimy zadbać jako państwo o przestrzeganie konstytucji, a konstytucja gwarantuje wszystkim dostęp do zabezpieczenia społecznego - dodała.

Reklama
Reklama

Jak mówiła Dziemianowicz-Bąk, "będziemy szukać takich rozwiązań, które - bez krzywdy dla kogokolwiek - pozwolą rozdzielić w sensie finansowym państwo od Kościoła".

Zespół dopiero powstał, rozpoczyna prace i zadanie, które zostało wyznaczone temu zespołowi przez premiera, jest takie, żeby od przyszłego roku nowe rozwiązania mogły już ujrzeć światło - powiedziała ministra, pytana kiedy będą pierwsze efekty prac.

W Monitorze Polskim opublikowano w ubiegłym tygodniu zarządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Jego pierwsze sprawozdanie ma zostać przedstawione Radzie Ministrów do 31 marca 2024 r.

Zadania zespołu

Do zadań zespołu należy przeprowadzanie analiz i wypracowanie koncepcji zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad finansowania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych, działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz odbudowy, konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.

Kolejnym zadaniem zespołu jest przedstawienie propozycji działań, w tym legislacyjnych.

Fundusz Kościelny - kiedy powstał?

Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Według pierwotnych założeń miał być formą rekompensaty dla Kościołów i innych związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Z przejętych nieruchomości miała zostać utworzona masa majątkowa, z której dochód miał być dzielony między Kościoły, proporcjonalnie do wielkości zabranych nieruchomości.

Obecnie z Funduszu Kościelnego korzystają wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe, także te, które nie działały na terytorium Polski w 1950 r. i nie utraciły wówczas żadnych nieruchomości. Tych związków wyznaniowych jest 185.

W latach 2012-2013 trwały prace, które skończyły się przygotowaniem roboczego projektu i umowy między Konferencją Episkopatu Polski a rządem RP. Projekt został przedstawiony do konsultacji społecznych. Po czym prace przerwano i ich nie wznowiono.

W projekcie budżetu państwa na 2024 r. Fundusz Kościelny ma wynieść 257 mln zł.