Ukraina skorzystała z artykułu 33., który umożliwia wniesienie skargi przeciwko innemu państwu, jeśli istnieje podejrzenie naruszenia przez nie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej protokołów. Władze Ukrainy zwróciły się o zastosowanie wobec Rosji środka tymczasowego, który zaleci Moskwie powstrzymanie się od wszelkich działań, które mogłyby stanowić zagrożenie życia lub zdrowia ludności.

Reklama

Trybunał przyjął skargę i zwrócił się zarówno do Rosji, jak i Ukrainy, by zgodnie z artykułami chroniącymi prawo do życia oraz zakazem nieludzkiego traktowania powstrzymały wszelkie działania, szczególnie wojskowe, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu ludności cywilnej. Trybunał zwrócił się do stron konfliktu o możliwie jak najszybsze poinformowanie, jak zalecenie oraz postanowienia konwencji są realizowane.