Zaznaczyli, że Kościół nie identyfikuje się z żadną partią polityczną. "Zarówno duszpasterze, biskupi i kapłani, a zwłaszcza katolicy świeccy mają prawo, a nawet obowiązek uczestniczenia w życiu społecznym i politycznym, gdyż są częścią tego społeczeństwa. Kościół nie identyfikuje się z żadną konkretną partią, albowiem jego przesłanie jest skierowane do wszystkich, niezależnie od przekonań politycznych" - głosi opublikowany w piątek komunikat z sesji Rady.

Reklama

Biskupi wskazują, że obowiązkiem katolika jest jednak "wybieranie ludzi i środowisk, którzy gwarantują obronę godności człowieka i życia od poczęcia do naturalnej śmierci; wybieranie osób, które będą prowadzić sprawy państwa tak, by troska o rodziny była na pierwszym miejscu; głosowanie na ludzi zdolnych podjąć trudne sprawy i reformy, konieczne dla dobra Ojczyzny".

Polska potrzebuje ludzi sumienia, sprawdzonych i gotowych jej służyć, zarówno w trosce o jej historię, o jej dziś, a szczególnie o jej przyszłość - podkreślają hierarchowie, którzy apelują o "odpowiedzialność i roztropną troskę o Polskę i o dobro wspólne".

Rada Biskupów Diecezjalnych, która obradowała w czwartek, w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, wspomniała o beatyfikacji Jana Pawła II. Po Krakowie i Warszawie także w piątek w Częstochowie miało miejsce ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację papieża Polaka.

Innym tematem obrad było podsumowanie Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Biskupi ocenili, że było to "wielkie święto wiary". Przypomnieli, że Benedykt XVI kontynuuje dzieło spotkań z młodzieżą, zapoczątkowane przez Jana Pawła II.

Jednym z najważniejszych tematów poruszanych podczas sesji były sprawy administrowania majątkiem kościelnym. Biskupi analizowali wymagania prawa kościelnego i cywilnego dotyczące zarządu dobrami materialnymi. Za celowe uznali opracowanie aneksu do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, w którym zostaną ujednolicone zasady postępowania we wszystkich diecezjach w Polsce.

Reklama

Podczas obrad poruszana była też kwestia przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Biskupi zachęcają wszystkich do modlitwy w intencji Polski i jej godnego miejsca w rodzinie krajów europejskich.

Rada Biskupów Diecezjalnych została ustanowiona w nowym statucie Konferencji Episkopatu Polski, zatwierdzonym w październiku 2009 r. Do jej kompetencji należy "ocena, badanie i podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących zarządu diecezji, ogólnych kierunków zadań pasterskich oraz w kwestiach administracyjno-finansowych".

W skład Rady wchodzą wszyscy urzędujący biskupi diecezjalni w liczbie czterdziestu czterech. Zgodnie ze statutem, zwołuje ją przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przynajmniej raz do roku oraz "kiedy wymagają tego szczególne okoliczności".