Zgodnie z Kodeksem wyborczym, PKW ma trzy dni na rozpatrzenie zawiadomienia.

Reklama

Sobolewski jest pełnomocnikiem wyborczym komitetu PiS. Pełnomocnikiem finansowym jest skarbnik PiS Stanisław Kostrzewski.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, złożenie zawiadomienia w PKW o utworzenie komitetu wyborczego musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów, czyli do 20 sierpnia. W związku z tym, że termin ten wypada w sobotę, zgodnie z Kodeksem wyborczym zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej 22 sierpnia.

Zawiadomienia o utworzeniu zgłaszać mogą komitety partii politycznych, koalicji partii politycznych oraz komitety tych organizacji, stowarzyszeń lub wyborców, które zamierzają wystawić swoje listy.

Zawiadomienie o powstaniu komitetu, składane w PKW, musi zawierać m.in. nazwę komitetu wyborczego partii politycznej lub jego skrót; informację, że komitet wyborczy zamierza zgłaszać listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów lub tylko listy kandydatów Sejmu bądź Senatu; adres siedziby komitetu wyborczego partii politycznej; wskazanie numeru ewidencyjnego, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych oraz informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

Komitet do zawiadomienia musi załączyć m.in. uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych; wyciąg ze statutu partii politycznej pozwalający stwierdzić, który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz; oświadczenie pełnomocnika wyborczego i finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu swoich funkcji.

Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego spełnia wszystkie określone w Kodeksie wyborczym warunki, PKW w terminie trzech dni od doręczenia zawiadomienia postanawia o jego przyjęciu, które doręcza niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu. Od tego momentu komitet wyborczy może pozyskiwać i wydawać środki finansowe przeznaczone na kampanię.

W przypadku, gdy zawiadomienie zawiera wady, PKW w terminie trzech dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia. Jeśli wady nie zostaną w ciągu pięciu dni usunięte, Komisja odmawia przyjęcia zawiadomienia. Wówczas pełnomocnik wyborczy może odwołać się do Sądu Najwyższego.

Reklama