Zgłoszenia zostaną teraz poddane formalnej weryfikacji. Kandydaci do poniedziałku mają jeszcze czas na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentach. Wówczas Rada Nadzorcza ogłosi też listę nazwisk kandydatów.

Reklama

Z kolei w następny czwartek zostanie podana do wiadomości lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej. W połowie maja Rada Nadzorcza spółki poinformowała, że przestąpi do niej maksymalnie 15 kandydatów.

Same przesłuchania zaplanowano na 14-16 czerwca, rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić 20 czerwca.

Po zakończeniu konkursu nowy zarząd Polskiego Radia - w myśl znowelizowanej Ustawy o rtv - powoła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek Rady Nadzorczej spółki. Zarząd ma liczyć trzy osoby.

Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 18 listopada 2010 r. Zgodnie z nim kandydat na członka zarządu PR powinien: posiadać obywatelstwo polskie; korzystać z pełni praw publicznych; posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; posiadać wykształcenie wyższe; posiadać co najmniej pięcioletni staż w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych; nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Od listopada 2009 r. zarząd Polskiego Radia tworzą prezes Jarosław Hasiński oraz Paweł Majcher, Wojciech Poczachowski, Dariusz Sienkiewicz oraz Władysław Bogdanowski.