Jak podkreśla CBOS, w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3 punkty proc. zmalał odsetek respondentów przekonanych, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, a jednocześnie o 4 punkty proc. wzrosła liczba osób wyrażających przeciwną opinię.

Reklama

Według badań CBOS gorsze niż miesiąc temu są również oceny sytuacji politycznej w Polsce. Ponad połowa ankietowanych (54 proc., wzrost o 7 punktów proc.) deklaruje niezadowolenie, a jedynie co trzynasty badany (8 proc., spadek o 2 punkty proc.) ocenia ją dobrze. Natomiast jedna trzecia respondentów (33 proc., spadek o 4 punkty proc.) sytuację na polskiej scenie politycznej określa jako przeciętną, a 5 proc. nie miało na ten temat zdania.

Z badań CBOS wynika, że sytuacja gospodarcza w kraju postrzegana jest podobnie jak w marcu. Jako dobrą ocenia ją niespełna jedna piąta badanych (18 proc.), a ponaddwukrotnie większa grupa (40 proc., spadek o 3 punkty proc.) uznaje za złą. Przekonanie, że kondycja polskiej gospodarki jest średnia (ani dobra, ani zła), wyraża nieco ponad jedna trzecia respondentów (36 proc.), a 6 proc. ankietowanych nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie.

Porównywalne z marcowymi, a zarazem stabilne w dłuższej perspektywy czasowej, są - jak podkreśla CBOS - oceny jakości życia respondentów. Niemal dwie piąte ankietowanych (39 proc.) stanowią ci, którym - według ich własnej deklaracji - żyje się dobrze. Blisko połowa badanych (46 proc.) określa poziom życia swojej rodziny jako przeciętny (ani dobry, ani zły), a co siódmy (15 proc.) jako niesatysfakcjonujący.

Według CBOS w stosunku do ubiegłego miesiąca nie zmienił się również poziom zadowolenia respondentów z ich sytuacji materialnej. Warunki materialne swojego gospodarstwa domowego ocenia jako dobre 40 proc. ankietowanych, prawie połowa (45 proc.) uważa, że są one średnie, a mniej więcej co siódmy (15 proc.) jest z nich niezadowolony.

Prawie takie same jak w marcu są oceny sytuacji w zakładach pracy. Niemal połowa zatrudnionych (49 proc.) ocenia ją pozytywnie, jedna piąta (20 proc.) negatywnie. Pozostali pracujący kondycję firm, w których są zatrudnieni, określają jako przeciętną (29 proc.) lub nie potrafi jej ocenić (2 proc.).

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 12-18 kwietnia tego roku na liczącej 1018 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.