W czwartek ślubowanie złożyło 30 ławników SN spośród 32 wybranych przez Senat. Dwóch, którzy nie mogli być obecni na czwartkowej uroczystości w SN, ślubowania złoży indywidualnie w późniejszym terminie.

- Do szczególny dzień dla naszego sądu, bo nigdy nie było w SN czynnika społecznego i jest to pierwszy eksperyment tego typu, który nie ukrywam, że ma wielu przeciwników, tak samo dużo jak zwolenników - powiedziała Gersdorf.

Reklama

Jak podkreśliła I prezes SN zwracając się do ławników, ponieważ będą oni równoprawnymi sędziami SN, to "jak wszyscy sędziowie, muszą być odważni odwagą cywilną, orzekać zgodnie z konstytucją oraz ustawami i być niezawiśli". "To jest najważniejsze" - podkreśliła.

Ławników do SN wybrał Senat w głosowaniach jawnych. Kandydatów mogły zgłaszać stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, a także co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Udział ławników w orzekaniu przez Sąd Najwyższy oraz ich wybór przez Senat wynikał z ustawy o SN obowiązującej od 3 kwietnia ub.r. Ławnicy uczestniczą w rozpoznawaniu przez SN skarg nadzwyczajnych oraz w rozprawach dyscyplinarnych m.in. sędziów. W uroczystości ślubowania uczestniczyli w związku z tym prezesi Izb Dyscyplinarnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Tomasz Przesławski i Joanna Lemańska.

Na podstawie ustawy I prezes SN zarządzeniem ustaliła, że ma być 36 ławników pierwszej kadencji. Pierwszy nabór ławników SN odbył się w maju 2018 r., a pierwszy wybór dokonany został przez Senat w końcu czerwca ub.r. Wówczas wybrano 13 ławników (później dwóch złożyło rezygnację). Konieczny okazał się nabór uzupełniający, który zainicjowano w końcu stycznia br. W połowie kwietnia br. Senat wybrał 21 ławników w ramach tego wyboru uzupełniającego.

Reklama

Kadencja ławników – zgodnie z ustawą – rozpoczęła się dziś - w dniu złożenia ślubowania, a zakończy 31 grudnia 2021 r. Przepisy przewidywały możliwość orzekania w SN w okresie przejściowym - do złożenia ślubowania - przez ławników z Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.