25 czerwca weszły w życie rządowe programy dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz samorządowych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Niezbędny wniosek - ale gminy, a nie pracownika

Gminy mogą składać zapotrzebowanie na środki do właściwego wojewody. Otrzymanie dodatku nie wymaga wniosku pracowników - nastąpi z mocy prawa dla osób spełniających takie warunki:

1) prawo do dodatku motywacyjnego mają osoby zatrudnione na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracownicy zatrudnieni w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Reklama

2) prawo do dodatków mają też osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzące rodzinny dom dziecka oraz asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinnych domach dziecka, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego i pracownicy ośrodków adopcyjnych.

3) Dodatek motywacyjny przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy, za który przysługuje wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy).

4) WAŻNE! Dodatek nie będzie stanowił podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych. W przypadku zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dodatek motywacyjny przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Reklama

Poniżej do pobrania pełne teksty uchwał.

Dodatek motywacyjny 1000 zł brutto dla pracowników samorządowych instytucjach opiekinad dziećmi do lat 3 [Uchwała nr 1].

Uchwała nr 1w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027" https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dofinansowanie-wynagrodzen-w-postaci-dodatku-motywacyjnego-oraz-kosztow-skladek-od-tych-wynagrodzen-pracownikow-zatrudnionych-w-samorzadowych-instytucjach-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-na-lata-20242027;

Szczegóły:

Rząd podwyższa wynagrodzenia pracowników, którzy zatrudnieni są w samorządowych instytucjach opiekinad dziećmi do lat 3. Specjalny program umożliwi im przyznanie dodatków motywacyjnych w wysokości 1000 zł brutto. Na zmianach skorzysta ok. 32 tys. osób. Dodatki będą wypłacone od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Na ten cel rząd przeznaczy ok. 2 mld zł.

Założenia programu:

Od 1 lipca 2024 roku samorządy wypłacają dodatki motywacyjne osobom, które pracują w instytucjach opiekinad dziećmi do lat 3.Dodatki wyniosą 1000 zł i będą wypłacane co miesiąc do końca 2027 roku.Rozwiązanie będzie dotyczyło podniesienia wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń.Na zmianie skorzystają:pracownicy żłobków;pracownicy klubów dziecięcych;dzienni opiekunowie.Na realizację programu w latach 2024-2027 rząd przeznaczy ok. 2 mld zł.

Dodatek motywacyjny 1000 zł brutto dla pracowników, którzy zatrudnieni są w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej [Uchwała nr 2]

Uchwała nr 2 w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-rzadowego-programu-dofinansowanie-wynagrodzen-pracownikow-jednostek-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej-na-lata-2024-2027;

Od 1 lipca 2024 roku rząd zamierza podnieść wynagrodzenia pracowników, którzy zatrudnieni są w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Będą oni mogli liczyć na dodatki motywacyjne w wysokości 1000 zł brutto. Na zmianie zyska prawie 23 tys. osób. Rząd przeznaczy na program ponad 1,1 mld zł.

Najważniejsze rozwiązania

Dzięki rządowemu wsparciu, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wypłacić dodatki motywacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej oraz adopcji.Dodatki wyniosą 1000 zł. Będą wypłacane co miesiąc od 1 lipca 2024 roku do końca 2027 roku.Rozwiązanie będzie dotyczyło podniesienia wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń.Na zmianie skorzystają:asystenci rodziny;koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej;pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych;osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych;osoby zatrudnione do pomocy w rodzinnych domach dziecka;pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;pracownicy placówek wsparcia dziennego;pracownicy ośrodków adopcyjnych.Na realizację programu w latach 2024-2027 rząd przeznaczy ponad 1,1 mld zł.

Rodziny zastępcze zawodowe i prowadzące rodzinne domy dziecka - dodatek motywacyjny 1000 zł brutto dla pracowników [Uchwała nr 3]

Uchwała nr 3 w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dofinansowanie-wynagrodzen-rodzin-zastepczych-zawodowych-i-prowadzacych-rodzinne-domy-dziecka-na-lata-2024-2027;

Rząd przekaże środki samorządom na podniesienie wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Osoby te otrzymają dodatki motywacyjne w wysokości 1000 zł brutto. Na zmianach skorzysta ponad 2,1 tys. rodzin zastępczych zawodowych oraz ponad 930 rodzinnych domów dziecka. Dodatki będą wypłacone od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Na realizację programu rząd przeznaczy ok. 157 mln zł.

Najważniejsze rozwiązania

Od 1 lipca 2024 roku samorządy będą mogły wypłacić dodatki motywacyjne osobom, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzą rodzinne domy dziecka.Dodatki wyniosą 1000 zł i będą wypłacane co miesiąc do końca 2027 roku.Rozwiązanie będzie dotyczyło podniesienia wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń.Na zmianie skorzystają rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka.Na realizację programu w latach 2024-2027 rząd przeznaczy ok. 157 mlnzł.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 [Uchwała nr 4]

Uchwała nr 4w sprawie ustanowienia rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dofinansowanie-wynagrodzen-pracownikow-jednostek-organizacyjnych-pomocy-spolecznej-w-postaci-dodatku-motywacyjnego-na-lata-2024-2027;

Rząd dofinansuje wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej, których zatrudniają samorządy. Będzie to dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Na rozwiązaniu skorzysta prawie 133 tys. pracowników. Dodatki będą przysługiwać za okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Na realizację programu rząd przeznaczy ok. 6,7 mld zł.

Szczegóły:

Program rządu umożliwi samorządom wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.Dodatki wyniosą 1000 zł brutto i będą przysługiwać za okres od 1 lipca 2024 roku do końca 2027 roku.Rozwiązanie będzie dotyczyło dofinansowania wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń.Na zmianie skorzystają pracownicy, którzy realizują zadania dotyczące pomocy społecznej w:ośrodkach pomocy społecznej;powiatowych centrach pomocy rodzinie;centrach usług społecznych;domach pomocy społecznej;ośrodkach wsparcia, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi;ośrodkach interwencji kryzysowej;placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego.Na realizację programu w latach 2024-2027 rząd przeznaczy ok. 6,7 mld zł.