Skąd w SZLACHETNEJ PACZCE biorą się potrzebujące rodziny? Jest kilka zasad decydujących o tym, kto znajdzie się na liście potrzebujących. Oto one:

• Rodziny nie mogą zgłosić się same;
• Historie i adresy rodzin pozyskuje Lider Rejonu, czyli osoba zarządzająca projektem w danej miejscowości;
• Lider nawiązuje współpracę z lokalnymi instytucjami (parafiami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi itd.), które znając najlepiej historie rodzin w trudnej sytuacji i kryteria pomocy SZLACHETNEJ PACZKI – potrafią je wskazać;
• Rodzina podpisuje zgodę na udział w projekcie (co nie oznacza jeszcze, że już jest włączona);
• Lider wprowadza adresy rodzin do systemu – wówczas może też sprawdzić historię rodziny w projekcie (czy np. rodzina była już w Paczce);
• Lider w swoim rejonie buduje zespół wolontariuszy
• SuperW, czyli wolontariusze Paczki zgłaszają się przez stronę www.superw.pl, przechodzą proces rekrutacji i są szkoleni
• Wolontariusze umawiają się na spotkanie z rodzinami przydzielonymi przez Lidera (z listy rodzin, których adresy Lider pozyskał wcześniej);
• Wolontariusze spotykają się z rodzinami parami, by mieć szerszą perspektywę i podjąć jak najlepszą decyzję o włączeniu rodziny;
• Odbywają się dwa spotkania z rodziną: na pierwszym wolontariusze rozmawiają o przyczynach trudnej sytuacji. Drugie spotkanie to rozmowa o konkretnych potrzebach;

Proces włączania rodzin:

Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. W Polsce nie brakuje osób, które nauczyły się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej „biedzie”. Takim ludziom nie pomagamy. Naszym celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę. Dlatego do Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie materialne będą impulsem do zmiany.

Zwracamy szczególną uwagę na:

- historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji,
- dochód przypadający na jednego członka rodziny,
- postawę – czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuacją,
- przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację rodziny. 

Rodziny włączone do Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

1. Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie
Ciężko chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie często wiąże się z wysokimi kosztami leczenia i rehabilitacji oraz z koniecznością nieustannej opieki rodziców, która ogranicza możliwość podjęcia przez nich pracy.

2. Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie
Rodzina ciężko chorej lub niepełnosprawnej osoby często boryka się z wysokimi kosztami leczenia, koniecznością opieki, czasem koniecznością rezygnacji z pracy.

3. Rodzina wielodzietna
To rodzina, w której jest 3 lub więcej dzieci. Pomagamy wtedy, gdy rodzice mimo starań, nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych.

4. Starość i samotność
Docieramy do starszych samotnych osób walczących z chorobą lub niedołężnością. Ich zbyt niskie renty bądź emerytury często nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb.

5. Nieszczęście
Do Paczki włączamy rodziny, które zostały dotknięte przez nieszczęście – zdarzenie losowe (np. powódź, pożar, śmierć jednego z członków rodziny).

6. Samotny rodzic
To osoby, które mają na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci i które nie mogą nikogo prosić o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem może być nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa.

7. Inne
Jeśli przyczyny biedy nie należą do żadnego z wcześniej wspomnianych kryteriów, a jesteśmy przekonani, że pomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem do zmiany – także włączamy ją do Paczki. To rodziny, których problemy mogą być spowodowane np. trudną sytuacją na rynku pracy czy niechęcią do zatrudniania osób w wieku średnim.

Po decyzji włączenia rodziny do Paczki, wolontariusz sporządza opis rodziny, który – zanim trafi na stronę www.szlachetnapaczka.pl – jest weryfikowany przez kilka poziomów specjalistów, którzy z pewnego dystansu, mogą wskazać błędy czy niewłaściwą postawę rodziny.

Po publikacji opisów rodzin na stronie, od 22 listopada można zostań Darczyńcą i przygotować pomoc dla konkretnej rodziny z bazy.

Darczyńcy dostarczają paczki w finał (13, 14 grudnia) do wskazanego przez siebie magazynu. Następnie wolontariusz dostarcza paczki do rodziny. 

Łączna liczba rodzin, do których dotarła SZLACHETNA PACZKA (przez wszystkie edycje): 71 628