W każdym domu znajduje się apteczka z lekarstwami. Warto sprawdzić, jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznice i suplementy diety zostały wycofane z obrotu. A także sprzedaż jakich medykamentów została zakazana.

Leki wycofane przez GIF ze sprzedaży

W skład domowej apteczki wchodzą wszelkiego rodzaju produkty lecznicze, lekarstwa czy suplementy diety. Bywa tak, że niektóre z nich leżą w niej przez wiele lat i straciły swoją datę ważności. Jeszcze inną, równie niebezpieczną, sytuacją jest wycofanie leków z obrotu lub zakazanie ich sprzedaży. Listę zakazanych produktów można sprawdzić na stronie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF).

Reklama

Adresatami decyzji o wstrzymaniu i wycofaniu leków są przede wszystkim podmioty sprzedające leki. Pacjent może się z nimi zapoznać, śledząc zakładkę na stronie GIF: "Rejestr decyzji" i "komunikaty".

GIF wydaje decyzje w zakresie:

 • wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce;
 • wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;
 • wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych towarów, którymi obrót jest niedozwolony;
 • wstrzymania w obrocie w hurtowni farmaceutycznej, aptece, punkcie aptecznym lub placówkach obrotu pozaaptecznego, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1-4, lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej wyrobów medycznych w przypadku podejrzenia, że dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;
 • udzielenia, zmiany, cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych oraz na obrót hurtowy produktami leczniczymi;
 • prowadzenia reklamy produktów leczniczych sprzecznej z obowiązującymi przepisami;
 • odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych.
Reklama

Co istotne o wycofaniu produktu organ nadzorczy informuje jedynie producenta oraz apteki, które kupiły wskazany lek czy suplement diety. Warto więc raz na jakiś czas przejrzeć aktualną listę i sprawdzić, czy w domowej apteczce nie znajdują się produkty lecznicze, które GIF wycofał lub zakazał ich produkcji oraz sprzedaży.

Kontrola jakości leków. Co bada GIF?

Kwestię kontroli leków, która wynika z treści ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, jest jednym z najważniejszych zapisów dla ochrony zdrowia i życia ludzi. Nadzór nad jakością produktów leczniczych jest kluczową sprawą dla GIF.

Zadanie to w ramach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej realizowane jest przez 16 Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych. A także na szczeblu krajowym przez służby GIF.

Realizowanie wspomnianej formy nadzoru obejmuje działania prewencyjne w obszarze jakości produktów leczniczych takie, jak:

 • kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych;
 • kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi;
 • kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych.

Bezpośrednia kontrola jakości leków odbywa się poprzez:

 • kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach;
 • skierowania produktów leczniczych, dopuszczonych po raz pierwszy na podstawie ustawy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do badań jakościowych w wyspecjalizowanych instytutach i laboratoriach badawczych;
 • skierowania produktów leczniczych do badań w ramach Państwowej Kontroli Planowej, wg. zatwierdzonego harmonogramu oraz zakresu kontroli – pobór do badań następuje z różnych jednostek na terenie wszystkich województw.

Jeśli w czasie kontroli i badań okaże się, że produkt leczniczy nie odpowiada normom, decyzja Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej uzależniona jest od skali problemu.

 • Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – może podjąć decyzję o wstrzymaniu na terenie swojego działania obrotu określonych serii produktu leczniczego.
 • Główny Inspektor Farmaceutyczny – może podjąć decyzję o wstrzymaniu na terenie całego kraju obrotu określonych serii produktu leczniczego.

Wycofane leki GIF 2024. Lista. Decyzje z maja, kwietnia i marca