Jak wynika z sondażu TNS OBOP, spośród 64 proc. respondentów, którzy negatywnie wypowiadają się o działalności rządu, 20 proc. ocenia jego pracę "zdecydowanie źle".

Reklama

Pozytywną opinię na temat funkcjonowania tej instytucji wyraża jedna czwarta ankietowanych (26 proc.), jednak tylko nieliczni (1 proc.) wypowiadają ją w sposób zdecydowany. 10 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

W porównaniu z poprzednim miesiącem, opinie Polaków o działalności rządu uległy niewielkiej zmianie (o 3 punkty proc. zmalał odsetek osób dobrze oceniających jego działalność - z 29 proc. do 26 proc., o 1 punkt proc. zwiększyła się grupa tych, którzy wystawiają rządowi negatywną opinię).

Autorzy sondażu wskazują ponadto, że pozytywnie o pracach rządu badani wypowiadają się tym częściej, im bardziej interesują się polityką (od 15 proc. wśród osób, które w ogóle nie interesują się polityką do 41 proc. wśród ankietowanych bardzo zainteresowanych tą tematyką).

Częściej niż ogół respondentów, dobre oceny gabinetowi premiera wystawiają także sympatycy PO (66 proc.) oraz ankietowani o centrowych poglądach politycznych (centrolewicowych - 53 proc. i centroprawicowych - 48 proc.). Dezaprobatę dla pracy rządu częściej niż inni wyrażają zwolennicy PiS (87 proc.) oraz osoby o poglądach lewicowych (70 proc.).

Pozytywnie o funkcjonowaniu rządu respondenci wypowiadają się tym częściej, im lepiej są wykształceni (od 15 proc. wśród osób z wykształceniem podstawowym do 38 proc. wśród absolwentów wyższych uczelni). Pozytywne zdanie o działalności gabinetu premiera - częściej niż inni - mają także badani z miast pow. 500 tys. mieszkańców (43 proc.) oraz respondenci w wieku 30-39 lat i 40-49 lat (po 31 proc.).Z dezaprobatą o pracach rządu - częściej niż inni - wypowiadają się najstarsi i najmłodsi ankietowani (odpowiednio 69 proc. i 68 proc.), a także mieszkańcy wsi (69 proc.).

Nieco lepsze niż jego rząd oceny w tym miesiącu zebrał sam premier. Pozytywnie o jego pracy wypowiada się 37 proc. ankietowanych (o tym, że wykonuje ją "zdecydowanie dobrze", przekonanych jest 3 proc. ankietowanych). Zdaniem 55 proc. badanych, Donald Tusk źle wypełnia obowiązki premiera (odpowiedź "zdecydowanie nie" zakreśliło 18 proc. badanych). 8 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Reklama

W porównaniu z wynikami badań z poprzedniego miesiąca notowania premiera pogorszyły się - o 3 punkty proc. (z 52 proc. do 55 proc.) wzrósł odsetek not negatywnych, jednocześnie o 2 punkty proc. (z 39 proc. do 37 proc.) zmalał udział ocen pozytywnych.

O tym, że Donald Tusk dobrze wypełnia obowiązki szefa rządu, badani wypowiadają się tym częściej, im bardziej interesują się polityką (od 26 proc. wśród osób w ogóle nie interesujących się polityką do 51 proc. wśród respondentów bardzo zainteresowanych tą tematyką).

Pozytywne opinie o działalności premiera, częściej niż ogół ankietowanych, mają także zwolennicy PO (82 proc.) oraz osoby o centrowych poglądach politycznych (centrolewicowych - 65 proc. i centroprawicowych - 54 proc.). Negatywnie pracę premiera oceniają - zdecydowanie częściej niż pozostali - sympatycy PiS (80 proc.).

Z aprobatą o działalności premiera badani wypowiadają się tym częściej, im lepiej są wykształceni (od 21 proc. wśród osób z wykształceniem podstawowym do 46 proc. wśród absolwentów wyższych uczelni) oraz im w większej miejscowości mieszkają (od 33 proc. wśród mieszkańców wsi do 50 proc. wśród osób z miast pow. 500 tys. mieszkańców).

Częściej niż inni pozytywne zdanie na ten temat mają także respondenci w wieku 30-39 lat (44 proc.). Z aprobatą o pracy Donalda Tuska jako szefa rządu częściej mówią mężczyźni niż kobiety (42 proc. wobec 33 proc.). Negatywne opinie o wypełnianiu przez Donalda Tuska obowiązków premiera, częściej niż pozostali, wyrażają badani w wieku 60 i więcej lat (60 proc.).

Zdecydowanie lepsze niż premier i rząd notowania ma prezydent. Połowa badanych (51 proc.) uważa, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia obowiązki prezydenta (o tym, że robi to "zdecydowanie" dobrze przekonanych jest 6 proc. badanych). Negatywnie pracę głowy państwa ocenia 33 proc. ankietowanych (10 proc. uważa, że wykonuje ją "zdecydowanie" niedobrze). 16 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Notowania prezydenta w ciągu miesiąca nieznacznie się poprawiły - o 3 punkty proc. (z 36 proc. do 33 proc.) zmalał odsetek ocen negatywnych, a jednocześnie o 2 punkty proc. (z 49 proc,. do 51 proc.) wzrósł udział not pozytywnych.Pozytywnie pracę prezydenta badani oceniają tym częściej, im bardziej interesują się polityką (od 42 proc. wśród osób w ogóle nie interesujących się polityką do 71 proc. wśród respondentów bardzo interesujących się tą tematyką).

Z aprobatą o jego działalności - częściej niż inni - mówią ponadto zwolennicy PO (83 proc.) i SLD (70 proc.), a także osoby o centrowych (centroprawicowych - 67 proc. i centrolewicowych - 72 proc.) oraz lewicowych poglądach politycznych - 67 proc. O tym, że Bronisław Komorowski źle wypełnia obowiązki głowy państwa, częściej niż pozostali przekonani są sympatycy PiS (56 proc.) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (43 proc.).

Z aprobatą o działalności prezydenta - częściej niż pozostali - wypowiadają się badani w wieku 30-39 lat (57 proc.) oraz 50-59 lat (56 proc.) oraz ankietowani z wykształceniem wyższym (58 proc.). Negatywne opinie o pracy Bronisława Komorowskiego jako głowy państwa mają - częściej niż pozostali respondenci - osoby w wieku 20-29 lat (41 proc.).

Sondaż TNS OBOP zrealizowano w dniach 6-10 maja 2011 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.