Obowiązująca ustawa refundacyjna przewiduje, że jeśli lekarz błędnie wypisze receptę, jest zobowiązany do zwrotu kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami liczonymi od dnia dokonania refundacji. Ma być tak w przypadku wypisania recepty np. nieuzasadnionej względami medycznymi lub niezgodnej z listą leków refundowanych, a także niezgodnie z uprawnieniami pacjenta. Lekarz będzie też ponosił odpowiedzialność finansową w przypadku, gdy na recepcie wpisze niewłaściwy poziom refundacji leku.

Reklama

Z kolei rozporządzenie ws. recept przewiduje m.in., że lekarz, aby właściwie określić stopień refundacji, powinien przed wypisaniem recepty potwierdzić m.in., czy pacjent jest ubezpieczony.

Nasz projekt sprowadza się do eliminacji odpowiedzialności finansowej lekarzy w sytuacjach standardowych, natomiast odpowiedzialność jest zachowana w sytuacjach szczególnych, kiedy do lekarza przychodzą osoby o szczególnych uprawnieniach, na przykład inwalidzi wojenni - powiedział PAP szef klubu SP Arkadiusz Mularczyk. W tym drugim wypadku - mówił - lekarz miałby obowiązek sprawdzenia, czy dana osoba jest uprawniona do zniżek.

W uzasadnieniu do projektu Solidarnej Polski napisano, że nie można nakładać na lekarzy obowiązków, których możliwość spełnienia jest iluzoryczna i które w efekcie prowadzą do ograniczenia zakresu świadczeń zdrowotnych. Jak podkreślono, lekarz nie posiada bowiem wystarczających instrumentów do kategorycznej weryfikacji uprawnień pacjenta.

Należy przy tym podkreślić, że istotą wykonywania zawodu lekarza jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich, nie zaś sprawowanie funkcji śledczych czy administracyjnych związanych z weryfikacją uprawnień pacjentów - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Reklama

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej złożył w czwartek również Sojusz Lewicy Demokratycznej. Sojusz chce m.in. wykreślenia zapisów o karach dla lekarzy za błędne wypisanie recepty.