Te osoby – jak powiedział w rozmowie z PAP prokurator Maciej Meler - miały nie dopełnić ciążących na nich obowiązków w zakresie racjonalnego gospodarowania mieniem.

Miało się to odbywać poprzez brak należytego rozpoznania rynku i brak zasięgnięcia rzetelnej opinii w kwestii kosztów inwestycji – powiedział w rozmowie z PAP prok. Meler.

Reklama

Do zawiadomienia NIK została dołączona licząca kilkaset stron dokumentacja, która będzie podlegała dalszej karno-prawnej ocenie.

Prokurator Meler wyjaśnił, że materiały, zgodnie z właściwością rzeczową, zostaną przekazane do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. i "tam, po przydzieleniu referenta, będą rozpoznane".

NIK w raporcie opublikowanym we wtorek na stronie izby podaje, że w COSSW w Kaliszu niegospodarnie wydatkowano blisko 370 tys. zł na zaprojektowanie i wybudowanie w 2018 r. toru przeszkód dla kursantów. Kontrola doraźna NIK w COSSW trwała od 17 czerwca br. Kwota, którą wydano na realizację inwestycji jest - w opinii biegłego powołanego przez izbę - o ponad 300 tys. zł wyższa, niż maksymalny koszt takiej inwestycji, tj. ok. 65 tys. zł.

"Zdaniem NIK przyczyną niegospodarności była nierzetelna szacunkowa wycena wartości toru przeszkód oraz brak dostatecznego nadzoru nad procesem inwestycyjnym" - napisano w komunikacie.

Wynika też z niego, jakoby "ze względu na specjalistyczny charakter obiektu oraz brak pewności odnośnie rynkowej wartości planowanej inwestycji, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu powinien wykazać się szczególną ostrożnością przy jej wycenie i skierować zapytania do firm, których przedmiotem działalności jest realizacja podobnych inwestycji, w celu rzetelnego zweryfikowania przyjętej jej szacunkowej wartości".

Reklama

NIK uważa, że "nie było przeciwwskazań prawnych i formalnych, aby przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, by brał w nim udział szeroki krąg podmiotów, którzy jednocześnie spełnią postulat realizacji zamówienia przez osoby pozbawione wolności".

Ponadto COSSW - według NIK - korzystając ze zwolnienia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w trakcie realizacji wykonania inwestycji nie weryfikował, czy spełniono przesłanki umożliwiające wyłączenie ww. ustawy.

Zamówienie zlecono przywięziennemu zakładowi pracy Państwowemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Metalowego "POMET" we Wronkach, które podzlecało je prawie w całości podwykonawcom nieposiadającym takiego statusu. "Zdaniem NIK ten sposób udzielania zamówienia świadczy o nierzetelnej realizacji zadań" przez COSSW.

NIK podaje również, że tor przeszkód przez blisko 10 miesięcy od momentu oddania do użytku nie był w ogóle wykorzystywany.

Izba skierowała do prokuratury w Kaliszu zawiadomienie w tej sprawie.

W sumie NIK wystosowała 16 takich zawiadomień dotyczących resortu sprawiedliwości.