1. Jak głosować w wyborach parlamentarnych?

W wyborach parlamentarnych 25 października 2015 roku głosujący otrzyma dwie karty do głosowania: białą w formie książeczki z nazwiskami kandydatów do Sejmu i żółtą z nazwiskami kandydatów do Senatu. Z białej książeczki wybieramy tylko jednego kandydata i stawiamy znak X w kratce przy jego nazwisku. Na żółtej karcie również stawiamy znak X przy nazwisku jednego kandydata.

Reklama

Co ważne: dopisanie czegoś poza polami, w których stawia się znaki X, nie wpływa na ważność głosu.

2. Kiedy będą wybory?

Głosowanie w wyborach parlamentarnych odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00 w dniu 25 października 2015 r.

3. Kim są kandydaci do Sejmu i Senatu?

Nazwiska wszystkich kandydatów do Sejmu i Senatu startujących w wyborach można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

4. Okręgi wyborcze

Reklama

Okręgów wyborczych do Sejmu jest 41. Wszystkie okręgi są wielomandatowe - wybiera się w nich od 7 do 20 posłów. Mandaty poselskie są rozdzielane między poszczególne listy okręgowe kandydatów. Okręgów wyborczych do Senatu jest 100 i wszystkie są jednomandatowe. Wybiera się więc łącznie 100 senatorów.
Na stronach PKW można sprawdzić w którym okręgu i jakiej komisji obwodowej głosujemy.

5. Jak wygląda karta do głosowania?

Głos na kandydata do Sejmu oddajemy na karcie białej, która będzie miała formę książeczki.

Trwa ładowanie wpisu

Głos na kandydata do Senatu oddajemy na karcie żółtej.

Trwa ładowanie wpisu

6. Kto może kandydować?

Według Kodeksu Wyborczego w wyborach do Sejmu może startować obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. W wyborach do Senatu obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat.

7. Ile zarobisz w komisji wyborczej podczas wyborów?

Osobie pracujące w komisji wyborczej, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania. Wysokość diety określa przed wyborami Państwowa Komisja Wyborcza. Oprócz tego członek komisji wyborczej może liczyć na zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji publicznej.

Podczas wyborów do Sejmu i Senatu 25 października 2015 diety za pracę w komisji wyborczej wynoszą:
- dla członków obwodowych komisji wyborczych - 160 zł
- dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 180 zł
- dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 200 zł
- dla członków rejonowych komisji wyborczych - 250 zł
- dla członków okręgowych komisji wyborczych - 500 zł
8. Jak zagłosować za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu RP?

Obywatele polscy, którzy chcą oddać swój głos w wyborach do Sejmu i Senatu RP w jednym z obwodów wyborczych za granicą, mogli od 28 września 2015 roku do 22 października 2015 r. rejestrować się poprzez internetowy portal ewybory.msz.gov.pl. Zagłosować w wyborach parlamentarnych można osobiście w konsulacie lub korespondencyjnie. Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

9. Jak głosować poza domem?

Wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania, może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim, na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania lub może dopisać się do spisu wyborców.

Na dopisanie się do listy wyborców jest już za późno. Trzeba to było zrobić najpóźniej do dnia 20 października 2015 r.

Wyborca zamierzający głosować w obwodzie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 23 października 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. CZYTAJ WIĘCEJ W SERWISIE INFORMACYJNYM PKW

Co ważne: Jeśli pobierzemy zaświadczenie, a mimo to zdecydujemy się głosować w naszym "domowym" obwodzie, musimy mieć ze sobą owo zaświadczenie. Pobranie go jest bowiem równoznaczne z wykreśleniem z listy wyborców i w macierzystej komisji naszego nazwiska nie będzie. Jeśli więc pobierzemy już zaświadczenie, zabierzmy je ze sobą na głosowanie - gdziekolwiek byśmy głosowali!

10. Jak zagłosować korespondencyjnie w wyborach parlamentarnych?

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, do dnia 12 października 2015 r. Jest więc już za późno.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wyborca, który zgłosił taką chęć, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie (aż do ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów) będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu). CZYTAJ WIĘCEJ >>>

11. Gdzie głosować w Warszawie? Adresy lokali wyborczych

Urząd Miasta w Warszawie uruchomił wyszukiwarkę siedzib obwodowych komisji wyborczych. Po wpisaniu na stronie Warszawa głosuje swojego PESELU system wyświetli nam odpowiedni adres.

12. Kto byłby lepszym premierem?

W dniu debaty Ewy Kopacz z Beatą Szydło "Wiadomości" TVP opublikowały sondaż, w którym Polacy odpowiadali na tak postawione pytanie. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>

13. Jakie poparcie mają poszczególne partie? PiS, Kukiz'15, PO, PSL, Nowoczesna, Partia Razem, KORWiN i Zjednoczona Lewica

Do chwili ogłoszenia ciszy wyborczej, która zaczyna się 24 godziny przed dniem głosowania, tj. 24 października 2015 r. od godz. 0.00 i trwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 w dniu 25 października 2015 r., media publikują sondaże przedwyborcze. Oto przegląd wyników badań. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

14. Na kogo głosować?

Nie wiesz, na kogo głosować? Nie masz siły i czasu, by wertować programy partii wyborczych? Barometr Wyborczy to aplikacja internetowa, która w przededniu wyborów parlamentarnych umożliwia wyborcom porównanie własnych poglądów ze stanowiskami komitetów wyborczych. Dzięki aplikacji na różne sposoby można sprawdzić, do jakiego stopnia poglądy na kwestie społeczne, polityczne i ekonomiczne są zbieżne. Aplikacja nie służy odpowiedzi na pytanie: Na kogo głosować? Jej celem jest pokazanie, gdzie na politycznej mapie plasują się nasze poglądy oraz gdzie znajdują się poszczególne komitety.

15. Komu kandydaci chcą zapewnić niższe podatki? Co obiecują nam partie?

Dziennik.pl przygotował kompleksowe zestawienie postulatów partii. Porównaj hasła PiS, PO, PSL, Zjednoczonej Lewicy, Partii Razem, KORWIN-a, partii Pawła Kukiza i Nowoczesnej Ryszarda Petru, zanim zadecydujesz, na kogo oddasz swój głos. CZYTAJ WIĘCEJ>>>