Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został przygotowany przez resort pracy i polityki społecznej. Oto jego najważniejsze założenia:

Reklama

1. Bezpłatna obdukcja lekarska u lekarza pierwszego kontaktu

Aby ofiary przemocy mogły łatwiej ustalić przyczyny oraz rodzaj uszkodzeń ciała, możliwe będzie uzyskanie bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego, otrzymanego np. od lekarza pierwszego kontaktu, czy lekarza pełniącego ostry dyżur w szpitalu. Obecnie obdukcję bezpłatną wykonuje się jedynie na wniosek prokuratora.

2. Więcej pieniędzy dla gmin na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Gminy oraz samorządy wojewódzkie będą miały obowiązek opracowania i realizacji programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To umożliwi im ubieganie się o dodatkowe środki finansowe z programów przygotowanych przez ministra pracy.

3. Możliwość zabrania dziecka z domu zagrożonego przemocą

Właściwie przeszkoleni pracownicy socjalni będą mogli natychmiast zabrać dziecko z domu, w którym w wyniku przemocy zagrożone jest jego życie lub zdrowie. Rozwiązanie takie będzie stosowane zwłaszcza w sytuacjach, gdy opiekun dziecka znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

4. Zakaz stosowania cierpień fizycznych lub psychicznych wobec dzieci

To propozycja wprowadzenia do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakazu stosowania form karcenia, które naruszą godność dziecka. Chodzi o zakaz stosowania cierpień fizycznych lub psychicznych.

5. Nakaz opuszczenia lokalu dla sprawcy przemocy

Nowym rozwiązaniem będzie możliwość wydania sprawcy nakazu opuszczenia lokalu oraz powstrzymywania się od kontaktów z osobami pokrzywdzonymi, już na etapie postępowania prokuratorskiego. Obecnie nakaz taki mógł być wydawany jedynie przez sąd. Ponadto zaproponowano, aby sprawca przemocy w rodzinie musiał obowiązkowo uczestniczyć w programach korekcyjno – edukacyjnych, nawet bez konieczności wyrażania swojej zgody.

6. Lepsza współpraca służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Nadzór i kontrola nad zadaniami samorządowymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie powierzony zostanie wojewodzie. Wojewoda będzie miał również obowiązek powołania Wojewódzkiego Koordynatora realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przedstawiciele służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie będą musieli ze sobą współpracować, tworząc zespoły interdyscyplinarne.