Akademia Sztuki Wojennej ma pozostać uczelnią wojskową – publiczną uczelnią akademicką, kształcącą wojskowych i cywilów w obszarze nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz w zgodności ze sztuką wojenną.

Reklama

Podstawowym zadaniem Akademii ma być kształcenie i szkolenie żołnierzy w celu zaspokojenia potrzeb sił zbrojnych – przygotowanie i doskonalenie zawodowe kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych armii dla wszystkich poziomów dowodzenia – taktycznego, operacyjnego i strategicznego.

Do zadań Akademii będzie należało też kształcenie osób cywilnych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w szczególności na potrzeby administracji centralnej i samorządu terytorialnego.

Akademia ma pozostać także ośrodkiem eksperckim prowadzącym badania na temat sytuacji geopolitycznej i militarnej w wybranych częściach świata. Nowe wyzwania stojące przed Akademią i wynikające z nich zadania wymagają prowadzenia polityki personalnej, ukierunkowanej na wysoko wykwalifikowane kadry wojskowe oraz cywilne, stale podnoszące swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, zarówno w środowisku krajowym, jak i zagranicznym – napisano w uzasadnieniu projektu.

Zapisane w projekcie ustawy zmiany mają przygotować Akademię do wypełniania zadań wynikających z potrzeb, wymagań i oczekiwań sił zbrojnych. Jednocześnie zapewnią Ministrowi Obrony Narodowej w niezbędnym zakresie wpływ na działalność tej szczególnej dla Sił Zbrojnych uczelni, dedykowanej kształceniu i kształtowaniu postaw kadry oficerskiej. Elitarność tej uczelni wojskowej musi wiązać się ze szczególnymi warunkami jej funkcjonowania i szczególną podległością – głosi uzasadnienie.

Reklama

Obowiązek uzgadniania z szefem MON tworzenia i prowadzenia kierunków studiów ma zapewnić zmiany programowe odpowiadające potrzebom armii i rynku pracy w specyficznym obszarze obronności państwa.

Nową Akademię tworzy się z Akademii Obrony Narodowej, z dniem utworzenia nowej uczelni znosi się AON. Zgodnie z projektem nadzór nad Akademią sprawuje minister obrony. Ustawa o nowej Akademii, tworzonej miejsce AON, ma wejść w życie 1 lipca.

Stosunki pracy z pracownikami Akademii wygasają po dwóch miesiącach od wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy, albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków. W zakresie propozycji nowych warunków pracy i płacy nie ma zastosowania Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kadencja wybranych organów ma zostać skrócona do trzech lat, w celu dostosowania do kadencji organów innych uczelni wojskowych.

Jak napisali w uzasadnieniu autorzy, Akademia Sztuki Wojennej będzie nawiązywała do najlepszych wzorców polskiej i światowej sztuki wojennej. Zapewni realizację dotychczasowych zadań Akademii Obrony Narodowej, podejmując wszakże nowe obowiązki w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata.

Wejście w życie ustawy ma nie spowodować dodatkowych obciążeń finansowych dla budżetu.

W czwartek - jak poinformowało MON - minister obrony Antoni Macierewicz wyznaczył podpułkownika Ryszarda Parafianowicza na stanowisko rektora–komendanta AON i mianował go na stopień pułkownika. Parafianowicz, autor publikacji „Podziemie niepodległościowe na Suwalszczyźnie 1944–1952”, zastąpił na stanowisku rektora-komendanta płk. prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego, który kierował AON przez 22 miesiące. Parafianowicz jest związany z AON od 20 lat, w ub.r. ukończył studia doktoranckie. Od 2006 r. dowodził 3. Batalionem Ratownictwa Inżynieryjnego, a od 2008 r. był szefem wojsk inżynieryjnych Śląskiego Okręgu Wojskowego. Odpowiedzialny za szkolnictwo wyższe wiceminister obrony Wojciech Fałkowski przedstawił nowego rektora kierowniczej kadrze uczelni.

Na początku marca cytowany przez "Polskę Zbrojną" Fałkowski mówił, że zmiany mają m.in. doprowadzić do zmian w proporcjach liczby studentów wojskowych i cywilnych. Na studiach pierwszego stopnia AON ma obecnie ponad 7 tys. słuchaczy cywilnych i ani jednego wojskowego. Zmniejszenie liczby studentów cywilnych, a co za tym idzie mniejsza subwencja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma zostać zrekompensowana zwiększeniem środków z MON.

Wejście w życie ustawy ma nie spowodować dodatkowych obciążeń finansowych dla budżetu.

Akademia Obrony Narodowej w warszawskim Rembertowie powstała 1 października 1990 r. z przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. AON przygotowuje wojskowych do funkcji w dowództwach, sztabach, uczelniach, instytucjach wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Oferuje studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe oraz kursy doskonalące, związane np. z objęciem kolejnych stanowisk w wojsku. Przygotowuje także studentów cywilnych do zajmowania w administracji publicznej stanowisk związanych z obronnością; misja Akademii to także badania naukowe i zapewnienie teoretycznego wsparcia wojsku