Autorzy przesłanego we wtorek PAP "Dyrektorium dotyczącego zasad funkcjonowania w Internecie kościelnych podmiotów publicznych oraz osób duchownych diecezji warszawsko-praskiej" zaznaczyli, że dokument ma zachęcać do prowadzenia duszpasterstwa w sieci oraz wyznaczać normy i cele tej działalności. Dodali, że dyrektorium to również element prewencji w ramach zapobiegania przestępstwom wobec dzieci, w tym również wykorzystywaniu seksualnemu.

Reklama

"To jest dokument porządkujący naszą obecność w mediach społecznościowych, które mogą służyć ewangelizacji. Już dzisiaj w bardzo wielu przypadkach zauważamy tego naprawdę dobre owoce. Używając tych narzędzi, trzeba jednak zachować dyscyplinę. To nie ulega wątpliwości. Mam nadzieję, że praca duszpasterska w Internecie będzie przynosić tylko błogosławione owoce" – podkreślił cytowany w komunikacie ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński.

We wstępie do dokumentu czytamy, że media społecznościowe nie są sferą prywatną aktywności duchownego, lecz "współczesną amboną". "Media społecznościowe powinny zatem służyć do nauczania o Bogu i głoszenia Ewangelii: dawania świadectwa wiary i nadziei, pogłębiania wiary innych, wspierania potrzebujących, budowania wspólnoty wokół Jezusa Chrystusa" – podkreślili jego autorzy. Dodali, że media społecznościowe w rękach księdza nie mogą w żadnym wypadku służyć do prowadzenia działalności przeciwko "Bogu, Ewangelii, wspólnocie Kościoła, własnym przełożonym, innym duchownym i w ogóle przeciwko jakiemukolwiek człowiekowi".

Autorzy dokumentu zastrzegli, że profil duchownego w mediach społecznościowych powinien zawierać informację o jego stanie przez umieszczenie określenia związanego ze stanem kapłańskim w nazwie konta i koloratki w zdjęciu profilowym. "Profil prezbitera powinien mieć charakter otwarty, a treści na nim publikowane powinny mieć charakter świadectwa. Ograniczanie dostępu do profili osób duchownych bez uzasadnienia rodzi podejrzenie braku przejrzystości w komunikacji (...). Niedopuszczalne jest blokowanie dostępu przełożonym lub osobom przez nich wyznaczonym do profilu czy konta prezbitera" – czytamy w dokumencie.

Jego autorzy zastrzegli, że istnieje sześć funkcji mediów społecznościowych, które uzasadniają aktywność w nich duchownych: informacyjna, edukacyjna, promocyjna, ewangelizacyjna, formacyjna i wspólnototwórcza. Zgodnie z zapisami dokumentu w każdym z rodzajów komunikacji duchowni powinni przestrzegać trzech zasad: przejrzystych intencji w komunikacji, odpowiedzialności za siebie i rozmówcę oraz tworzenia wspólnoty w świecie wirtualnym, a także zapraszania do wspólnoty Kościoła w świecie realnym.

Reklama

Dodali, że duchowny nie powinien akceptować zaproszeń od osób poniżej 15 lat. Wyjątkiem od tej zasady mogą być sytuacje, w których takie działanie uzasadniają "względy duszpasterskie". "Komunikacja z osobami poniżej 15. roku życia powinna odbywać się w przestrzeni publicznej (grupy) wobec innych osób, bez prowadzenia komunikacji (...). Należy zachować roztropność w komunikacji prywatnej, zwłaszcza z osobami poniżej 18. roku życia i zachęcać do tworzenia relacji w świecie rzeczywistym. W relacjach tych należy uwzględnić diecezjalne wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w świecie rzeczywistym i stosować je odpowiednio do świata wirtualnego" – czytamy w dokumencie.

Reklama

Ponadto – jak zaznaczyli autorzy – duchowny może do kręgu znajomych (w rozumieniu serwisu lub komunikatora) przyjmować osoby niepełnoletnie tylko wtedy, gdy zna je osobiście w świecie realnym i z zamiarem prowadzenia działań duszpasterskich w świecie realnym.

Autorzy podkreślili, że pojawiające się pod postami osób duchownych na profilach prywatnych komentarze "naruszające zasady szacunku czy dobrych obyczajów, dyskredytujące jakąkolwiek osobę lub naruszające czyjeś dobre imię" powinny być przez księdza natychmiast usuwane. "Nie wolno na kontach i profilach publikować żadnych materiałów pochodzących z nielegalnego źródła, bez poszanowania obowiązującego prawa prasowego i autorskiego lub bez przestrzegania odpowiednich licencji. Zasadą musi być również przestrzeganie norm Kościoła i ustawodawstwa państwowego w zakresie ochrony danych osobowych" – dodali.

Wytyczne obowiązują po podpisaniu ich przez ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej Romualda Kamińskiego od dnia opublikowania na stronie internetowej diecezji. Na dostosowanie profili oraz stron i profili instytucji diecezjalnych do wymogów dokumentu duchowni mają 30 dni.