Kto ma czynne prawo wyborcze?

Prawo wybierania w wyborach do PE ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu
głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim,
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.


Reklama

Kto nie może głosować?

Zgodnie z Kodeksem wyborczym czynne prawo wyborcze nie przysługuje osobie, która jest:

  • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kto ma bierne prawo wyborcze?

Kandydować w wyborach do PE może osoba mająca prawo wybierania w tych wyborach,
która najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat, i od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w
Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej.


Kto nie ma prawa wybieralności?

Kandydować w wyborach do PE nie może osoba:

  • skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Ponadto prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Jak przebiega głosowanie?

Wybory do Parlamentu Europejskiego są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Mają miejsce co 5 lat.

Wybory do PE w Polsce są oparte na zasadzie proporcjonalnej z zastosowaniem systemu list.

Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Głosować może tylko wyborca wpisany do spisu wyborców, a także wyborca dopisany do spisu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Kogo wybieramy w głosowaniu?

W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się posłów do Parlamentu Europejskiego w liczbie określonej w przepisach prawa Unii Europejskiej.