Podczas rozprawy apelacyjnej sąd zobowiązał 61-letnią nauczycielkę do informowania go o przebiegu próby. Uchylił orzeczony wcześniej zakaz zajmowania przez Danutę S. stanowiska kierowniczego w publicznych placówkach oświatowych. Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu jest prawomocny.

Reklama

W marcu ub. roku Sąd Rejonowy w Radomiu uznał Danutę S. za winną fałszowania dokumentacji szkolnej i skazał ją na karę grzywny oraz dwuletni zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w publicznej oświacie. Była dyrektorka III LO w Radomiu miała też zapłacić grzywnę w wysokości 5 tys. zł. Obydwie strony procesu odwołały się jednak od tego wyroku.

Chodziło m.in. o poświadczenie nieprawdy poprzez wpisanie przez Danutę S. w dziennikach lekcyjnych informacji o przeprowadzeniu przez nią lekcji, podczas gdy zajęcia faktycznie się nie odbyły ze względu na wyjazd uczniów. Dotyczyło to sytuacji w znajdującym się w tym samym budynku co III LO – prywatnym Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, w którym Danuta S. prowadziła też zajęcia z WF-u.

Sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu wyjaśniła, że wyrok sądu rejonowego został zmieniony, ponieważ w tym zakresie sąd niższej instancji oparł się w dużej mierze na okolicznościach, które nie zostały udowodnione.

Jednocześnie Sąd Okręgowy potwierdził, że Danuta S. poświadczyła nieprawdę w aneksach do arkusza organizacji III LO, nie zgłosiła bowiem organowi prowadzącemu szkoły, tj. prezydentowi miasta Radomia, faktu rozwiązania stosunku pracy z jednym z nauczycieli.

Analizując czyny popełnione przez b. dyrektorkę liceum, sąd doszedł jednak do przekonania, że stopień społecznej szkodliwości popełnionych przez nią czynów i stopień winy nie przekraczają znacznego poziomu, co pozwalało na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sąd wziął też pod uwagę fakt, że Danuta S. była wcześniej nagradzana i wyróżniana za swoją pracę.

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie Danuty S. złożył w 2017 r. prezydent Radomia. Po przedstawieniu prokuratorskich zarzutów, dyrektorka została zawieszona w pełnieniu obowiązków służbowych do czasu zakończenia postępowania karnego.

Autorka: Ilona Pecka