Czym jest zasiłek rodzinny i komu przysługuje?

Zasiłek rodzinny to dodatkowe świadczenie pieniężne, które przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka. Ma ono na celu pokryć częściowo wydatki związane z jego utrzymaniem. Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które jest wypłacane niezależnie od 500 plus.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

Reklama
  • jednemu lub obojgu rodzicom dziecka.
  • opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka
  • pełnoletniej osobie uczącej się, która utrzymuje się sama.

Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny? Kryterium wieku dziecka

Zasiłek rodzinny przysługuje w przypadkach:

  • do 24. roku życia na dziecko niepełnosprawne jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole
  • osobie pełnoletniej, która utrzymuje się sama po ukończeniu 24. roku życia, o ile kontynuuje ona naukę
  • na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek rodzinny a dochód

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, brane jest pod uwagę również kryterium dochodowe. Zasiłek ten otrzymają rodziny oraz osoby uczące się w przypadku, gdy ich dochód wynosi maksymalnie 674 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Natomiast jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub osoba niepełnosprawna ucząca się to kwota ta jest wyższa. Wówczas zasiłek rodzinny przyznawany jest w przypadku, gdy miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby wynosi maksymalnie 764 zł na 1 osobę.

Jak otrzymać zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny jest przyznawany wyłącznie po złożeniu wniosku. W tym przypadku, aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Taki wniosek składa się w urzędzie miasta lub gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo też w Ośrodku Pomocy Społecznej lub innej jednostce organizacyjnej, jeśli realizują one świadczenia rodzinne w danej gminie. Formularz wniosku należy wypełnić i dołączyć wymagane załączniki takie jak m.in. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny.

Na jak długo przyznawany jest zasiłek rodzinny?

Reklama

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do niego do końca danego okresu zasiłkowego. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Wysokość zasiłku rodzinnego i termin jego wypłaty

Wysokość wypłacanego zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka i wynosi ona:

  • 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku 0-5 lat
  • 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 18 lat
  • 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny wypłacany jest do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc, za który został on przyznany. Jednak gdy wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego został złożony po 10. dniu danego miesiąca, wówczas zasiłek przyznany za dany miesiąc będzie wypłacony najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca.