Nowelizacja Kodeksu cywilnego może przynieść spore zmiany dotyczące sprawa spadkowego. Jak duża będzie zmiana przepisów i co zmieni się w przypadku dziedziczenia?

Zmiany w prawie spadkowym

Prawo spadkowe jest jednym z elementów prawa cywilnego. Jego przepisy regulują przejście praw i obowiązków majątkowych właściciela po jego śmierci. Wszelkie kwestie prawne związane z dziedziczeniem, czyli otrzymaniem spadku są regulowane przez czwartą księgę Kodeksu cywilnego.

Reklama

Nowe zasady w prawie spadkowym: Kto jest niegodny dziedziczenia?

Nowelizacja Kodeksu cywilnego dotycząca prawa spadkowego wprowadza pojęcie osoby niegodnej dziedziczenia. Za osobę niegodną dziedziczenia można uznać taką, która "uporczywie uchyla się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego orzeczonego co do wysokości orzeczeniem sądowym ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową”. Do tej grupy zalicza się również osoby, które uchylają się od wykonywania obowiązku sprawowania pieczy nad spadkodawcą.

Reklama

Zatem, jeśli udowodni się, że osoba, która miała obowiązek alimentacyjny wobec zmarłego spadkodawcy, lub też miała obowiązek sprawowania pieczy, a uchylała się od wypełniania jednego z tych obowiązków, to według nowych przepisów może ona stracić prawo do dziedziczenia.

Zabezpieczenie nieletnich i ubezwłasnowolnionych spadkobierców

Proponowana nowelizacja Kodeksu cywilnego zabezpiecza także spadkobierców, głównie tych małoletnich oraz całkowicie ubezwłasnowolnionych. Zgodnie ze zmianami złożenie przez rodzica w imieniu dziecka oświadczenia o odrzuceniu przez nie spadku grozi odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia. Ponadto obowiązki dotychczasowego sądu opiekuńczego w ramach prawa spadkowego przejmie sąd spadku. Sąd ten w przypadku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku będzie udzielał zezwolenia na jego proste przyjęcie lub odrzucenie.

Zmiana trzeciej grupy spadkowej: Dalecy krewni bez prawa do dziedziczenia

Nowe przepisy zmieniają również trzecią grupę spadkową. Według nich dalsi zstępni dziadków spadkodawcy zostają wyłączeni od dziedziczenia. Zalicza się do nich stryjeczne i cioteczne wnuki dziadków i dalsze pokolenia. Są to bardzo dalecy krewni, którzy zazwyczaj i tak nie utrzymywali relacji ze spadkodawcą. Proponowane zmiany w Kodeksie cywilnym w tej kwestii usprawniłyby przebieg procedury spadkowej toczącej się w sądach.

Od kiedy zmiany w prawie spadkowym?

Poprawki Senatu dotyczące nowelizacji Kodeksu cywilnego w sprawie prawa spadkowego zostały przyjęte przez Sejm w piątek, 31 lipca. Nowelizacja musi wejść w życie w przeciągu 3 miesięcy od wpisania do Dziennika Ustaw.