Wyrok dotyczy też problemu wywiadów środowiskowych. Gminy - jakby ignorując oceny lekarza w orzeczeniu o niepełnosprawności - próbują znaleźć te czynności wykonywane przez osoby starsze, które świadczą o ich samodzielności. Np. przejście z pokoju do pokoju, zrobienie sobie herbaty. I następnie gminy - jakby ignorując oceny dokonane przez lekarza w orzeczeniu o niepełnosprawności - wnioskują "Nie jest potrzebna opieka non stop. Nie ma świadczenia pielęgnacyjnego".

Reklama

WAŻNE! Sądy zaczynają walczyć z taką praktyką wywodzenia z przejawów drobnej samodzielności staruszków przesłanki odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

WSA: Opieka nad osobą starszą to często opieka porównywalna z opieką nad dzieckiem

Sąd stanął po stronie córki, która wykluczyła możliwość pozostawiania ojca bez opieki:

"Wyjaśnienia Skarżącej potwierdza orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego wynika, że ojciec Skarżącej nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Pamiętać przy tym należy, że pod pojęciem opieki należy także rozumieć stałą pieczę nad osobą wymagającą opieki, stałą gotowość i możliwość udzielenia niezwłocznej pomocy w sytuacji, gdy taka potrzeba w danym momencie zaistnieje. Pamiętać przy tym należy, że sprawowanie opieki może również polegać na stałym doglądaniu tej osoby. Opieka nad osobą starszą to często opieka porównywalna z opieką nad dzieckiem. Nie trzeba wykonywać za tą osobę wszystkich czynności by stwierdzić, że opieka jest wykonywana. Sam brak możliwości pozostawienia osoby samej, z uwagi na grożące niebezpieczeństwo spowodowane nieporadnością może być uzasadnioną przeszkodą w podjęciu pracy."

Dane wyroku: Wyrok z 7 marca 2023 r. WSA w Rzeszowie (II SA/Rz 1238/22). Prawidłowość tego wyroku w orzeczeniu NSA (wyrok z 27 maja 2024 r., sygn. akt I OSK 1059/23).

co w tej sprawie twierdziła gmina i SKO?

Reklama

1) Ojciec samodzielnie dba o higienę, sam się ubiera i wymaga tylko niewielkiej pomocy.

2) Ma tylko problemy z chodzeniem - ale porusza się samodzielnie na niewielkich odległościach po domu.

3) Samodzielnie również spożywa posiłki.

4) Pomoc córki polega na umawianiu dla ojca wizyt u lekarza i jeżdżeniu z nim na te wizyty, realizacji recept i dozowaniu lekarstw oraz wykonywaniu wszystkich podstawowych czynności domowych takich jak: pranie, sprzątanie, gotowanie, zmiana bielizny pościelowej.

WNIOSEK 1 Ojciec nie jest osobą obłożnie chorą, porusza się samodzielnie, natomiast aktywność Skarżącej koncentruje się na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, natomiast do czynności związanych wyłącznie z osobą niepełnosprawną można zaliczyć pomoc w organizowaniu wizyt lekarskich czy wykupywanie i podawanie leków, które to okoliczności nie mogą uniemożliwiać stronie podjęcia jakiejkolwiek aktywności zawodowej.

Wniosek 2 Robienie zakupów, sprawowanie zakupów, przygotowanie posiłków, ani wizyty lekarskie, a co za tym idzie wykup leków są to czynności okresowe i w zasadzie mogą być one wykonywane w dogodnych dla Skarżącej dniach i godzinach, co nie powinno stanowić przeszkody w ewentualnym podjęciu przez nią zatrudnienia.

Wniosek 3 Nie ma prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Czytelnicy o podobnych praktykach gmin - z praktyki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Infor
Infor.pl
Infor
Infor