Projekt przewiduje zatem m.in. uporządkowanie definicji dotyczących polskich obszarów morskich, w tym precyzuje przebieg linii podstawowej morza terytorialnego. Linia podstawowa morza terytorialnego jest to linia, od której mierzona jest szerokość morza terytorialnego i określana jego zewnętrzna granica.

Zaznaczono, że linia podstawowa morza terytorialnego zostanie wyznaczona zgodnie z Konwencją o prawie morza i będzie przebiegała w odległości 12 mil morskich od linii podstawowej. Jej określenie umożliwi graficzne wyznaczenie granicy zewnętrznej państwa na oficjalnych morskich mapach nawigacyjnych.

Określenie linii podstawowej pozwoli także na wprowadzenie morskiej strefy przyległej do morza terytorialnego. W morskiej strefie przyległej Polsce będą przysługiwać szczególne uprawnienia w zakresie przepisów antyterrorystycznych, celnych, skarbowych, imigracyjnych, sanitarnych, dotyczących obiektów o charakterze archeologicznym lub historycznym.

W związku z powyższym - jak wskazano w uzasadnieniu - wydane zostanie rozporządzenie określające szczegółowo przebieg zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz granicy morskiej strefy przyległej. Zewnętrzna granica strefy przyległej będzie oddalona o 24 mile morskie od linii podstawowej - dodano w uzasadnieniu.

Projekt noweli przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Celem projektu nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Termin wdrożenia dyrektywy upływa 18 września 2016 r.

Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich do 31 marca 2021 r.

Propozycja wprowadza także procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Jak zaznaczono, przyjęcie planów zagospodarowania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycji na polskich obszarach morskich, co z kolei – zdaniem MIR - przełoży się na bardziej dynamiczny rozwój gospodarki morskiej.

Projektowane przepisy doprecyzowują procedury wydawania pozwoleń lokalizacyjnych oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich. Zostanie wprowadzona m.in. uproszczona procedura uzyskiwania pozwolenia lokalizacyjnego dla obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Uzupełnione będą kompetencje organów administracji morskiej oraz powołana, wraz z określeniem jej zadań, Państwowa Morska Służba Hydrograficzna. Obecnie zadania Państwowej Morskiej Służby Hydrograficznej realizowane są przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW) i dyrektorów urzędów morskich, a więc – jak czytamy w uzasadnieniu - „projektowane regulacje stanowią usankcjonowanie wykonywanych obecnie zadań przez BHMW”.

Do zadań BHMW należeć będzie m.in. prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich, prowadzenie we współpracy z dyrektorami urzędów morskich prac geodezyjnych na polskich obszarach morskich oraz w pasie nadbrzeżnym, w portach i przystaniach morskich dla potrzeb bezpieczeństwa żeglugi i kartografii morskiej.

Zadania te będą obejmować też utrzymywanie krajowego systemu obiegu informacji nautycznej i ostrzeżeń nawigacyjnych we współpracy z dyrektorami urzędów morskich. Jak również nieodpłatne przekazywanie organom administracji morskiej danych batymetrycznych i hydrologicznych oraz map i urzędowych publikacji nautycznych. BHMW będzie prowadziło centralny zasób danych hydrograficznych.

Nowela zakłada także, że każdy podmiot prowadzący na polskich obszarach morskich badania hydrograficzne, będzie zobowiązany niezwłocznie i nieodpłatnie przekazać służbie hydrograficznej kopię wszelkich uzyskanych danych batymetrycznych i hydrologicznych.

Projektowane przepisy wprowadzają ponadto definicję morskiego portu wojennego. „Propozycja, by w granicach portu morskiego wyodrębnić morskie porty wojenne, umożliwi Ministrowi Obrony Narodowej wydanie przepisów regulujących zarządzanie morskimi portami wojennymi i ich współistnienie z portami handlowymi” – napisano w uzasadnieniu.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia.