Co dziesiąty nie potrafił ich ocenić. Z badania CBOS wynika, że obecne opinie należą do najlepszych od stycznia 1987 roku, kiedy to po raz pierwszy pytano Polaków o ocenę stosunków między Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Respondenci pytani o przełomowe wydarzenia mające wpływ na poprawę relacji polsko-niemieckich od czasów II wojny światowej, najczęściej wymieniali przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (14 proc.), zburzenie muru berlińskiego (11 proc.) oraz list biskupów polskich z 18 listopada 1965 roku, w którym zawarte były symboliczne słowa "udzielamy wybaczenia i prosimy o nie" (8 proc.).

Znaczące różnice opinii w kwestii wydarzeń wpływających na poprawę stosunków polsko-niemieckich wiążą się z wiekiem badanych.

Wśród najmłodszych ankietowanych (w wieku od 18 do 24 lat) aż 70 proc. nie potrafiło wskazać żadnego takiego wydarzenia. Z kolei wejście Polski do Unii Europejskiej to w stosunkach polsko-niemieckich wydarzenie przełomowe dla osób mających mniej niż 45 lat, a zwłaszcza dla grupy wiekowej 25-44 lata (wymieniła je jedna piąta tej grupy).

List biskupów polskich z 18 listopada 1965 roku jest natomiast wydarzeniem najczęściej wymienianym przez osoby, które ukończyły 65 rok życia (16 proc. w tej grupie). Najstarsi badani również częściej niż pozostali wymieniali Mszę Pojednania w Krzyżowej z 12 listopada 1989 roku, w której udział wzięli premier pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz Niemiec Helmut Kohl (6 proc. w tej grupie).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-11 listopada 2015 roku na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.