Nowelizacja ustawy o Radzie Mediów Narodowych, której projekt przygotowali posłowie PiS, reguluje procedurę związaną z powołaniem przez prezydenta RP członka Rady w przypadku wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji. Przepisy dotąd obowiązującej ustawy o RMN zakładały, że wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji następuje w czterech przypadkach: śmierci członka Rady, zrzeczenia się przez niego funkcji, skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, złożenia przez niego niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, które zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

Reklama

Ustawa wprowadza przepis, który przewiduje, że w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, prezydent wyznacza termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie.

Ponadto wprowadzony został przepis, który precyzuje, że jeżeli jest jedno wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osób powoływanych przez prezydenta, to prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na to miejsce będzie przysługiwało kolejno dwóm najliczniejszym klubom opozycyjnym.

W noweli wskazano również, że jeżeli klub opozycyjny uprawniony do zgłoszenia kandydatów, nie korzysta z tego prawa w wyznaczonym terminie, prawo to przechodzi na najliczniejszy z klubów opozycyjnych pominięty przy zastosowaniu tego przepisu, a prezydent wyznacza temu klubowi opozycyjnemu termin 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie kandydata.

Ustawa doprecyzowuje przesłanki dotyczące możliwości zostania członkiem Rady oraz przyczyny wygaśnięcia członkostwa w Radzie przed upływem kadencji.

W noweli ustawy o Radzie Mediów Narodowych zawarto ponadto przepis, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia przed dniem wejścia w życie ustawy okoliczności związanych z wygaśnięciem członkostwa w Radzie, prezydent nie później niż 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wyznacza klubom 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady Mediów Narodowych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.