Tylko ponad jedna czwarta (29 proc.) Polaków dobrze ocenia obecnie kierunek rozwoju sytuacji w kraju. Przeciwnego zdania jest ponad połowa (54 proc.) badanych, a 17 proc. nie potrafi wyrazić opinii w tej sprawie - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Reklama

Podobne jak przed miesiącem są oceny dotyczące sytuacji politycznej w kraju. Dobrze ją ocenia tylko co ósmy badany (13 proc.), a blisko połowa (45 proc., wzrost o trzy punkty procentowe) respondentów deklaruje niezadowolenie. Ponad jedna trzecia (37 proc., spadek o 2 punkty) sytuację na polskiej scenie politycznej określa jako ani dobrą, ani złą, a 5 proc. nie ma na ten temat zdania.

Według badań CBOS, sytuacja gospodarcza w Polsce oceniana jest niemal jak w lipcu. Stan polskiej gospodarki jako dobry ocenia co piąty badany (20 proc.), jako niezadowalający co trzeci (35 proc., spadek o 2 punkty), a dwie piąte respondentów (40 proc.) wyraża opinię ambiwalentną, 5 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii.

Z badań CBOS wynika, że w sierpniu były lepsze niż w lipcu oceny sytuacji w zakładach pracy. Ponad połowa ankietowanych (54 proc., wzrost o 5 punktów) oceniło ją pozytywnie, a tylko jedna szósta (16 proc., spadek o 2 punkty) miała mniejsze lub większe zastrzeżenia co do kondycji swojej firmy; 2 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie.

W sierpniu nieco bardziej korzystne są też oceny dotyczące jakości życia respondentów. O 6 punktów procentowych wzrósł odsetek tych, którym - według ich deklaracji - żyje się dobrze (z 39 proc. do 45 proc.), jednocześnie o tyle samo (z 47 proc. do 41 proc.) zmniejszyła się liczba ankietowanych twierdzących, że ich rodzinom żyje się przeciętnie (ani dobrze, ani źle). Poziom życia swój i swojej rodziny jako niesatysfakcjonujący, tak jak w lipcu, określa 14 proc. badanych.

W ocenie CBOS, poprawa oceny jakości życia nie jest jednak - jak się wydaje - związana ze zmianami o charakterze ekonomicznym. W porównaniu z lipcem poziom zadowolenia respondentów z ich sytuacji materialnej właściwie się nie zmienił. Warunki materialne swojego gospodarstwa domowego jako satysfakcjonujące określa 38 proc. badanych, a nieco ponad jedna szósta (17 proc.) jest z nich niezadowolona. Niezmiennie najczęstsze w tym względzie są oceny neutralne, tzn. ani dobre, ani złe (45 proc.).

W porównaniu z lipcem o 4 punkty procentowe wzrósł odsetek osób obawiających się pogorszenia ogólnej sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku - liczba pesymistów jest obecnie dwukrotnie większa niż optymistów (29 proc. wobec 15 proc.). Sondaż został przeprowadzony w dniach 18-24 sierpnia tego roku na liczącej 1051 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.