DGP: Czy Pan Minister zrealizował zakładane przez siebie plany na pierwsze półrocze swojego urzędowania i w jakim zakresie?

Pół roku to dużo, ale jednocześnie niewystarczająco dużo czasu, by móc zrealizować inicjatywy od początku do końca. Duża część z priorytetów, które założyłem na początku swojej kadencji, zostało już za zainicjowanych, ale wymagają czasu, by je w sposób właściwy zrealizować. I tak odpowiadając syntetycznie:

Reklama

I. W zakresie sportu powszechnego:

Rozpoczęliśmy proces wdrażania największych projektów o charakterze systemowym skierowanych do środowisk szkolnych, klubów a przede wszystkim dedykowanych dla dzieci ze szkół podstawowych. Poszukując największej efektywności przy realizacji działań zaproponowaliśmy nową formułę organizacyjno-finansową, dzięki której istnieją realne szanse na zmianę podejścia do aktywności ruchowej dzieci, młodzieży oraz rodziców i stworzenie efektu skali. W skali kraju została podjęta szeroka współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, która już owocuje podpisaniem szeregu porozumień inicjujących podjęcie wspólnych działań na rzecz poprawy aktywności polskiego społeczeństwa.

Do dziś porozumienia podpisało 12 województw deklarując współpracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki w obszarze sportu powszechnego, infrastruktury sportowej oraz realizacji zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej. Kolejne województwa podpiszą porozumienia w najbliższym czasie, dołączając do koalicji rządowo-samorządowej działającej na rzecz poprawy aktywności społeczeństwa. Programy, które realizujemy to:

1. Projekt Mały Mistrz, który zakłada uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego
w klasach 1-3 oraz podniesienie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wdrażany jest 11 w województwach. Co ważne wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie otrzymają sprzęt sportowy dedykowany specjalnie dla dzieci z klas 1-3. Od 1 września br. projekt obejmie średnio 25-30 % populacji pierwszoklasistów w Polsce. Przygotowany został specjalny podręcznik metodyczny z osnowami lekcji oraz atlasami ćwiczeń dla poszczególnych sprawności sportowych dając nauczycielowi komfort prowadzenia zajęć w ramach programu. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę 6 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektu w 2014 r.

2. Z myślą o wsparciu klubów sportowych i stworzeniu możliwości uczestnictwa
w regularnych zajęciach pod okiem fachowców przez dzieci mniej uzdolnione powstał Projekt Multisport. Obecnie ponad pół tysiąca grup w 10 województwach uczestniczy w zajęciach o charakterze multisportowym
z częstotliwością 3 razy w tygodniu po 90 minut poznając różne dyscypliny sportu w formule nie obarczonej presją osiągnięcia jak najszybszego wyniku sportowego. Także w tym przypadku we współpracy z AWF Warszawa i Polskimi Związkami Sportowymi opracowaliśmy specjalistyczny podręcznik do realizacji programu. Na realizację projektu w 2014 r., Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło 6 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Reklama

3. Dzięki formule łączącej finansowanie ze strony MSiT, Urzędu Marszałkowskiego
i wsparciu ze strony jednostki samorządu terytorialnego w Projekcie Umiem Pływać uczestniczy już w tej chwili ponad 70 tysięcy 3-klasistów. Dzięki współpracy ze specjalistami opracowany został podręcznik do programu prowadzący krok po kroku przez kolejne umiejętności. Program dał także możliwość uczestnictwa w zajęciach pływania dzieciom z miejsc, które nie mają dostępu do pływalni. W 2014 r. na realizację projektu Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę w wysokości 12,9 mln zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.


W Polsce istnieje unikalna sieć ponad 2 600 kompleksów boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012,, na których pracują animatorzy prowadząc zajęcia sportowe, ale także koordynując pracę obiektów. Od 2014 r. poprzez portal Nasz Orlik można sprawdzić godziny zajęć na każdym Orliku w Polsce, zobaczyć kto prowadzi zajęcia, jaki sprzęt sportowy jest dostępny czy dokonać rezerwacji obiektu. Ministerstwo podnosi kompetencje osób prowadzących zajęcia na Orlikach w ramach Projektu Nasz Orlik – Akademia Animatora. Projekt ruszył od 1 maja br. a pierwszym działaniem była wizyta na stadionie w Gdańsku jednego z byłych trenerów FC Barcelona na kursokonferencji dla animatorów. Docelowo każdy z Animatorów w ramach projektu zdobędzie nowe umiejętności zarówno z zakresu zarządzania, ubiegania się o granty czy prowadzenia zajęć z różnymi grupami wiekowymi.

Wspólnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki przygotowywany jest Narodowy Program Upowszechniania Lekkiej Atletyki, który powinien rozpocząć się już pod koniec wakacji. Podobnie pracujemy nad założeniami programu „Upowszechniania sportów zimowych”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i tworząc warunki do rozwoju sportów zimowych tam gdzie jest to możliwe.

II. W zakresie infrastruktury sportowej:

Jeśli chodzi o priorytet dotyczący wyrównywania szans w dostępie do sportu w kontekście infrastruktury oraz budowania obiektów bliskich obywatelowi, została wdrożona II edycja „Programu rozwoju inwestycji sportowych” (dedykowanego remontom i modernizacji infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym), gdzie zwiększyłem pulę środków przeznaczonych w roku 2014 na realizację nowych zadań w ramach tego programu do 20 mln zł. Aktualnie trwa procedura wyłonienia beneficjentów programu.

Został wdrożony „Program budowy hal tenisowych” (dedykowany rozwojowi bazy sportowej dla wojewódzkich kadr tenisa do celów szkoleniowych i treningowych) – zabezpieczyliśmy na realizację programu środki w wysokości 5 mln zł.

Duży nacisk kładę również na rozwój i modernizację infrastruktury przyszkolnej, kontynuując realizację wdrożonego w 2013 roku „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” – obecnie zakończono i rozliczono realizację 67 inwestycji przyszkolnych;

Jednocześnie zaktualizowaliśmy wytyczne dla urzędów marszałkowskich dotyczące „Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej”, kładąc nacisk
na wsparcie właśnie infrastruktury przyszkolnej (pełnowymiarowe sale gimnastyczne, szkolne hale sportowe), obiekty sportowe o charakterze ogólnodostępnym, umożliwiające masowe uprawianie sportu;

Ponadto, kontynuujemy realizację inwestycji sportowych zaplanowanych do ukończenia w 2014 roku:
- Hala sportowo - widowiskowa w Toruniu;
- Hala rozgrzewkowa przy HSW “Łuczniczka” w Bydgoszczy;
- Hala widowiskowo-sportowa Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie.


III. W zakresie sportu wyczynowego

• Profesjonalizacja przygotowań do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2016
Opracowaliśmy koncepcję przygotowań olimpijskich Rio de Janeiro 2016, w tym:
a) zasady powołania do kadry i programów szkolenia we współpracy z pzs.
b) powołanie sztabu olimpijskiego
c) opracowanie paszportów sportowców realizujących szkolenie.
W czerwcu 2014 wyłoniona będzie grupa sportowców, których Ministerstwo zakwalifikuje do szkolenia w roku 2015 w ramach programu wzorowanego na Klubie Polska Londyn 2012
i innych programach zapewniających finansowanie przygotowań do IO w Rio de Janeiro.
• Kariera dwutorowa sportowców -3 kwietnia br. podpisałem „Program rozwoju kariery dwutorowej sportowców Sportowiec-Fachowiec na lata 2014-2017”.
Program rozwoju kariery dwutorowej sportowców w Polsce kierujemy do młodzieży szczególnie utalentowanej sportowo oraz zawodników uprawiających sport na najwyższym poziomie (wyczynowo). Program obejmie wszystkie sporty olimpijskie i paraolimpijskie. Program z jednej strony wpisuje się w walkę ze zjawiskiem wczesnego porzucania edukacji szkolnej, a z drugiej wspiera adaptację sportowców na rynku pracy po ukończeniu kariery sportowej.
• System szkolenia młodzieży
Zmodyfikowaliśmy obowiązujący system szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z nowym modelem dystrybucji środków finansowych. Wdrożyliśmy też algorytm naliczania środków finansowych w sporcie młodzieżowym. Został powołany zespół, pod kierunkiem Jerzego Skuchy, odpowiedzialny za opracowanie punktowego systemu oceny sportu młodzieżowego.
• Opracowujemy nową strategię szkolenia realizowanego w oparciu o ośrodki akademickie w dużych aglomeracjach miejskich.
Planowane zakończenie koncepcji i dokumentacji w czerwcu br.

Ponadto, MSiT realizuje program „Nie bądź pionkiem w grze”. Program ten zakłada szkolenia z profilaktyki antykorupcyjnej m.in. w szkołach mistrzostwa sportowego, które od zeszłego roku prowadzimy wspólnie z Komendą Główną Policji.
W dniu 15.04 podpisaliśmy porozumienie z Komendą Główną Policji oraz Ekstraklasą S.A na przeprowadzenie szkoleń antykorupcyjnych we wszystkich klubach Ekstraklasy.

Grupą docelową szkoleń są młodzi piłkarze w wieku 15-18 lat. Treści szkoleniowe obejmują charakterystykę i przykłady zachowań korupcyjnych w poszczególnych sportach – jak je rozpoznać, jak reagować, komu zgłaszać; krótko i długofalowe konsekwencje zachowań korupcyjnych; promocja uczciwości w sporcie. Szkolenia prowadzą pracownicy MSiT oraz Komendy Głównej Policji. Projekt potrwa do końca maja br.

IV. W zakresie turystyki

• Wzmocnienie turystycznego wizerunku Polski, jest realizowane poprzez:
- Prowadzenie kampanii i projektów promocyjnych przez Polską Organizacją Turystyczną na rynkach zagranicznych, w tym z zakresu przemysłu spotkań m.in. kampanii promocyjnych na rynkach europejskich oraz kampanii promocyjnej „Lubię Polskę” na rynkach: chińskim, indyjskim i japońskim, utrzymanie i rozbudowa narodowego portalu turystycznego polska.travel jako elementu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.
- Promowanie certyfikowanych produktów turystycznych z wykorzystaniem projektów promocyjnych jak m.in.: Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny, Konkurs EDEN.
- Współpraca w zakresie tworzenia systemu informacji turystycznej i programów certyfikacji w przemyśle spotkań, tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce realizowane poprzez prowadzenie badań marketingowych w turystyce, planowanie i prowadzenie działań marketingowych.
- Dofinansowanie zadań publicznych m.in. w zakresie wspierania produktów turystycznych, kształtowania przestrzeni turystycznej oraz szkolenia kadr dla turystyki.
• Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku
Opracowany projekt dokumentu na wniosek Ministra Sportu i Turystyki Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku decyzją Zespołu ds. Programowania Prac Rządu został włączony do Wykazu prac Rady Ministrów. Opracowaliśmy projekt dokumentu.
W najbliższym czasie podjęte zostaną konsultacje społeczne i międzyresortowe, a następnie dalszy tryb procedowania.
• Turystyka w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020
Celem Ministerstwa Sportu i Turystyki jest zapewnienie wsparcia z funduszy strukturalnych dla obszaru turystyki w latach 2014-2020.
Dzięki zapisom wprowadzonym do krajowych programów operacyjnych przyjętych przez Radę Ministrów 8 stycznia br.:
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR);
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IŚ);
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 ( PO PC);
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 ( PO PW);
będzie możliwa realizacja projektów z tego sektora.
Ponadto Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało informacje dotyczące ujęcia turystyki w celach tematycznych Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 do wszystkich urzędów marszałkowskich, co przyczyniło się m.in. do wprowadzenia zapisów dotyczących tego sektora w większości regionalnych programów operacyjnych. Obecnie przygotowywane są w ramach polityki spójności również inne programy krajowe, w których będą wspierane projekty turystyczne. MSiT uczestniczy m.in. w pracach nad Programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EWT, EIS).
• Promocja kraju i sportu poprzez organizację wielkich wydarzeń sportowych
Udana organizacja Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ przyczyniła się do podejmowania decyzji różnych gremiów o przyznaniu Polsce prawa organizacji innych wielkich imprez sportowych. I tak, w 2014 roku Polska była gospodarzem m.in. Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce (Sopot, 7-9 marca 2014 r.), a będzie organizatorem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn (Warszawa, Bydgoszcz, Sopot/Gdańsk, Katowice, Łódź, Kraków i Wrocław, 30 sierpnia - 21 września 2014 r.). W kolejnych latach Polska będzie organizatorem innych ważnych międzynarodowych imprez sportowych, by wspomnieć Mistrzostwa Europy Mężczyzn w Piłce Ręcznej – w 2016 r.
Polska Organizacja Turystyczna realizuje kampanię promującą Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 oraz Polskę, która jest organizatorem imprezy. Akcja prowadzona jest równocześnie w sześciu krajach europejskich: Czechach, Ukrainie, Rosji, Hiszpanii, Irlandii i we Włoszech oraz w Chinach, Indiach i Japonii.
Promocja zakrojona jest na szeroką skalę i obejmuje różne nośniki reklamowe, informacje w prasie codziennej i kolorowej, reklamę w Internecie, a także w niektórych krajach spoty telewizyjne. Skierowana jest ona nie tylko do kibiców sportowych. Na ulicach największych europejskich i azjatyckich miast można spotkać np. tramwaje oklejone „bajkową kreacją” polskich regionów oraz billboardy z zaproszeniem na siatkarskie święto.
Kampania promująca potrwa do września br.
Korzyści wizerunkowe są także jednym z celów ubiegania się o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. w Krakowie.
Imprezy o tak dużej skali jak Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie przynoszą wymierne efekty nie tylko na poziomie sportowym, ale również w ogólnym ekonomicznym wymiarze. Zakłada się, że organizacja igrzysk przyczyni się do promowania marki Polski na całym świecie. Podtrzymany zostanie, utworzony dzięki Euro 2012, wizerunek kraju nowoczesnego, dobrze zorganizowanego i przyjaznego gościom.
Pytanie nr 2: Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie, ale także i największy problem/rozczarowanie podczas tego półrocza?

Mnogość działań, które podejmuje mój resort zarówno w zakresie sportu, jak i turystyki, które zostały opisane powyżej są najlepszą rekomendacją sprawnego, ale przede wszystkim efektywnego działania. Tak, jak zapowiadałem, skupiam się na zapewnieniu jak najlepszych warunków sportowcom wyczynowym, ale również a może przede wszystkim, dbam o rozwój aktywności dzieci i młodzieży.

Mam naturę sportowca, który konsekwentnie dąży do obranych celów, choć czasem, jak sprinter, chciałbym przyśpieszyć i realizować wszystkie pomysły jak najszybciej. Może nie nazywałbym tego rozczarowaniem, co obiektywnymi okolicznościami, takimi jak choćby procesy legislacyjne czy obowiązujące procedury, które czasem wydłużają czas realizacji projektów. Dlatego, ze sprintera muszę zmienić się w maratończyka, dla którego meta jest nie po 100 czy 200 metrach, a po 42 kilometrach.