Odrzucenia projektu chciały kluby PO, Nowoczesnej i PSL. W czwartkowym głosowaniu za odrzuceniem opowiedziało się 175 posłów, przeciw było 237, od głosu wstrzymało 34. Sejm nie zgodził się także na odrzucenie związanej z projektem nowelizacji ustawy o IPN, propozycji zmian w regulaminie Sejmu.

Reklama

Projektowana nowelizacja przewiduje m.in. że w miejsce obecnej Rady IPN ma powstać Kolegium, które będzie tworzyło dziewięciu naukowców powoływanych przez Sejm, Senat i prezydenta. Zgodnie z projektem zmieni się tryb wyboru prezesa Instytutu - ma go dokonywać Sejm za zgodą Senatu, po zasięgnięciu opinii Kolegium IPN. Obecnie prezesa IPN powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Rady Instytutu Pamięci, która zgłasza kandydata spoza swego grona.

W myśl powiązanej z projektem nowelizacji propozycji zmian w regulaminie izby, Sejm miałaby powoływać pięciu z dziewięciu członków Kolegium IPN zwykłą większością głosów na wniosek marszałka lub co najmniej 35 posłów. Powoływanie prezesa Instytutu także odbywać ma się zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej 115 posłów, po zasięgnięciu opinii Kolegium IPN.

Projekt noweli ustawy o IPN rozszerza także zakres czasowy badań Instytutu, przy IPN zostanie również stworzona Baza Materiału Genetycznego ofiar represji totalitarnych czy czystek etnicznych. Nowela przewiduje także likwidację wyodrębnionego zbioru zastrzeżonego znajdującego się w archiwum Instytutu.

W myśl projektu zlikwidowana ma zostać Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a jej kompetencje ma przejąć IPN.