Obowiązek upublicznienia rejestrów umów cywilnoprawnych przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych - to założenie projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych, autorstwa Kukiz'15. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15) poinformował w piątek PAP, że projekt jest już gotowy. - Kontynuuję moje działania w zakresie namawiania organów administracji publicznej do publikowania rejestrów umów cywilnoprawnych, które zawierają z zewnętrznymi podmiotami. Od kilku miesięcy wysyłam, ja i inni posłowie Kukiz'15, pisma do organów samorządu z prośbą, żeby publikowali tego typu rejestry w formie elektronicznej  - mówił Tyszka w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie.Poinformował, że dziś prześle pisma w tej sprawie do wszystkich ministerstw, z wyjątkiem resortów cyfryzacji, energii oraz infrastruktury i budownictwa.

- Dzisiaj wysyłam pisma do wszystkich, poza trzema, ministrów rządu pani premier Beaty Szydło, z prośbą o to, żeby właśnie tego typu rejestry umów cywilnoprawnych i zamówień, automatycznie, za każdym razem jak podpisują kolejną umowę, aktualizowali i zamieszczali na swoich stronach ministerialnych. (...) Robią to dotychczas trzy ministerstwa, tj. Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii i Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - powiedział wicemarszałek.

Przypomniał, że "na gruncie ustawy o informacji publicznej" ministrowie mają obowiązek "udostępnić każdemu obywatelowi wykaz tych umów". - Moi współpracownicy w ostatnim tygodniu obdzwonili wszystkie ministerstwa. (...) W niektórych ministerstwach usłyszeli odpowiedź, że pan minister nie życzy sobie publikowania wykazu umów - zaznaczył Tyszka. Ocenił, że taka postawa to brak chęci współpracy, która może świadczyć o tym, że ministrowie "mają coś do ukrycia".

- Zapowiadam z góry, że będę składał regularnie tego typu pisma, domagając się publikacji wykazu umów  - oświadczył wicemarszałek Sejmu.

Projekt Kukiz '15 rozszerza zasadę jawności finansów publicznych, poprzez nałożenie obowiązku publikacji rejestrów umów przez jednostki sektora finansów publicznych.

Należą do nich m.in. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe (np. urzędy skarbowe), samorządowe zakłady budżetowe (np. miejskie zakłady komunikacji), agencje wykonawcze (np. Agencja Mienia Wojskowego), a także ZUS, KRUS, NFZ, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury (np. biblioteki publiczne).

Według wnioskodawców, w rejestrze powinno zamieszczać się informacje o umowach zawartych w każdej formie, w szczególności: numer, datę i miejsce zawarcia umowy, okres jej obowiązywania, oznaczenie stron, przedmiotu i wartości przedmiotu, informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy, informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, jak również odstąpieniu od niej lub jej wypowiedzeniu.

Wnioskodawcy chcą także, aby jednostki sektora finansów publicznych dążyły do udostępniania w rejestrze cyfrowych skanów umów. Informacje w rejestrze umów zamieszczane mają być bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Kukiz'15 podkreśla, że rejestr umów jest instytucją zapewniającą jawność finansów publicznych, znaną ustawodawstwom innych państw Europy.