Wąsik prowadzi w KPRM konferencję uzgodnieniową z udziałem organizacji, które złożyły opnie do projektu.

Reklama

Wśród zapisów, z których rezygnują autorzy projektu wymienił m. in. składanie oświadczeń majątkowych przez notariuszy, rozpatrywane jest, czy dodane zostaną władze spółdzielni mieszkaniowych. Zrezygnowano z zapisów o karach za uporczywe domaganie się informacji publicznej. Wykreślono też zapisy o opłatach za uzyskiwanie z urzędów informacji przetworzonych – będą one bezpłatnie przygotowywane, ale na dotychczasowych zasadach będzie trzeba wykazać interes społeczny takich działań. Informacja publiczna przetworzona, to taka, którą urząd może wytworzyć z już posiadanych informacji – zakłada dodana do projektu definicja takiego rodzaju informacji publicznej.

Do projektu zostaną wprowadzone zapisy zobowiązujące do utrwalania "śladu legislacyjnego” – listy wszystkich osób, które faktycznie pracowały przy projekcie i tworzyły dany akt legislacyjny.

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych podał, że przychylając się do nadesłanych opinii do projektu dopisano kolejne instytucje, które mają ujawniać informacje publiczne. Zawężone i niejawne mają być rejestry umów podpisywanych przez spółki zobowiązane – tam, gdzie skarb państwa, lub samorząd ma co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji.

Wąsik podał, że do projektu wpisany będzie obowiązek ujawniania uzyskiwanych darowizn, a dla organizacji pozarządowych podwyższony zostanie w stosunku do proponowanego wcześniej limitu informowania o wpłatach powyżej 2 tys. zł - obecnej pensji minimalnej, do poziomu ok. 4 tys. zł – średniej krajowej zarobków.

W zapisach nie będzie obowiązku wykazywania zarobków małżonków w oświadczeniach majątkowych.

Zaznaczył, ze poprawiono też drobne błędy legislacyjne, wskazywane w opiniach, dopisano np. oprócz banków SKOK-i , czy sąd konkursowy obok komisji przetargowych, które będą objęte obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych.

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych zapowiedział również rozszerzenie osób, które będą zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych nie tylko na urzędników służby cywilnej, ale też pracowników urzędów - od głównego specjalisty wzwyż.

W zapisach dotyczących sygnalistów- osób które informują o nieprawidłowościach wewnątrz własnych instytucji, czy firm Wąsik zapowiedział wprowadzenie zapisu dopuszczającego porozumienie stron, gdy takie rozwiązanie będzie korzystne dla takiej osoby i w sytuacji, gdy ona sama będzie chciała odejść.

Do projektu ustawy trafi rozwiązanie pozwalające firmie uniknąć kary za praktyki korupcyjne, jeśli o takim przestępstwie nieujawnionym wcześniej przestępstwie poinformuje sam zarząd firmy.

Wąsik powiedział, że przyjęta zostanie zasada, że ekspertyzy uzyskiwane przez instytucje publiczne co do zasady będą jawne.

Zapowiedział, ze wszystkie nadesłane opinie trafią na strony Rządowego Centrum Legislacji, powstanie też pisemny raport z poniedziałkowych konsultacji. Zadeklarował, że wszystkie osoby, które będą się chciały wypowiedzieć będą miały taką możliwość. Powiedział, że konsultacje mogą potrwać nawet do godz. 18.00, a jeśli będzie taka potrzeba i wola uczestników powtórzone w najbliższym czasie.

Podstawową uwaga, którą formułowali uczestnicy konsultacji, to bardzo krótki termin na przedstawienie opinii do projektu na piśmie. W spotkaniu uczestniczy ok. ponad stuosobowa grupa przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń społecznych oraz instytucji, m.in. Krajowej Rady Sądownictwa.

Reklama