Jak wynika z badania CBOS, w czerwcu, w stosunku do maja, wzrosło przekonanie, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku. Poprawiły się także oceny sytuacji politycznej i gospodarczej.

Reklama

52 proc. badanych zadeklarowało zadowolenie z ogólnej sytuacji w Polsce, co stanowi o 4 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Jednocześnie o 2 proc. zmniejszył się odsetek deklarujących niezadowolenie – z 35 na 33 proc.

W czerwcu wzrosło także zadowolenie z polskiej sytuacji gospodarczej. Ponad połowa badanych (56 proc., od maja wzrost o 5 punktów procentowych) uważa, że jest ona dobra, co ósmy (12 proc.) wyraża przeciwną opinię, a 27 proc. (spadek o 4 punkty) postrzega ją jako przeciętną.

70 proc. ankietowanych oceniło poziom życia swój i swojej rodziny jako dobry. Przeszło co czwarty badany (26 proc.) uważa, że żyje przeciętnie, a 4 proc. – że źle.

Nieco wzrósł także odsetek respondentów zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych – o 3 punkty procentowe, do 62 proc. Zmalał udział tych, którzy określają je jako przeciętne – taką ocenę zadeklarowało 33 proc. (2 proc. mniej niż w poprzednim badaniu), a liczba niezadowolonych z nich praktycznie się nie zmieniła i utrzymuje się na poziomie 5 proc.

Jak wskazała autorka opracowania Małgorzata Omyła-Rudzka, wynik czerwcowego badanie ogólnego postrzegania sytuacji w kraju należy do najlepszych z dotąd notowanych.

"Zaledwie kilka razy, począwszy od 1989 r., ponad połowa badanych wyrażała zadowolenie z kierunku zmian dokonujących się w Polsce" – czytamy w opracowaniu. Jak zauważyła autorka, ocena postrzegania kondycji gospodarki również należy do najlepszych z dotąd notowanych.

Reklama

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI), 6-13 czerwca 2019 r. na liczącej 1115 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.