"W maju minimalnie poprawiły się oceny ogólnej sytuacji w kraju. Obecnie prawie połowa - 48 proc. badanych uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku (wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do kwietnia), a nieco ponad jedna trzecia - 35 proc. - jest przeciwnego zdania (spadek o 4 punkty). Wyrobionej opinii w tej kwestii nie ma 17 proc. ankietowanych" - czytamy opisie wyników sondażu.

Reklama

"Zadowolenie z kierunku rozwoju naszego kraju częściej niż pozostali deklarują badani powyżej 45. roku życia, mieszkańcy wsi, respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym, osoby uzyskujące niższe dochody (do 1799 zł per capita miesięcznie), ale także badani zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej. Z kolei niezadowolenie najczęściej wyrażają mieszkańcy największych miast, badani z wyższym wykształceniem, a także osoby niezadowolone ze swojej sytuacji materialnej. Opinie na ten temat najsilniej różnicują jednak poglądy polityczne i orientacja światopoglądowa. Pozytywne oceny kierunku rozwoju sytuacji w kraju powiązane są z deklaracjami poglądów prawicowych oraz z częstszymi praktykami religijnymi. Z kolei osoby niepraktykujące religijnie oraz deklarujące poglądy lewicowe częściej wyrażają opinie negatywne. Znajduje to odzwierciedlenie w potencjalnych elektoratach partyjnych: wśród osób skłonnych głosować w wyborach parlamentarnych na Prawo i Sprawiedliwość przeważają oceny pozytywne, a wśród potencjalnych wyborców partii opozycyjnych – negatywne" - wynika z analizy CBOS.

Od kwietnia nieznacznie zwiększył się odsetek badanych pozytywnie oceniających sytuację polityczną w kraju (o 4 punkty procentowe, do 26 proc.). To powrót do poziomu marcowego. Jednocześnie zmniejszyła się grupa respondentów oceniających ją jako przeciętną – ani dobrą, ani złą (obecnie 29 proc.). Odsetek ankietowanych określających ją jako złą nie zmienił się (38 proc.).

Oceny sytuacji gospodarczej w Polsce pozostały na poziomie podobnym do kwietniowego. Połowa badanych (51 proc., wzrost o 2 punkty procentowe) uznaje ją za dobrą, niemal jedna trzecia (31 proc.) – za przeciętną, a 13 proc. – za złą.

Reklama

W przypadku ocen poziomu życia badanych i ich rodzin również nie zanotowano poważniejszych zmian. Nieco ponad dwie trzecie ankietowanych (69 proc., wzrost o 2 punkty procentowe) twierdzi, że żyje im się dobrze. To kontynuacja trendu wzrostowego obserwowanego od stycznia. Za przeciętne swoje warunki życia uznaje 27 proc. badanych, a za złe – 4 proc..

Reklama

Jednocześnie nieznacznie spadł odsetek respondentów zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (o 4 punkty procentowe, do 59 proc.). Nieco ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) uznaje je za przeciętne, a 6 proc. – za złe.

W maju odnotowano niewielką poprawę ocen sytuacji w zakładach pracy. Minimalnie wzrósł odsetek pracujących oceniających ją jako dobrą (o 2 punkty procentowe, do 69 proc.) i o tyle samo spadł odsetek uważających, że jest ona przeciętna – ani dobra, ani zła (do 22 proc.). O złej sytuacji w swoim zakładzie pracy mówi 7 proc. pracujących.

"Podobnie jak w przypadku ogólnej oceny sytuacji w Polsce opinie dotyczące sytuacji politycznej i gospodarczej są powiązane z kwestiami światopoglądowymi. Te pozytywne częściej wypowiadają badani uczestniczący w praktykach religijnych co najmniej raz w tygodniu i deklarujący poglądy prawicowe, a także starsi respondenci. W przypadku sytuacji gospodarczej można także zauważyć powiązanie z oceną własnych warunków materialnych – im jest ona lepsza, tym częściej badani są skłonni dobrze oceniać sytuację gospodarczą w Polsce. Z kolei w przypadku sytuacji politycznej istotną rolę odgrywają także miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia – respondenci z miast powyżej 500 tys. mieszkańców i mający wyższe wykształcenie oceniają sytuację polityczną w naszym kraju gorzej niż inni badani. Z sytuacji materialnej swojej i swojej rodziny relatywnie częściej niż inni zadowoleni są młodsi respondenci, posiadający wyższy poziom wykształcenia i uzyskujący wyższe dochody per capita" - czytamy w analizie wyników.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16–23 maja 2019 roku na liczącej 1138 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.