Rząd zamierza wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy krytykowali rozwiązanie polegające na tym, że na 3-miesięczne zwolnienie ze składek załapać się mogą firmy do 9 osób, a te zatrudniające np. kilkunastu pracowników - już nie. Propozycja zakłada rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych” o płatników, zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób oraz włączenie spółdzielni socjalnych do korzystania z tego instrumentu wsparcia. "Zwolnienie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, obejmowało będzie do 9 ubezpieczonych" - podają projektodawcy.

Reklama

Wprowadzona ma też być możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości. "Ostateczne rozwiązania będą oczywiście wynikiem negocjacji stron umowy kredytu, pożądane jest jednak stworzenie przez ustawodawcę możliwości zmiany warunków w obliczu epidemii" - wynika z projektu.

Rozwiązania służące ochronie miejsc pracy takie jak dofinansowanie miejsc pracy mają być rozszerzone na trzeci sektor czyli organizacje pozarządowe. To postulat o który walczył wicepremier Piotr Gliński odpowiedzialny w rządzie za te instytucje. Chodzi o organizacje pozarządowe i podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Spora część przepisów dotyczy wsparcia edukacji na odległość i dostarczania obywatelom informacji o COVID-19. Chodzi min. o wprowadzenie darmowego dostępu do stron stron internetowych, które mogą - jak rządowe - podawać istotne informacje o epidemii, służyć diagnostyce medycznej, czy nauczaniu na odległość. Równocześnie rząd wyznacza nowe zadania dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - np. doposażenie szkół w sprzęt komputerowy czy programy umożliwiające e-learning. Równolegle - za pomocą Funduszu Szerokopasmowego - mają być wprowadzona możliwości dostępu obywateli do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Fundusz zostanie zasilony dotacją z budżetu państwa. Spełniony ma być także postulat zgłaszany przez samorządowców - sprzęt komputerowy, urządzenia multimedialne i oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych - zostanie objęty zerowym VAT.

Reklama

Duża część rozwiązań adresowana jest do rolników i przedsiębiorców z tego sektora gospodarki. To m.in. przyznanie im - w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 - zasiłku w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Inny pomysł to uelastycznienie prawa pracy dla firm w sektorze rolno-spożywczym, “umożliwiający zachowanie ciągłości działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji”. Rozliczenie dopłat rolnych będzie się mogło odbywać zdalnie.

Podobnie jak w pierwszej wersji Tarczy, tak i teraz, przesuwane są kolejne terminy związane z realizacją wybranych obowiązków przez obywateli. Dotyczy to przede wszystkim kierowców. Przewiduje się bowiem zachowanie ważności, w okresie do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: praw jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami oraz szkoleń okresowych i badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy, których termin ważności upłynął. Przez dwa tygodnie od dnia odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ważne pozostaną pozwolenia czasowe i tablice rejestracyjne, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Podobnie na czas epidemii lub zagrożenia epidemicznego zawieszony ma być obowiązek przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych. Przedłużeniu ulegnie też ważność orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla maszynistów i pracowników kolejowych zatrudnionych na stanowiskach