Program pt. "Nowa solidarność" ukazał się w czwartek wieczorem na stronie trzaskowski2020.pl.

Reklama

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta powiedział wieczorem w TVN24, że miał swój program zaprezentować w czwartek w Płocku, jednak ze względu na tragiczny wypadek autobusu w Warszawie był zmuszony przerwać aktywności wyborcze i wrócić do stolicy. Zaznaczył, że dużą część jego propozycji jest już znana Polakom, ponieważ prezentuje je na spotkaniach wyborczych w całej Polsce.

Na wstępnie programu polityk pisze, że "pandemia COVID-19 postawiła świat na głowie". "Dała nam zupełnie nową perspektywę na życie, na wartości, którymi się kierujemy. Obnażyła ulotność tego, co często uważaliśmy za pewnik – naszego stylu życia, wygody, pracy czy zdrowia. Rzuciła też nowe światło na dotychczasowe podziały polityczne i społeczne. Chociaż nadal są one aktualne, zagrożenie pandemii uświadomiło nam, że musimy działać jako wspólnota" - podkreśla obecny prezydent stolicy.

Program Trzaskowskiego składa się z trzech rozdziałów: "My i nasi najbliżsi", "Nasze otoczenie" oraz "Nasze państwo, nasza wspólnota".

Rozdział pierwszy pt. "My i nasi najbliżsi" zawiera propozycje dotyczące pracy i przedsiębiorczości, ochrony zdrowia oraz edukacji.

Trzaskowski proponuje m.in.:

- utworzenie funduszu skierowanego do małych miejscowości i miast, częściowo finansowanego ze środków UE, w ramach którego samorządy otrzymają pulę środków – co najmniej 30 mln zł na miasto powiatowe- utworzenie funduszu dla polskich rodzin - 10 tys. zł na modernizację domu lub mieszkania; finansowanie z funduszu będzie rozłożone na 10 lat - podwyższenie kwoty wolnej od podatku; zwolnienie z PIT-u osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie; dla osób zarabiających między 30 tys. zł a 65 tys. zł rocznie kwota wolna wyniosłaby 8 tys. zł

W obszarze zdrowia Trzaskowski postuluje:- wzrost wydatków na zdrowie do co najmniej 6 proc. PKB w 2021 r. - podwyższenie wydatków na psychiatrię dziecięcą - przygotowanie "Białej księgi walki z epidemią".

Dla edukacji: - podwyższenie płac dla nauczycieli - powołanie społecznej Rady ds. Edukacji, której ma zainicjować debatę o systemowej zmianie edukacji w Polsce - utworzenie systemu stypendiów prezydenta RP dla najzdolniejszych uczniów - przeprowadzenie reformy systemu subwencji oświatowej i klarowny podział obowiązków finansowych - odchudzenie podstawy programowej i dostosowanie jej do wymogów współczesności.

W rozdziale drugim, najobszerniejszym, zatytułowanym "Nasze otoczenie" jest mowa o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn, propozycjach dla młodych, seniorów i rodzin oraz ochronie środowiska, rolnictwie, kulturze i mediach publicznych.

Jeśli chodzi kobiety, Trzaskowski deklaruje m.in.:

- weto dla każdej próby zaostrzenia obecnie obowiązującej ustawy aborcyjnej- złożenie projektu ustawy o równej płacy za pracę tej samej wartości - nacisk na rząd, by wprowadził w życie i respektował wszystkie postanowienia Konwencji Rady Europy o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej - doprowadzenie do stworzenia Krajowej Strategii i Programu Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet, a także programów i kampanii profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i ich molestowania - bezpłatne żłobki i przedszkola - powołanie Rady Kobiet przy Prezydencie RP, której celem będzie stałe monitorowanie sytuacji kobiet w Polsce i współpraca z prezydentem na rzecz kobiet - powołanie pełnomocniczki na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn - dbanie o to, by kobiety były "właściwie reprezentowane w kancelarii oraz wszystkich podlegających prezydentowi radach i ciałach kolegialnych" - inicjatywę w sprawie stworzenia narodowego program zdrowia kobiety, którego celem miałoby być zapewnienie równego dostępu do lekarzy ginekologów i do badań, przygotowanie rozwiązań gwarantujących pakiety darmowej opieki medycznej dla kobiet w ciąży i dwa lata po urodzeniu dziecka, stworzenie systemu wczesnej wykrywalności nowotworów kobiecych i zapobiegania im poprzez wprowadzenie programu powszechnych badań USG piersi/mammograficznych i cytologicznych oraz profilaktycznych szczepień HPV także dla chłopców i młodych mężczyzn

Dla rodzin:

- weto dla każdej próby naruszenia programu Rodzina 500+"- nacisk na rząd, by przywrócił do finansowanych przez państwo programów leczenia niepłodności, zwłaszcza do in vitro - dla niepełnosprawnych: zwiększenie wsparcia w dostępie do usług medycznych, rehabilitacyjnych i w edukacji oraz utrzymanie świadczenia w przypadku podejmowania pracy przez opiekuna - dla młodych: złożenie projektu ustawy przywracającej program "Mieszkanie dla młodych", na mocy którego będą mogli liczyć na pokrycie przez państwo wkładu własnego do kredytu - pomysł stworzenia Samorządowego Funduszu Mieszkaniowego, prowadzonego przez Bank Gospodarki Krajowej, zasilonego także pieniędzmi unijnymi.

Reklama

W obszarze równości:

- złożenia projektu ustawy o związkach partnerskich - zapewnienie w każdej szkole wykwalifikowanego psychologa lub pedagoga wspierającego młodzież narażoną na hejt.

Dla seniorów:

- gwarancja utrzymania obecnego wieku emerytalnego, przy jednoczesnym wsparciu przez prezydenta programów aktywizacji seniorów i wprowadzania zachęt do pozostania na rynku pracy- wsparcie dla uniwersytetów trzeciego wieku i programów edukacyjnych klubów seniorów - dążenie do zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tak aby wprowadzić obowiązek zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, żeby infrastruktura miejska odpowiadała potrzebom osób starszych.

Dla obywateli:- stworzenie przy Kancelarii Prezydenta specjalnego funduszu wspierającego organizacje pozarządowe - wprowadzenie zasady, że obywatelskie projekty ustaw muszą być wzięte pod obrady Sejmu w 30 dni od zgłoszenia.

W części dotyczącej wsi w programie Trzaskowskiego pojawiają się z kolei zapowiedzi:

- wspierania rządu w negocjacjach dobrego dla Polski budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027 (co najmniej 32 mld euro dla rolnictwa)– wydatków krajowych na rolnictwo co najmniej 3 proc. PKB - natychmiastowej wypłaty rolnikom wszystkich należnych odszkodowań – za suszę, ASF i inne klęski - inicjatywy utworzenia specjalnego funduszu klęskowego, który będzie pomagał rolnikom w trudnych sytuacjach, na przykład klęski żywiołowej - podjęcia we współpracy z UE działania w sprawie zwiększenia skupu interwencyjnego oraz prywatnego przechowalnictwa produktów rolno-spożywczych, m.in. masła, serów, mleka w proszku i wołowiny

Ochrona środowiska:

- stopniowe odchodzenie od węgla – najpóźniej do 2030 r. w ogrzewaniu domów i do 2040 r. w elektroenergetyce- zwiększenie wydatków państwa na wymianę starych pieców, tzw. kopciuchów, termomodernizację budynków oraz instalacje OZE - zwołanie Rady Gabinetowej w sprawie suszy (miałaby ot być jedna z pierwszych decyzji Trzaskowskiego jako prezydenta RP) - nowy program wsparcia dla budowy infrastruktury retencji wody, obejmujący zarówno miasta, jak i tereny wiejskie - rozwinięcie nauki o klimacie w programie szkół podstawowych i ponadpodstawowych - w kwestii walki z plastikiem: przedstawienie projektu ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, mający dwa podstawowe elementy: system kaucyjny oraz opłatę za tworzywa, które producent wprowadza na rynek - projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która pozwoli ograniczyć koszty zagospodarowania odpadów nawet o jedną trzecią - zatrzymanie importu śmieci - projekt ustawy, który dzięki któremu cała Puszcza Białowieska stanie się parkiem narodowym - powołanie instytucji rzecznika ochrony zwierząt, który będzie miał uprawnienia kontrolne.

Propozycje w obszarze kultury, nauki i mediów:

- na okres najbliższych dwóch lat kupon dla każdego dziecka i młodej osoby do 21. roku życia na zakup usługi kulturalnej o wartości 100 zł- zwiększenie nakładów na kulturę i stworzenie specjalnych programów wspierających kulturę w małych miejscowościach i gminach - powołanie przy prezydencie RP Obywatelskiej Radę Kultury, składającej się z przedstawicieli środowisk twórczych i animatorów kultury z całej Polski - wprowadzenie gwarancji niezależności mediów publicznych i kontroli społecznej, zgodnie z najwyższymi standardami europejskimi - wprowadzenie abolicji dla osób niepłacących abonamentu oraz wypracowanie nowego systemu finansowania mediów publicznych.

Ostatni z rozdziałów "Nasze państwo, nasza wspólnota" poświęcony jest wymiarowi sprawiedliwości, finansom państwa, a także polityce zagranicznej, obronności i bezpieczeństwu.

Kandydat KO zapowiada m.in.:

- przeprowadzenie obywatelskiego planu naprawy sądownictwa, który będzie obejmować m.in. wypracowanie sposobów przywrócenia praworządności w Polsce, wybranie Krajowej Rady Sądownictwa w zgodzie z europejskimi i konstytucyjnymi wymogami, likwidację Izby Dyscyplinarnej SN oraz podjęcie inicjatyw zmierzających do prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego- złożenie projektu ustawy przyznającego prezydentowi RP prawo powołania Prokuratora Generalnego i rozdzielającego funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego - złożenie projektu ustawy dot. powołania specjalnego rzecznika, który w ramach BBN przy prezydencie RP będzie miał uprawnienia do kontroli służb specjalnych - powołanie Prezydenckiej Rady Samorządowej jako ciała doradczego - złożenie projektu ustawy, który zmusi rząd do przestrzegania ustawy kominowej, a także wprowadzi zakaz zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa dla posłów i senatorów przez 2 lata od daty wygaśnięcia mandatu - wyższy udział samorządów w dochodach z PIT i CIT oraz wprowadzenie bardziej elastycznych zasad zaciągania zobowiązań finansowych - złożenie projektu ustawy chroniącego sygnalistów - powołanie Rady Kryzysowej przy prezydencie RP, której zadaniem będzie monitorowanie zagrożeń kryzysowych i opracowanie planów działań strategicznych.

W obszarze polityki zagranicznej:

- współpraca i wsparcie rządu w negocjacjach korzystnego dla Polski unijnego budżetu na lata 2021–2027, co najmniej na poziomie 441 mld zł wynegocjowanych przez rząd PO-PSL na lata 2014–2020- odbudowa dialogu z Niemcami i Francją - naprawa relacji między Europą a USA - wsparcie dla stabilności i dobrobytu Ukrainy - otwartość na rozmowę o tym, jak poprawić nasze kontakty z Rosją.

W dziedzinie bezpieczeństwa i obronności:

- stanie na straży etosu i honoru żołnierza oraz Wojska Polskiego, ale także ich absolutnej apolityczności- zarządzenie audytu bezpieczeństwa Polski - wzrost wydatków na bezpieczeństwo państwa do 2,5 proc. PKB w 2030 r. - utrzymanie Wojsk Obrony Terytorialnej.