To fragment międzynarodowej walki z unikaniem opodatkowania. OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i Rada Europy zgodziły się na aktualizację umowy międzynarodowej, której celem jest pomoc rządom w egzekwowaniu przepisów podatkowych. Aktualizacja będzie miała formę protokołu zmieniającego konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych. Protokół zostanie otwarty do podpisu przy okazji corocznego spotkania ministrów w Paryżu w dniach 27-28 maja.

Reklama

Michał Zdyb, partner podatkowy w ATAC Audytorzy i Partnerzy, wyjaśnia, że zgodnie z konwencją organy państw sygnatariuszy zobowiązane są do wymiany informacji (zarówno automatyczne, jak i spontanicznie), prowadzenia jednoczesnej kontroli podatkowej, udziału w kontroli podatkowej prowadzonej za granicą, pomocy w egzekucji oraz do dostarczania dokumentów. Wymiana informacji pomiędzy państwami dotyczy w szczególności danych związanych z wymiarem i poborem podatków, ściąganiem i egzekucją roszczeń podatkowych i postępowaniem karnym przed organem administracyjnym lub wszczęciem postępowania karnego przed organem orzekającym.

Polska podpisała konwencję oraz zgodnie z oświadczeniem rządowym przekazała 25 czerwca 1997 r. sekretarzowi generalnemu Rady Europy dokument potwierdzający jej ratyfikację. Konwencja jest więc źródłem prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

"Proponowana przez OECD oraz Radę Europy aktualizacja konwencji zakłada przede wszystkim poszerzenie zakresu informacji wymienianych w ramach pomocy administracyjnej" - podkreśla Michał Zdyb. Oznacza to uzyskanie przez administracje skarbowe dostępu do szerszego spektrum informacji o podatnikach uzyskujących dochody w różnych krajach Unii.

Ekspert dodaje, że wprowadzenie planowanych zmian może mieć dla Polski ten skutek, że trzeba będzie dostosować do konwencji wiele przepisów wewnętrznych.

p

Protokół umożliwi m.in. wymianę informacji i transgraniczną pomoc w zakresie poboru podatków, w poszanowaniu suwerenności i prawa podatników, a także zapewnienie zabezpieczeń chroniących poufność wymienianych informacji.