W ciągu ostatnich dziesięciu lat nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, by wesprzeć ludność romską w UE. Nie ma dla tego usprawiedliwienia. (...) Dziś ponownie podejmujemy starania na rzecz naprawy tej sytuacji, wyznaczając jasne cele i ponownie zobowiązując się do wprowadzenia rzeczywistych zmian w ciągu następnej dekady - dodała Jourova.

Reklama

Plan ten skupia się na kilku obszarach, w tym równouprawnieniu, kształceniu, zatrudnieniu, zdrowiu i mieszkalnictwie. W odniesieniu do każdego obszaru KE przedstawiła państwom członkowskim nowe cele i zalecenia dotyczące ich realizacji.

Aby Unia Europejska stała się prawdziwą Unią równości, musimy zadbać o to, by miliony Romów były traktowane jednakowo, były włączone w ramach społeczeństwa i by mogły uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym bez wyjątków. Mając na uwadze cele określone dzisiaj w ramach strategicznych, oczekujemy, że do 2030 roku uda się osiągnąć rzeczywiste postępy na drodze do Europy, w której Romowie są traktowani jako część różnorodności naszej Unii, uczestniczą w naszych społeczeństwach i mają wszelkie możliwości wniesienia wkładu w życie polityczne, społeczne i gospodarcze w UE, a także czerpania z niego korzyści - wskazała unijna komisarz ds. równości Helena Dalli.

KE zaproponowała cele minimalne do 2030 roku, które obejmują m.in. zmniejszenie liczby Romów, którzy doświadczają dyskryminacji, o co najmniej połowę, podwojenia liczby Romów, którzy oficjalnie zgłaszają dyskryminację, której doświadczyli, ograniczenia luki ubóstwa między Romami a ogółem społeczeństwa o co najmniej połowę oraz zmniejszenia o co najmniej połowę luki w udziale we wczesnej edukacji.

Celem KE jest też "zmniejszenie o co najmniej połowę odsetka dzieci romskich w stosujących segregację szkołach podstawowych w państwach członkowskich o licznej społeczności romskiej, ograniczenie nierówności w dziedzinie zatrudnienia i luki w zatrudnieniu między kobietami a mężczyznami o co najmniej połowę, zmniejszenia o co najmniej połowę różnicy w oczekiwanej długości życia oraz zapewnienie dostępu do wody wodociągowej co najmniej 95 proc. Romów".

Reklama

Aby osiągnąć to państwa członkowskie mają wdrożyć odpowiednie strategie. KE sporządziła wykaz środków, które państwa członkowskie powinny wprowadzić w celu przyspieszenia postępów na drodze do zapewnienia równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romów.

Wytyczne i środki obejmują m.in. opracowanie systemów wsparcia dla romskich ofiar dyskryminacji, kampanie podnoszące świadomość w szkołach, wspieranie wiedzy finansowej, promowanie zatrudnienia Romów w instytucjach publicznych oraz poprawę dostępu romskich kobiet do badań lekarskich wysokiej jakości, badań przesiewowych i usług z zakresu planowania rodziny.

KE wzywa państwa członkowskie do przedłożenia krajowych strategii do września 2021 roku oraz do składania sprawozdań z ich wdrażania co dwa lata.