W grudniu 2020 roku TSUE orzekł, że Węgry uchybiły zobowiązaniom państwa członkowskiego celowo uchylając się od wdrażania wspólnej polityki unijnej w sprawie migracji. Chodziło m.in. o utrudnianie obywatelom państw trzecich dostępu do procedury ochrony międzynarodowej, przetrzymywanie osób ubiegających się o azyl w strefach tranzytowych oraz naruszenie ich prawa do pozostania na terytorium Węgier w oczekiwaniu na rozpatrzenie ewentualnych odwołań od niekorzystnych decyzji, a także pushbacki osób nielegalnie przebywających na terytorium kraju.

Reklama

TSUE: Węgry naruszyły zasadę lojalnej współpracy

Trybunał uznał, że postępując w ten sposób Węgry naruszyły zasadę lojalnej współpracy, co stanowiło istotne zagrożenie dla jedności prawa Unii, a także poważnie naruszało prawa i interesy osób ubiegających się o azyl.

Ponadto uchylanie się przez Węgry zobowiązaniom, skutkowało przeniesieniem odpowiedzialności za politykę migracyjną na inne państwa członkowskie. Te poniosły ciężar, także finansowy, za zapewnienie, zgodnie z prawem UE, przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, za rozpatrywanie ich wniosków i za odsyłanie nielegalnie przebywających w Unii obywateli państw trzecich. Według sądu stanowiło to wyjątkowo poważne naruszenie zasady solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwa członkowskie.

Nowa skarga do TSUE

Tymczasem Węgry, poza zamknięciem stref tranzytowych, nie usunęły uchybień. Komisja Europejska, która uznała, że Węgry nadal nie wykonały wyroku z 2020 roku, wniosła więc nową skargę do TSUE i zawnioskowała o nałożenie na Budapeszt kar pieniężnych.

Kolejne orzeczenie TSUE

Reklama

W czwartek Trybunał orzekł, że Węgry faktycznie dopuściły się bezprecedensowego uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i poważnie naruszyły prawo Unii, za co nałożył na Budapeszt karę w wysokości 200 mln euro. Dodatkowo Węgry będą musiały płacić 1 mln euro za każdy dzień zwłoki w spłacie.

Skarga o stwierdzenie uchybienia państwa członkowskiego jest kierowana przeciwko państwu, które uchybiło zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii, przez KE lub inne państwo UE. Jeżeli TSUE stwierdzi uchybienie, wówczas państwo, którego to dotyczy, powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku. Jeżeli KE uzna, że państwo członkowskie nie zastosowało się do wyroku, może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych.