Na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, Prezes Rady Ministrów powołał 16 października 2012 r., Pana Piotra Ołowskiego na stanowisko nowego Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - napisano w komunikacie przesłanym PAP. Powołanie nastąpiło na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze, po przeprowadzeniu pełnej procedury konkursowej. Zgodnie z zapisami ustawy ostatecznego wyboru prezesa ULC dokonuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra transportu.

Reklama

Ołowski powiedział PAP, że jest wiele spraw, którymi będzie się chciał zająć, jako nowy prezes ULC, jednak jest jeszcze za wcześnie, by mówić o szczegółach. Ołowski jest pilotem w Polskich Liniach Lotniczych LOT, kapitanem m.in. samolotów Boeing 737, Boeing 767 i ATR-72. Ukończył szkolenia z zakresu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz szkolenia lotnicze m.in. w USA i Francji. W latach 2006 - 2007 był wojewodą pomorskim, a w latach 2010 - 2011 posłem na Sejm. Z wykształcenia jest prawnikiem. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Pod koniec września zakończyła się prowadzona przez resort transportu procedura konkursowa, która ma na celu wybór prezesa ULC. Komisja wyłoniła wówczas dwóch kandydatów: Piotra Ołowskiego i Ewę Kołowiecką. W połowie lutego br. premier Donald Tusk, na wniosek Sławomira Nowaka, odwołał ze stanowiska prezesa ULC Grzegorza Kruszyńskiego. Premier powierzył wiceprezesowi ULC Tomaszowi Kądziołce obowiązki prezesa, do czasu powołania nowego szefa Urzędu. Miało to nastąpić w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Resort transportu poinformował we wtorek, że wraz z objęciem stanowiska przez Ołowskiego, a w związku z zakończeniem zarządzonej przez ministra kontroli w ULC, przekazał mu projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z wytycznymi dotyczącymi programu naprawczego w ULC.

Kontrola zakończyła się w połowie września. Jej celem miało być sprawdzenie procesu przyznawania przez Urząd koncesji liniom lotniczym. Nowak poinformował o niej pod koniec sierpnia w Sejmie podczas przedstawiania informacji rządu ws. Amber Gold, firma była m.in. inwestorem upadłych linii lotniczych - OLT Express Regional oraz OLT Express Poland - z grupy OLT Express. ULC 27 lipca zawiesił koncesję lotniczą spółce OLT Express Regional, a 1 sierpnia - OLT Express Poland. Minister mówił wówczas, że po kontroli nie wyklucza wniosków personalnych.

Kontrola przeprowadzona przez zespół pracowników Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykazała liczne uchybienia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu w wielu postępowaniach i w stosunku do wielu podmiotów - napisano w komunikacie. Według resortu uchybienia te dotyczyły przede wszystkim: organizacji pracy urzędu, luk w procedurach, nieskutecznych działań podejmowanych przez ULC w stosunku do licznych podmiotów wykonujących lotniczą działalność gospodarczą, braku systemowego podejścia do procesu wydawania koncesji.

W związku z tym Minister Sławomir Nowak zobligował nowego Prezesa do wdrożenia natychmiastowego programu naprawczego w oparciu o wnioski Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w tym w szczególności: skutecznego nadzoru nad procesem gromadzenia dokumentacji dotyczącej całego procesu wydawania koncesji, stworzenia narzędzi skutecznego monitorowania wypełniania warunków koniecznych do utrzymania ważności wydanej koncesji, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego przyczyn i osób odpowiedzialnych za uchybienia i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji dyscyplinarnych, podniesienia skuteczności audytu wewnętrznego - czytamy.

Jednocześnie, w związku z ujawnionymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami, Nowak odwołał ze stanowiska wiceprezesa ds. transportu lotniczego ULC Zbigniewa Mączkę. Był on odpowiedzialny m.in. za sprawy rynku lotniczego, międzynarodowe umowy lotnicze, ochronę lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji oraz ochronę praw pasażerów w ULC. Odwołanie nastąpiło we wtorek na wniosek dotychczasowego p.o. prezesa ULC Tomasza Kądziołka.

Reklama

Szef resortu zdecydował również o dymisji czworga urzędników odpowiedzialnych za koncesje i nadzór finansowy. Po odniesieniu się Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wniosków projektu wystąpienia pokontrolnego oraz po dodatkowej analizie prawnej dotyczącej rozmiaru i wagi uchybień, Minister Sławomir Nowak nie wyklucza dalszych konsekwencji, w tym złożenia doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa" - poinformował resort. Dodał, że do czwartku bieżącego tygodnia ULC ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Ostateczna treść wystąpienia zostanie zamieszczona w BIP, po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń ULC.