Pamiętajmy, że za złożenie wniosku nie są pobierane żadne opłaty. Nie musimy niczego potwierdzać telefonicznie, mailowo lub SMS-owo. Po złożeniu wniosku na podany przez nas adres mailowy przyjdzie oficjalne potwierdzenie, tzw. Urzędowe Potwierdzenie Przekazania. Formularz – zarówno ten wypełniany w wersji papierowej, jak i online – przez system bankowości elektronicznej czy też przez ePUAP, jest taki sam. Wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę.

Reklama
Pamiętaj! Wypełniając wniosek, uważnie czytaj instrukcję

Krok 1: Dane wnioskodawcy

Wypełniając wniosek, na początku podajemy swoje dane. W przypadku bankowości elektronicznej w zasadzie trzeba je tylko uzupełnić, bo bank sam wypełni formularz na podstawie dostępnych danych. Uzupełniamy nazwę naszej gminy lub nazwę organu prowadzącego przyjmowanie wniosków. Lista ta pobierana jest automatycznie z ministerialnego systemu Emp@tia.

Ważne!

• Zwróćmy uwagę na poprawne wpisanie numeru PESEL, imienia i nazwiska wnioskodawcy, pełnego adresu zamieszkania, stanu cywilnego oraz obywatelstwa.

• Adres zamieszkania wpisany w tej części wniosku nie musi być zgodny z miejscem zameldowania, gdyż wnioskodawca nie musi mieć miejsca zamieszkania pokrywającego się z miejscem zameldowania.

• Organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze, do którego kierujemy wniosek (jest to najczęściej ośrodek pomocy społecznej lub urząd miasta/gminy w gminie, w której mieszkamy), musi być zgodny z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

Krok 2: 500 plus na pierwsze czy na drugie i kolejne dziecko

Reklama

Tutaj wybieramy, czy wnioskujemy o świadczenie dla pierwszego i każdego kolejnego dziecka, czy chcemy nim objąć drugie i kolejne dziecko. Jeśli wnioskujemy o świadczenie na pierwsze dziecko, zaznaczamy:

X – Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz pozostające na moim utrzymaniu.

Jeśli ubiegamy się o świadczenie tylko na drugie i/lub kolejne dziecko, zaznaczamy:

X – Nie wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz pozostające na moim utrzymaniu.

W zależności od wyboru musimy uzupełnić dane pierwszego lub drugiego dziecka.

Ważne

Jeżeli ubiegamy się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko, dane pierwszego dziecka – nieobjętego świadczeniem – dopiszemy w kolejnym kroku

Krok 3: Dane pozostałych członków rodziny

Tutaj podajemy dane pozostałych członków rodziny. Formularz podaje nam dokładną definicję słowa „rodzina”. Wpisujemy tutaj dane współmałżonka, pierwszego dziecka w rodzinie, dziecka/dzieci, na które wnioskujemy o świadczenie, ale również dane dzieci do 25. roku życia pozostających na utrzymaniu i zamieszkujących z wnioskodawcą: imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, niepełnosprawność. Uzupełniamy stopień pokrewieństwa z dziećmi oraz urząd skarbowy, w którym dziecko powinno się rozliczać zgodnie z miejscem zamieszkania. Bez względu czy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko, czy tylko na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w składzie rodziny musi znajdować się pierwsze dziecko i jego dane.

Tu łatwo popełnić jest błąd. Zdarza się, że wnioskujący zapominają wpisać dane współmałżonka albo pierwszego dziecka.

Krok 4: Oświadczenia i inne dokumenty

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dołącza do wniosku odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów, wypełnione przez członków rodziny. Jeśli wnioskujemy o 500 zł na drugie i kolejne dziecko, to nie musimy załączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów. To koniec jego wypełniania. Po prostu klikamy „Wyślij wniosek”.

Krok 5: Kopia wniosku

Pojawi się ekran z potwierdzeniem wysłania wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz informacją o dalszej części procesu.

Krok 6: Urzędowe potwierdzenie odbioru wniosku 500 plus

Ostatnim elementem jest oficjalne urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO), które otrzymamy e-mailem z adresu upo500plus@mrpips.gov.pl.

Jakie błędy popełniamy najczęściej?

Program „Rodzina 500 plus” jest programem, który po raz pierwszy na tak dużą skalę umożliwia składanie wniosków drogą elektroniczną. Jest to pozytywna i oczekiwana nowość, ale i wyzwanie zarówno dla rządu, instytucji pośredniczących w składaniu wniosków drogą elektroniczną (przede wszystkim banków), gminnych organów właściwych, jak i samych wnioskodawców. Wiele osób składało po raz pierwszy wniosek drogą elektroniczną. Zdarzało się więc, że podczas wypełniania wniosku popełnili oni błędy lub nie wypełniali wszystkich pól. Z taką sytuacją mamy również do czynienia w przypadku wypełniania wniosków papierowych.

Do najczęściej popełnianych błędów należą:

• niewskazanie pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dziecko,

• niewymienienie współmałżonka w składzie rodziny,

• brak numerów PESEL członków rodziny,

• adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego,

• niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.

Jak naprawić błędy?

W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku elektronicznego preferowanym kontaktem z wnioskującym jest wysłanie wezwania na adres mailowy wnioskodawcy – adres ten, w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną (z wyjątkiem wniosku składanego za pośrednictwem ePUAP), zawsze jest wskazany we wniosku – co umożliwi szybki kontakt z wnioskodawcą i eliminację błędów.

Jeżeli urząd, który rozpatruje wniosek o świadczenie wychowawcze, otrzyma kolejny wniosek tej samej osoby prawidłowo wypełniony, nie powinien wzywać wnioskodawcy do poprawnego wypełniania/uzupełniania pierwszego wniosku. Nawet jeśli zostanie wysłane wezwanie do poprawienia/uzupełnienia pierwszego wniosku i wnioskodawca nie zastosuje się do wezwania, ale złoży jednocześnie kolejny, prawidłowo wypełniony wniosek, to nowy wniosek powinien zostać rozpatrzony, zaś pierwszy wniosek pozostanie w aktach sprawy bez rozpatrzenia.

Sprawę załatwimy na stronie banku

Te banki już przyjmują wnioski o 500 zł online:

● Alior Bank

● Bank Millennium

● Bank Pekao SA

● Bank Pocztowy

● Bank Zachodni WBK SA

● Eurobank

● FM Bank PBP SA

● ING Bank Śląski

● Inteligo

● mBank

● Orange Finanse

● PKO Bank Polski

● T-Mobile Usługi Bankowe

Banki, które dołączą do programu wkrótce:

● Raiffeisen Bank Polska SA od 8 kwietnia

● Bank BPS od 10 kwietnia

● SGB-Bank SA od 15 kwietnia

● Bank Ochrony Środowiska od 17 kwietnia

● Bank BPH SA od 29 kwietnia

● Deutsche Bank Polska SA od 16 maja

● Getin Bank od 31 maja

● Bank BGŻ BNP Paribas od 31 maja

● Bank Handlowy w Warszawie SA od 31 maja

● Credit Agricole Bank Polska od 31 maja

● Plus Bank SA od 31 maja

● Bank BPS od 10 kwietnia

● Banki Spółdzielcze SGB 6 kwietnia