Będą opóźnienia we wprowadzaniu zmian w listach oczekujących

Narodowych Fundusz Zdrowia w komunikacie z 5 stycznia 2024 roku informuje, że z przyczyn technicznych potrzebne jest więcej czasu na wprowadzenie zmian dotyczących list oczekujących. "[…] potrzebujemy więcej czasu na dostosowanie Informatora o Terminach Leczenia do znowelizowanych przepisów (tj. wyodrębnienia grup wiekowych w świadczeniach dla dzieci oraz oznaczenia znieczuleń w wybranych świadczeniach)".

Trwają prace, które mają za zadanie jak najszybciej dostosować system do zmian, a kiedy się one zakończą, możemy spodziewać się kolejnego komunikatu.

Reklama

NFZ podkreśla również, że zmiany, które wprowadzane są w Informatorze o Terminach Leczenia nie są związane z pierwszymi wolnymi terminami wizyt, gdyż moduł ten jest aktualizowany na bieżąco.

Reklama

Na czym polegają zmiany dotyczące list oczekujących?

Zmiany, o których wspomina NFZ w oświadczeniu, weszły w życie 1 stycznia 2024 roku. Wprowadzono je Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Jedną ze nich jest obowiązek oznaczania przedziałów wiekowych, w których świadczeniodawca może przyjąć dzieci w komórce przeznaczonej dla osób dorosłych. Wyświetlane one będą w Informatorze o Terminach Leczenia. Do tej pory zaznaczało się znacznik "Świadczenia udzielane także dzieciom". Od nowego roku konieczne jest określenie następujących, określonych przedziałów wiekowych: 0–3, 4–9, 10–15, 16–18. Dopuszczalne jest zaznaczenie kilku przedziałów jednocześnie.

Zmiany dotyczą także świadczeń gastroskopii i kolonoskopii. Konieczne jest oznaczanie miejsc, w których świadczenia te udzielane są w znieczuleniu.

Dla świadczeniodawców dostępna jest aplikacja AP-KOLCE (Kolejki Centralne), w której mogą prowadzić listy oczekujących na wybrane świadczenia. Od nowego roku została do niej dodana możliwość zaznaczenia parametru "znieczulenie" w przypadku kolonoskopii i gastroskopii. W Informatorze o Terminach Leczenia taka informacja będzie posiadała adnotację o tym, że w przypadku świadczenia ze znieczuleniem termin może być późniejszy.

Średni czas oczekiwania na świadczenie NFZ

Ostatnia z wprowadzonych zmian dotyczy sposobu wyliczania średniego czasu oczekiwania. Jak możemy przeczytać w komunikacie NZF z 2 listopada 2023 roku: "We wzorze, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, D = d1 + d2 +... + dn – modyfikacji ulega wartość dn (dn - to liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatnich trzech miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała). Liczona od daty wpisania na tę listę, do daty rozpoczęcia wykonywania świadczenia, z wyłączeniem osób, które rezerwowały termin, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 5 lit. b rozporządzenia; w przypadku osoby, której data zaplanowanego terminu udzielenia świadczenia wyznaczona przez świadczeniodawcę w dniu wpisu na listę oczekujących została w terminie późniejszym zmieniona na wniosek tej osoby lub z przyczyn leżących po jej stronie, liczba dni jej oczekiwania liczona jest od daty wpisania na listę oczekujących do daty zaplanowanego terminu udzielenia świadczenia, aktualnej na dzień, w którym świadczeniobiorca wnioskuje o zmianę".

W związku z powyższym podczas obliczeń średniego czasu oczekiwania nie będzie się uwzględniać wydłużonego czasu oczekiwania wynikającego z przyczyn nieleżących po stronie świadczeniodawcy.

W aplikacji AP-KOLCE z kolei w takim przypadku, jeśli planowana data realizacji świadczenia się zmieniła z inicjatywy pacjenta, czas oczekiwania będzie liczony jako różnica między ostatnim planowanym terminem proponowanym przez świadczeniodawcę przed zmianą a datą wpisu na listę.