Każdy obywatel ma zagwarantowane konstytucyjnie prawo do ochrony zdrowia. Należy jednak wiedzieć, że są sytuacje, w których tracimy prawo do finansowanych ze środków NZF świadczeń opieki zdrowotnej.

Prawo do świadczeń NFZ mają osoby ubezpieczone obowiązkowo lub dobrowolnie i inne po spełnieniu warunków zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kiedy tracimy prawo do świadczeń NFZ?

Reklama

Nasze prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ kończy się, kiedy wygasa obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Takie sytuacje zdarzają się, kiedy:

  • ustaje stosunek pracy (np. kończy się umowa o pracę)
  • zamykamy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
  • jesteśmy zatrudnieni, ale przebywamy na bezpłatnym urlopie
  • kończymy naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub na studiach
  • mamy zawieszone prawo do renty socjalnej.

Kiedy NFZ nie zapłaci za leczenie? Terminy

Należy dodać, że w przypadku osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną lub zostały skreślone z listy uczniów, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów. Absolwenci szkół wyższych lub osoby wykreślone z listy studentów mają prawo do świadczeń NFZ jeszcze przez 4 miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów. Natomiast renciści z zawieszonym prawem do renty socjalnej mogą bezpłatnie korzystać z medycznych świadczeń przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony w NFZ

To, czy jesteśmy objęci składką zdrowotną w NFZ, możemy sprawdzić na dwa sposoby. Jednym z ich jest wizyta w przychodni lub w szpitalu. Podczas rejestracji pracownicy placówki mogą sprawdzić to w systemie na podstawie numeru PESEL i dowodu tożsamości. Istotne jest, że prawo do świadczeń medycznych dziecka, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL może zostać zweryfikowane na podstawie numeru PESEL rodzica. Drugim sposobem na sprawdzenie czy ubezpieczenie NFZ nas obejmuje jest zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta i sprawdzenia zakładki "prawo do świadczeń".

Reklama

Co zrobić, gdy wygaśnie ubezpieczenie zdrowotne?

Gdy uprawnienia do świadczeń wygasną konieczne jest uzyskanie nowego ubezpieczenia, aby nadal móc z nich korzystać z innego tytułu w ramach NFZ. Można to zrobić poprzez:

  • dobrowolne ubezpieczenie,
  • zgłoszenie się jako członek rodziny do istniejącego ubezpieczenia.

Brak nowego ubezpieczenia zdrowotnego może skutkować tym, że NFZ nie będzie w stanie pokryć kosztów leczenia pozostawiając nas z obowiązkiem opłacenia ich z własnych środków.