Według wcześniejszej informacji posiedzenie Rady Ministrów miało odbyć się we wtorek o godz. 17. Również we wtorek Sejm, który o godz. 9 rozpocznie obrady, zajmie się pierwszym czytaniem projektu budżetu na 2013 r. W poniedziałek wieczorem na stronie internetowej KPRM pojawiła się informacja, że posiedzenie rządu odbędzie się w środę - rozpocznie się o godz. 12.

Ministrowie mają wówczas zająć się m.in. propozycją zmian w rozliczaniu podatku VAT przygotowaną przez resort gospodarki oraz omówić propozycje zmian w ustawach wiążących się z podniesieniem i zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Przyjęte przez rząd dwa tygodnie temu założenia do projektu ustawy zakładają zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez tzw. małego podatnika w przypadku nieotrzymania przez niego płatności za dostarczony towar lub usługę, jeżeli jego kontrahentem jest podatnik VAT. Jednocześnie brak obowiązku zapłaty podatku po stronie przedsiębiorcy powiązany będzie z ograniczeniem prawa do odliczania podatku przez dłużnika. W rozumieniu tych przepisów mały podatnik to taki, którego roczne obroty nie przekraczają 1,2 mln euro.

Ministrowie mają zająć się też projektem zmian w przepisach w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wprowadziła rozwiązania polegające na stopniowym podwyższaniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do jednakowego poziomu 67 lat uchwalona została w maju; w życie wejdzie 1 stycznia 2013 r.

Podstawowe zmiany zaproponowane w projekcie mają polegać na wyeliminowaniu z systemu prawnego tych rozwiązań, które nakazują, bądź dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko z tego powodu, że osiągnął on wiek emerytalny. Jako zasadę przyjęto, iż przepisy przewidujące możliwość zwolnienia z pracy pracownika wraz z osiągnięciem przez niego określonego wieku (najczęściej wieku 60 i 65 lat) powinny być uchylone.

Rada Ministrów ma rozpatrzyć ponadto m.in.: założenia zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych; założenia do nowelizacji projektu ustaw o: Policji, ABW oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służbie Celnej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady Ministrów, ma być projekt zmian w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Ministrowie wysłuchać mają również informacji ministra rolnictwa dotyczącej przeprowadzenia kontroli stosowania materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany pod kątem zgodności z wymogami krajowymi oraz Unii Europejskiej oraz informacji na temat stanu wdrożenia dyrektyw unijnych, których termin przeniesienia do polskiego porządku prawnego już minął.